Ny analyse: 20 år med Øresunddirekt – To organisationer med den fælles opgave at informere

Grænsekontrol og ændrede betingelser for Øresundspendlere, dels som følge af coronapandemien, har sat fokus på informationstjenesten Øresunddirekts arbejde. Samtidig er der behov for at øge organisationens synlighed og en mulighed for at udvide viften af information. Derudover fremhæves reformeringen af Arbetsförmedlingens og den danske finansieringsmodel for Øresunddirekt som to usikkerhedsspørgsmål fremover. Det er nogle af de billeder, der er givet i interviews til en ny rapport, som Øresundinstituttet har produceret på opdrag af Øresunddirekt.

En svensk og en dansk virksomhed, der er økonomisk og organisatorisk adskilte, men med et fælles brand og syn på udvikling og drift. Informationstjenesten Øresunddirekt har eksisteret i 20 år, men blev mere set som et projekt i opstarten. I dag er det en veletableret organisation i regionen og udfører en opgave med at arbejde for at integrere mennesker og virksomheder i et fælles dansk-svensk arbejdsmarked. Økonomisk og organisatorisk har forholdene ændret sig gennem årene, og også omverdenen har ændret sig, hvorfor Øresunddirekt vil undersøge sine valgmulighederne for fremtiden.

Styrken ved et veletableret samarbejde med bred kompetence og stort kundefokus. Svagheden ved at kunne påvirkes af finansierende myndigheders omorganiseringer og manglen på en langsigtet finansieringsmodel for Øresunddirekt Danmark. Muligheden i, at regionen konstant ændrer sig og skaber nye informationsbehov, men også nye markedsføringskanaler. Truslen i et minsket regionalt grænsefokus og mere national styring fra myndighedernes side. Dette er nogle af de billeder, som er givet af Øresunddirekts organisering og aktiviteter i interviews til denne rapport. Analysen af Øresunddirekts styrker, svagheder, muligheder og trusler diskuteres i en SWOT-analyse i rapporten og er bygger på interviews med aktører, der har eller har haft en erhvervsmæssig forbindelse til organisationen.

Øresunddirekt i Danmark og Sverige startede i år 2000 som et statsligt dansk-svensk initiativ, men som to separate organisationer, hvor Øresunddirekt Sverige var et supplerende svensk myndighedsinitiativ. I årenes løb er en fusion blevet drøftet. Siden 2013 har der været en samarbejdsaftale, der betyder, at organisationerne fortsat skal være organisatorisk og økonomisk adskilte. Derimod skal de have et fælles brand og enighed om drift og udvikling af fælles aktiviteter. Øresunddirekt Sverige er et myndighedssamarbejde med et besøgskontor i Malmø, mens Øresunddirekt Danmark er ansvarlig for den digitale information via hjemmesiderne og er en forening under Greater Copenhagen Committee.

Læs analysen her

Analysen opsummeret


* Hurtig håndtering af nye spørgsmål og grænsehindringer under coronapandemien
Tre omgange med ID- og grænsekontrol i løbet af 2015-2020, og nu fortsat ind i 2021 med delvist lukkede grænser i begge retninger over Øresund, har med kort varsel skabt nye behov for grænseinformation, der har sat fokus på Øresunddirekts arbejde. Der er produceret ny information, og de nye grænsehindringer, der er opstået, er indrapporteret til Nordisk Ministerråd, som har løftet dem videre til ministerniveau. Der har været uklarheder om, hvilket land hjemmearbejdende grænsependlere, skal referere til når det kommer til socialforsikring og skat under coronapandemien.

* Sårbarhed i usikker finansieringsmodel
I flere interviews til rapporten fremgår det, at det opfattes som en sårbarhed for organisationen, at der mangler en langsigtet finansieringsmodel for Øresunddirekt Danmark. Samtidig nævnes private aktører som forslag til samarbejde og/eller finansiering. En usikkerhed, der behandles for Øresunddirekt Sverige i rapporten, er reformen af Arbetsförmedlingen, som er blevet udskudt og nu forventes at træde i kraft i 2022.

