Øresundsindex trafikstatistik Q4: Et brud i tendensen for togrejser bidrog til, at der i 2023 blev foretaget næsten 100.000 daglige passagerrejser over Øresund

Aldrig før har så mange mennesker rejst over Øresund som i 2023. Antallet af passagerrejser med bil og tog over Øresundsbron og med færge mellem Helsingborg og Helsingør steg sidste år med 10 pct. til 36,3 millioner. Det svarer til 99.952 passagerrejser om dagen eller afrundet 100.000. Togtrafikken over Øresund steg mest. Det viser Øresundsindex trafik, som fremlægges af Øresundsinstituttet på vegne af Øresundsbro Konsortiet. 

Ny analyse: Offentlige ejendomsejere i Skåne investerer mere end 40 milliarder svenske kroner i nye ejendomsprojekte

Mere end 40 milliarder svenske kroner vil blive investeret i nye ejendomsprojekter i Skåne i år og de kommende år af kommuner, regioner og statslige aktører. Det viser en ny analyse fra Øresundsinstituttet. Alene Malmø, Lund og Helsingborg investerer tilsammen mere end 17 milliarder svenske kroner, mens Regionfastigheter har et budget på næsten 20 milliarder svenske kroner, hvoraf nye hospitalsbygninger i Malmø udgør en stor del.

2023-analyser fra Øresundsinstituttet: Fokus på integration, bæredygtighed og økonomi

2023-analyser fra Øresundsinstituttet: Fokus på integration, bæredygtighed og økonomi I 2023 har Øresundsinstituttet udgivet 14 analyser, som er produceret på eget initiativ eller i samarbejde med andre aktører. Rapporterne består af den årlige kortlægning af samarbejdet i regionen, fem rapporter i serien Øresundsindeks om integration og trafik over Øresund, tre økonomiske rapporter, fire bæredygtighedsrapporter og en opgørelse over svenske ejendomsinvestorers beholdninger i Danmark.

Fire nye analyser: Bæredygtighedsarbejde i Skåne – kommuner, forskning og ejendomsbranchen

Næsten 10.000 bæredygtighedscertificeringer er blevet udstedt for ejendomme i Sverige siden starten i 2007. Af de større ejendomsselskaber i Skåne har 9 ud af 10 en bæredygtighedschef. Forskningsmæssigt er der siden 2018 lanceret 25 nye enheder inden for bæredygtighed. Derudover viser en undersøgelse af kommunernes arbejde, at 63 pct. af Skånes befolkning bor i en kommune, der har en vedtaget bæredygtighedsstrategi for alle tre dimensioner - økologisk, social og økonomisk. Det er nogle af resultaterne af fire tematiske rapporter om bæredygtighedsarbejde i Skåne, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.

Næsten 10.000 certificeringer udstedt til svenske ejendomme siden 2007 – rapport om bæredygtighedsregler for ejendomssektoren

På lidt over 15 år har den svenske ejendomsbranches arbejde med bæredygtighed udviklet sig hurtigt. I 2007 blev de første svenske bygninger certificeret gennem EU's Greenbuilding-program. Til dato er der udstedt næsten 10.000 bæredygtighedscertificeringer for ejendomme i Sverige.

Ny analyse: Konjunktur i Skåne – Afmatning, men store geografiske og sektormæssige forskelle

Den økonomiske situation i Skåne er blevet forværret i løbet af det seneste halve år. Den positive udvikling på arbejdsmarkedet er nu begyndt at aftage på flere områder, med stigende arbejdsløshed og lavere beskæftigelse i flere kommuner. Men på trods af den økonomiske afmatning er udgangssituationen i Skåne bedre end under tidligere afmatninger. Samtidig er billedet stadig splittet med store forskelle geografisk og mellem forskellige brancher. Det fremgår af rapporten Skånsk konjunktur, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.

Bæredygtighedsforskning i Skåne – rapporten viser, at der siden 2018 er startet 25 nye forskningsenheder inden for bæredygtighed

Omkring 25 nya forskningscenter, plattformar och andra forskningsenheter med fokus på hållbarhet har startats i Skåne sedan 2018, vid regionens fem universitet och högskolor. Genom att det både finns ett stort universitet som är framgångsrikt inom hållbarhetsområdet och flera mindre universitet och högskolor med profiler nära kopplade till hållbarhet har Skåne en bredd i sin hållbarhetsforskning. Forskningen på området präglas av tvärvetenskaplighet och en omfattande samverkan med det övriga samhället. Det visar en ny analys som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Øresundsindex trafikstatistik Q3: Højeste antal passagerrejser over Øresund siden 2015 – godstrafikken falder efter rekordår

I tredje kvartal i år blev der noteret en stærk tendens for trafikken over Øresund, når man ser bort fra godstransport. Antallet af passagerrejser over sundet var det højeste, der er blevet registreret i et enkelt kvartal i Øresundsindeksets samlede trafikstatistik, som går tilbage til 2015. Øresundsbroen registrerede flere trafikrekorder i juli.

Ny analyse: STATE OF THE REGION – samarbejdet over Øresund i 2023

Den dansk-svenske skatteaftale, grænsehindringer og faste forbindelser. Det er tre eksempler på aktuelle emner, som i øjeblikket diskuteres, undersøges og forhandles i Øresundssamarbejdet. Det forgangne år har også sat fokus på, hvordan begivenheder i omverdenen påvirker, driver og standser udviklingen i Øresundsregionen. Et tydeligt eksempel er, hvordan eksterne sikkerhedstrusler og nationalpolitiske hensyn ligger bag beslutninger om grænse- og ID-kontrol. Krigen i Ukraine og den svenske ansøgning om NATO-medlemskab skaber også et tættere nationalt forsvarssamarbejde mellem landene. Desuden sætter den kommende Femern Bælt-tunnel fokus på udbygning af jernbanen - også i Skåne. Det faktum, at landene i øjeblikket adskiller sig økonomisk, med en rekordlav svensk krone, har skabt tydeligere valutavindere og -tabere.

Ny analyse: 9 ud af 10 større ejendomsselskaber i Skåne har en bæredygtighedschef – rapport om bæredygtighedsarbejdet i Skånes ejendomsbranche

Fra et oprindeligt fokus på energieffektivitet har ejendomssektorens bæredygtighedsarbejde i stigende grad udviklet sig til at handle om klimapåvirkningen fra byggematerialer og byggeprocesser. Det kan dreje sig om genbrug, genanvendelse, ændring af byggematerialer fra beton til træ eller ombygning af eksisterende bygninger. Gennem certificeringer er arbejdet blevet systematiseret og udvidet til også at omfatte menneskers sundhed. Flere og flere boligselskaber arbejder i et socialt perspektiv over for lejere og samfund. Det viser en ny analyse, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.