Polisrapport: gränskontrollerna kan ersättas av stickprov och kameraövervakning

Polisens rekommendationer till regeringen handlar om att ge Polisen verktyg för den dagen då de inre gränskontrollerna avskaffas. Foto: News Øresund – Mandus Örarbäck

För att motverka internationella stöldligor vill den svenska polisen få utökade befogenhet att utföra personkontroller och genomsöka fordon i gränsnära områden. Men för att Polisen ska vara rustade för den dag då de tillfälliga inre gränskontrollerna avskaffas krävs mer resurser. Det skriver Polisen i en rapport till den svenska regeringen.

I en rapport till regeringen skriver Polisen att internationella kriminella nätverk påverkar brottsutvecklingen i Sverige allt mer. Det handlar framförallt om stöldligor som begår fler brott med en allt större geografisk spridning.

För att motverka stöldligorna vill polisen utföra kontroller i gränsnära områden och använda sig av kameraövervakning. Men för att gränsnära kontroller ska bli tillräckligt effektiva krävs en rad lagändringar, enligt Polisen.

– De kontroller vi har mot Danmark vid Öresundsbron är mer effektiva, de är bättre kontroller egentligen. Men de har också större avigsidor – de kostar mer och de påverkar de resande mer. De här rekommendationerna handlar om att förbättra polisens möjlighet att kunna kontrollera utan att fortsätta med de inre gränskontrollerna, säger Per Löwenberg, gruppchef vid nationella gränspolisen, till News Øresund.

Rapporten är ett svar på ett uppdrag som regeringen gav Polisen efter att EU-kommissionen bad medlemsstaterna att se över hur den inre säkerheten kan upprätthållas utan de inre gränskontrollerna. I rapporten rekommenderar Polisen en rad lagändringar för att de ska få utökade befogenheter och nya verktyg i gränskontrollarbetet.

– Vi vill ha de här nya verktygen oavsett hur det blir med de inre gränskontrollerna. De hade sitt ursprung ur emigrantströmmen som kom. Det här har ju ett tydligare fokus på den brottslighet som utnyttjar den fria rörligheten. Så inriktningen är lite olika.

Enligt Polisen sker en allt större del av den gränsöverskridande brottsligheten via sjötrafik. De vill därför se nya krav på färjetrafiken mellan Sverige och andra Schengenländer. Redan idag finns möjligheten att kräva att fartyg verifierar sina passagerarlistor med ID-handlingar. Polisen vill att detta blir obligatoriskt.

Det handlar om att Polisen vill ha ”ett gediget informationsmaterial” för att de gränsnära kontrollerna ska göras så effektivt som möjligt. ”För att profilera personer och fordon som ska väljas ut för kontroll bör polisen därför ges möjlighet att använda passagerarinformation på Schengenintern trafik”, skriver de i rapporten.

Polisen vill också få utökade befogenheter att genomsöka bagage, och andra utrymmen, i samband med gränsnära kontroller. Enligt polislagen om husrannsakan får Polisen idag genomsöka föremål och personer kopplat till ett visst brott. Men de får inte undersöka bagage eller fordon i allmänt spaningssyfte.

– Vi ser och misstänker att det förs ut stöldgods över de inre gränserna. Och vi vill ha en ökad möjlighet att undersöka bagage och koffertar och annat för att hitta eventuell brottslighet, helt enkelt.

Eftersom de internationella stöldligorna har en hög förmåga att anpassa sitt beteende efter de åtgärder som brottsbekämpande myndigheter vidtar vill Polisen också få möjlighet att utföra stickprovskontroller, som inte baseras på underrättelsearbete. Stickprov ska motverka förutsägbarheten i kontrollerna och användas för att bedöma omfattningen på den gränsöverskridande brottsligheten.

Polisen arbetar för tillfället med att införa en nationell plattform för kameraövervakning. Den vill de också använda för arbetet med gränsnära kontroller. Plattformen kan till exempel användas för att upptäcka när kända kriminella reser in eller ut ur landet genom automatisk avläsning av bilens registreringsnummer.

Även om information från kameraplattformen inte bedöms vara av värde för Polisens arbete vid kontrollens tidpunkt kan det ändå finnas behöv av att den lagras för framtida användning, menar Polisen.

”För att ett sådant förfarande ska uppfylla kraven på nödvändighet och proportionalitet måste analyseras och tydligt regleras under vilka förutsättningar informationen får samlas in, var och hur den ska behandlas samt om och i så fall under hur lång tid den får lagras”, skriver Polisen i rapporten till regeringen. Samtidigt påpekar de också att kameraövervakning inte kan ersätta andra gränskontroller utan borde ses som ett komplement.

I rapporten till regeringen slår Polisen fast att om åtgärder i linje med rekommendationerna kommer kräva mer resurser.

– Det räcker inte att få de här nya verktygen om det inte finns resurser till att använda dem, säger Per Löwenberg.

(News Øresund – Mandus Örarbäck)