Ny analyse: det fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen krymper – konsekvenserne af indførslen af ID- og grænskekontrol mellem Danmark og Sverige, del 2

Analys DK webbArbejdsmarkedet i Greater Copenhagen er blevet mindre som en effekt af grænse- og ID-kontrollerne mellem Danmark og Sverige. Men alene for dem, der pendler med den kollektive trafik. 322.000 færre job på Sjælland kan i dag nås med én times pendling med toget fra Malmø C sammenlignet med tiden inden ID- og grænsekontroller. Blot 6 af tidligere 10 job på Sjælland er nu tilgængelige inden for en rejsetid på én time med tog fra Malmø Centralstation. Det viser beregninger med Region Skånes tilgængelighedsmodel. For rejsende, der tager bilen over Øresundsbron eller rejsende med HH Ferries mellem Helsingør og Helsingborg er effekterne mere begrænsede.

| Klik her for at læse analysen|

I korte træk:

  • 322.000 færre danske job kan nås med en rejsetid med tog på én time fra Malmø C efter ID- og grænsekontrollerne indførtes
  • De rejsende med Øresundstog over Sundet bruger til sammen 6.660 ekstra timer per dag på at komme til Sverige efter kontrollerne er indført
  • Det samfundsøkonomiske tab for pendlernes ekstra rejsetid værdisættes til 237 millioner danske kroner per år

Pendlerne vidner om en hverdag med længere rejsetider, færre afgange i myldretiden, forsinkelser, togskift, mere trængsel og stress. Det påvirker deres fritid og familier. Hvis ID- og grænsekontrollerne fortsætter med at forårsage lange rejsetider og dårligere rejsekomfort for de rejsende med Øresundstogene, vil det få  negative effekter på arbejdsmarkedet og på sigt også skade væksten i Greater Copenhagen vurderer Øresundsinstituttet.

Arbetsmarknadskarta Malmo DK 640

322.000 FÆRRE JOB. Fra Malmø C kan man med en rejsetid på 60 minutter med kollektiv trafik nå 322.000 færre danske job end før ID- og grænsekontrollen.

• Med en togtur på en 1 time fra Malmø C kan man i dag kun nå 6 ud af 10 danske job, der tidligere kunne nås med en rejsetid med Øresundstoget på 1 time. Fra Lund C kan man i dag nå 2 ud af 3 af de danske job, der tidligere kunne nås med en togtur på 1 time. Det viser beregninger foretaget med Region Skånes tilgængelighedsmodel. Den længere rejsetid med tog betyder, at henholdsvis 322.000 og 193.000 færre job kan nås med en daglig pendlingstid på én time fra henholdsvis Malmø C og Lund C. Med ID- og grænsekontrol er det københavnske arbejdsmarked stort set uden for rækkevidde for Lunds indbyggere.

• De togrejsende tilbringer til sammen 6.660 timer mere på transport per dag med den køreplan, der gælder fra 27. juni, viser beregninger foretaget af Øresundsinstituttet. I løbet af det halve år, der har været ID-kontrol, løber det op i en værdi af omkring 229 millioner danske kroner beregnet med den værdisætning af tid, som anvendes i danske samfundsøkonomiske analyser af infrastrukturinvesteringer og omkring 121 millioner danske kroner ved anvendelse af den svenske værdisætning af tid. På årsbasis svarer det til at den længere rejsetid for de togrejsende svarer til et tab på 448 millioner danske kroner beregnet med danske tidsværdier og 237 millioner danske kroner med svenske tidsværdier.

Arbetsmarknadskarta Lund DK 640

193.000 FÆRRE JOB. Fra Lund C kan man med en rejsetid på 60 minutter med kollektiv trafik nå 193.000 færre danske job end før ID- og grænsekontrollen. Kilde: Region Skånes tilgængelighedsmodel Kortdata: © Lantmäteriet gennem Geodatasamverkan og Geodatastyrelsen Danmark, Kort10, D200, maj 2016. Tidtabeller for juni 2016 og september/oktober 2015.

• Det er først og fremmest de togrejsende over Øresund, der påvirkes af ID-kontrollen og grænsekontrollen. For bilister, der kører over Øresundsbron eller de færgerejsende mellem Helsingør og Helsingborg. Kontrollerne giver her normalt kun anledning til et par minutters forsinkelse.

• Med den seneste beslutning om at forlænge grænse- og ID-kontrol til november 2016 står vi i en situation med længerevarende ID- og grænsekontroller. En situation som kun ganske få i Greater Copenhagen/Øresundsregionen havde forventet den første tid efter ID-kontrollen blev indført 4. Januar 2016. Danmark har besluttet at forlænge grænsekontrollen mod Tyskland til den 12. november. Sverige har besluttet en forlængning af grænsekontrollerne til den 11. November, mens ID-kontrollerne for rejsende fra Danmark til Sverige er forlænget til den 4. november.

• Der har endnu ikke for alvor vist sig store negative effekter på arbejdsmarkedsintegrationen mellem Skåne og Sjælland. At skifte job er en proces der tager flere måneder.  Visse job i København finder man desuden ikke i Skåne mens andre har et lavere lønniveau på den svenske side af  Øresund. Skånetrafikens salg af pendlerkort över Øresund er faldet 3,8 procent januar-maj 2016, hvilket stemmer godt overens med det fald på 4 procent som Jobindsats.dk’s statistik for udenlandsk arbejdskraft viser i antallet af svenskere med arbejde i Østdanmark for perioden januar-marts.