* Arbetsförmedlingens reformering skal ikke hindre samarbejdet omkring Øresunddirekt
Der er stadig usikkerhed om, hvad reformeringen af Arbetsförmedlingen vil betyde for det myndighedsarbejde, der findes inden for Øresunddirekt Sverige. I et interview i rapporten med Roger Mörtvik, statssekretær i Arbetsmarknadsdepartementet, påpeger han, at de vigtigste regler og betingelser for den reformerede Arbetsförmedlingen burde være på plads i 2022, og at han i øjeblikket ikke kan se nogen problemer, der vil opstå når det gælder Øresunddirekt, men at personale fra andre aktører kan komme til at deltage i Arbetsförmedlingens opgaver på Øresunddirekt. Det kan f.eks. dreje sig om personale fra en kommune eller privat aktør. I december 2020 besluttede Arbetsförmedlingen at koordinere deres deltagelse på Øresunddirekts kontor i Malmø og deres EURES-rådgivere. Tilstedeværelsen på Øresunddirekts kontor reduceres hermed fra tre til to personer, når funktionen som koordinator overføres til en sektionsleder, der er operationelt ansvarlig for EURES-rådgiverne.

* At øge synligheden
Nogle af de styrker, der fremhæves ved Øresunddirekt i dag, er, at brandet og organisationens arbejde er velkendt i Øresundskredse, men at det også er mere ukendt uden for disse. Der er dermed potentiale i at nå ud til flere. En måde kan være at undersøge målgruppen mere detaljeret og producere målrettet materiale. Pendlernes livscyklus betyder blandt andet, at spørgsmål om pensioner kan blive mere almindelige. I interviews understreges det også, at Øresunddirekt har et bredt netværk af kontakter, der kan bruges mere, at samarbejdet med andre aktører kan øges. Det nævnes også som en mulighed at tydeligere sætte dagsordenen og tage stilling.

* Bredere vifte af information
Opdelingen med fysiske besøg samt spørgsmål via e-mail og telefon, der besvares via informationskontoret i Malmø og webredaktionen i København, hvor de digitale tjenester administreres, diskuteres. Nogle interviewpersoner ser dette som en svaghed, blandt andet da det kan gøre det vanskeligt at omfordele ressourcer mellem forretningsområderne, hvis efterspørgslen ændres. Andre ser det som en styrke, at samarbejdet fungerer godt, og at det giver et positivt signal, at der er en enhed på hver side af Sundet. Spørgsmålet rejses også om øget digitalisering i forhold til fysiske besøg i fremtiden. Statistikken for kontaktkanalerne viser, at antallet af fysiske besøg falder, og at webbesøgene øger. En mulighed, der behandles i interviewsene, er at udvide informationsområdet og inkludere kommerciel information, f.eks. fra forsikrings- eller ejendomsrådgivere, hvilket også kan betyde nye finansieringskilder.

*En region i forandring
Dette år er 20 år siden Øresunddirekt blev indviet og lige så mange år siden Øresundsbron stod færdig. Storslåede visioner op til broåbningen er ikke altid blevet indfriet, men der er en dagligdags integration, der fungerer og pågår på trods af perioder med grænsekontroller, konjunkturnedgange og valutakursændringer. I sit arbejdsmarkedscharter fra 2020 har Greater Copenhagen Committee identificeret potentialet for et integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen. Øresunddirekt fremhæves som en vigtig aktør i arbejdet for at nå derhen. I interviews til rapporten understreges det som en mulighed for, at Øresunddirekt kan arbejde mere proaktivt og integrationsskabende. At tage stilling til grænsehindringsspørgsmål, hvilket blev gjort under coronapandemien.

Grafik

Fremtidsdebat
Grafikken opsummerer de identificerede udfordringer og forslag til nye initiativer, der kom frem i rapporten. Oversigten er baseret på interviews og SWOT-analyser, der er foretaget inden for rammerne af analysen.