• Del 1 af denne rapport ”En ny hverdag for pendlerne over Øresund” viste, at en stor del af pendlerne allerede på tidspunktet for gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen i februar/marts, spekulerede over at skifte job til bopælslandet eller flytte til arbejdslandet. Samtidig ses en faldende interesse for at arbejde på den anden side fra fagområder, der ikke er blandt de højestlønnede ifølge informationstjenesten Øresunddirekt.

• Der er desuden en mental reaktion på grænse- og ID-kontrollen i Greater Copenhagen/Øresundsregionen. Folk er blevet opmærksomme på noget de ikke tænkte over, at de havde – fri bevægelighed over grænsen. Mange øresundspendlerne har reageret på at de skal vise ID på vej til eller fra arbejde og bornholmerne at de skal vise ID på rejser til/fra den øvrige del af Danmark, når rejsen går via Skåne.

• Visse andre effekter er lidt længere tid om at vise sig. Det gælder eventuelle effekter for turismen, der først rigtig vil vise sig i løbet af sommersæsonen. På interviewtidspunktet havde turismeaktørerne og –organisationerne ikke set nogle effekter, även om det finns en oro kring till exempel hur många svenska barnfamiljer som väljer att åka till Tivoli med tanke på ID- och gränskontrollerna, förseningar och tågträngsel. Nyligt offentliggjort overnatningsstatistik viser at antallet af svenske hotelovernatninger i Region Hovedstaden er faldet 4 procent i løbet af de første fire måneder af 2016, mens antallet af danske overnatninger i Stor-Malmø er steget 2,8 procent. Det er endnu for tidligt at drage konklusioner om effekterne for turismen på baggrund af tal for de første fire måneder, ikke mindst da variationer i valutakursen mellem den danske og svenske krone påvirker turiststrømmene over Øresund.

• På flere års sigt vil væksten i Greater Copenhagen/Øresundsregionen blive påvirket negativt såfremt der fortsat er grænse- og ID-kontrol og at de fortsat giver anledning til store rejsetidsforringelser med tog. Københavns Lufthavn er et nav i udviklingen af den svensk-danske region og med ID-kontrollen er tilgængeligheden med kollektiv trafik blevet væsentligt forringet. Det forventes at gøre det sværere at tiltrække nye og fastholde de allerede etablerede internationale virksomheder i regionen.

• Rejsetiden med Øresundstog mellem København H og Malmø C er forlænget fra 35 minutter til 52 minutter eller 72 minutter alt efter om man når det første tog i forbindelse med togskiftet i Københavns lufthavn. Antallet af tog er sat ned fra seks til tre tog i timen i myldretiden og X2000 og Bornholmertogene stopper ikke i Københavns lufthavn på vej til Sverige. Der kører ikke længere direkte tog fra Fyn og Jylland til Københavns Lufthavn, men de rejsende må skifte tog på København H eller til Metro på Nørreport station.

• Den begrænsede kapacitet på Købehavns lufthavns station er en stor del af forklaringen på den store rejsetidsforlængelse og ikke mindst at den nuværende køreplan er meget sårbar. Lufthavnsstationen har i flere år været erklæret for overbelastet infrastruktur. Den begrænsede kapacitet på stationen besværliggør, at der kan gennemføres ID-kontroller på stationen og samtidig opretholdes 10-minutters drift for Øresundstogene og være plads til de øvrige tog, der tidligere kørte til lufthavnen. Den nuværende løsning med ID-kontrol på stationen i Københavns Lufthavn ses ikke som en holdbar løsning i længden. Trafikoperatører og myndigheder har en dialog om ændring af gennemførelsen af grænse- og ID-kontrollen eller selve køreplanen for at skabe bedre kapacitet, det vil sige 10 minutters drift i myldretiden, og bedre robusthed.

FØLGENDE FORSLAG TIL FORBEDRET TRAFIK MED ØRESUNDSTOG MELLEM DANMARK OG SVERIGE ER NÆVNT AF FORSKELLIGE PARTER:

To af de fem forslag har en kort tidshorisont:
• Forslag om at have kontrollen i lufthavnen på samme spor som ankommende tog fra København med formålet at spare tid. DSB undersøger i øjeblikket om og hvordan det kan gennemføres.

• Forslag om at køre ét Øresundstog fra København H direkte uden stop til Hyllie efter samme model som X2000 og Bornholmertogene. Forslaget kan dog ikke gennemføres på nuværende tidspunkt. Der er for lidt plads på sporene og der er ikke tilstrækkeligt med togmateriel.

Tre af de fem forslag har en lang tidshorisont:
• Forslag om at samle grænse- og ID-kontrol i lufthavnen og anvende godssporene også til persontog. Det vil kræve perroner ved godssporet og ifølge Danmarks justitsminister Søren Pind rejser forslaget ”bl.a. spørgsmål i forhold til den danske grundlov, som skal undersøges nærmere”, for at have svensk politi til at udføre grænsekontrol på dansk jord.

• Forslag fra svensk politi om at bygge en perron mellem Øresundsbron og den første station i Sverige, Hyllie, hvor politiet kan gennemføre grænsekontrol inden toget kører til den egentlig perron på Hyllie station. Forslaget vil indebære en rejsetidsforringelse for de togrejsende, der stiger af i Hyllie på omkring 9 minutter.

• Forslag om at flytte ID-kontrollen fra Københavns lufthavn til den kunstige ø på Øresundsforbindelsen, Peberholm. Det vil kræve et sidespor eller signalregulering på Peberholm.

| Klik her for at læse analysen |