Se grafikken her

 

SWOT-analyse
Rapporten indeholder en SWOT-analyse, der identificerer Øresunddirekt Danmark og Øresunddirekt Sveriges styrker, svagheder, muligheder og trusler. SWOT-analysen er baseret på svarene fra de interviews, der er foretaget inden for rammerne af analysen med personer, der har eller har haft en professionel forbindelse til organisationerne.
Se grafikken her

Omverden
Erhvervsfremmeloven i Danmark og den svenske regerings beslutning om at reformere Arbetsförmedlingen er to nationale beslutninger, der kan påvirke Øresunddirekts muligheder for finansiering og fortsat myndighedssamarbejde. Grænsehindringer, grænsekontrol og konjunktursituationen er eksempler på faktorer, der på forskellige måder påvirker efterspørgslen efter Øresunddirekts tjenester og deres indhold. Coronapandemien har skabt nye spørgsmålstegn for pendlere og har også i høj grad påvirket bevægelserne over Øresund, hvilket har øget behovet for hurtig information til personer og virksomheder, der arbejder på tværs af grænser.
Se grafikken her

Organisation
Med hensyn til organiseringen er Øresunddirekt Sverige og Øresunddirekt Danmark adskilte, men ingen af ​​virksomhederne er en separat juridisk enhed, men er forskellige former for samarbejde. Den svenske virksomhed er et samarbejde mellem myndigheder, og den danske virksomhed administreres af Greater Copenhagen Committee.
Se grafikken her

Nytte
Behovet for information til pendlere og virksomheder er særligt stort i en grænseregion med to landes love og særlige grænseaftaler. Derudover kan forholdene i en grænseregion ændre sig hurtigt, når nabolande vælger forskellige løsninger til håndtering af globale kriser, når det f.eks. migration eller coronakrise.
Se grafikken her

 

Tidslinje
Øresunddirekt startede som to separate organisationer, men med det samme brand, i forbindelse med indvielsen af ​​Øresundsbron i 2000 med det formål at give information til de tusindvis af pendlere, der forventedes at krydse grænsen hver dag og til virksomheder, der ønskede at komme ind på markedet på begge sider af Øresund. Øresunddirekts udvikling har ikke manglet udfordringer, men er drevet frem af et ønske om at være en integrerende kraft i regionen. Den direkte statslige opstartsfinansiering ophørte i 2003, og aktiviteterne overgik til at være finansieret af statslige myndigheder og regionerne.
Se grafikken her

Kommentarer til rapporten

– Tilgængelig information om mulighederne for pendlere og virksomheder, der arbejder på tværs af Øresund, er nøglen til fortsat integration af vores grænseområde. Analysen viser et stort engagement i Øresunddirekt blandt de personer, vi interviewede, og som gav både et historisk perspektiv og interessante tanker om informationstjenestens styrker og fremtidige muligheder, men også om de svagheder og trusler, de ser mod den nuværende struktur med to juridisk adskilte, men samarbejdsvillige organisationer med et fælles brand, siger Johan Wessman, adm. direktør for Øresundsinstituttet.

– Indbyggere og virksomheder i Øresundsregionen har brug for hjælp til at navigere i de forskellige landes regelsystemer, og det er det, vi har gjort med stor succes i tyve år. Noget som alle – inklusive staterne – nyder godt af. Ikke mindst økonomisk, da det koster meget for den enkelte og for samfundet, når tingene går galt. Vores motto er, at vores kunder skal få værktøjerne, så de kan gøre det rigtige fra starten af, siger Malin Dahl, konstitueret virksomhedschef for Øresunddirekt.

Om analysen


Analysen “20 år med Øresunddirekt – Fremtid og muligheder for dansk-svensk informationstjeneste” er den anden af to analyser af Øresunddirekt, udført af Øresundsinstituttet på opdrag af Øresunddirekt Sverige og Øresunddirekt Danmark. Analyserne udgives i anledning af, at Øresunddirekt fylder 20 år. Fokus er på at beskrive Øresunddirekts historie, milepæle og fremtidige udviklingsmuligheder. Analyserne er baseret på 35 interviews med personer, der arbejder med eller er i tæt kontakt med, Øresunddirekt.

Kontakt

For mere information, kontakt:

Johan Wessman

adm. direktør for Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org

Malin Dahl

konstitueret virksomhedschef for Øresunddirekt
+46 (0) 10-224 13 28
malin.dahl@
lansstyrelsen.se