Ny rapport: Skånsk konjunktur – fra konjunkturafmatning til coronakrise

Arbejdsløsheden i Skåne stiger, over 44.000 skåninger er sendt hjem under den svenske pendant til den danske lønkompensationsordning, korttidspermittering, og såvel antallet af konkurser som opsigelsesvarsler er steget kraftigt i foråret. Handlen, industrien, hoteller- og restauranter, firmaservices samt transport er de fem brancher som er hårdest ramt. Brancherne er større i de vestlige dele af Skåne end i de østlige, og det er også i delområderne langs Øresundskysten at arbejdsløsheden er steget hurtigst igennem foråret. Selvom coronakrisen har ramt Skåne hårdt, har regionen klaret sig lettere end de øvrige storbyregioner. Arbejdsløsheden er øget mere i både Stockholm og Västra Götalands län, omend fra et lavere niveau end i Skåne. Allerede i efteråret og under vinteren, sås flere tegn på at konjunkturtoppen, som blandt andet indebar skabelse af mange nye job og en omfattende nyproduktion af boliger, var passeret. I rapportens temakapitel om boligmarkedet, vises hvordan, det store boligbyggeri først og fremmest er sket med flerfamiliehuse, og at de private ejendomsvirksomheder har overhalet de almennyttige, både set ud fra ejerskab af flerfamiliehuse og ejerskabet af det totale antal boliger, igennem den seneste femårsperiode. Det viser rapporten Skånsk konjunktur, som udarbejdes af Øresundsinstituttet på opdrag af Sparbanken Skåne.

261.000 personer, eller 43 procent af alle beskæftigede i Skåne, arbejder indenfor brancherne handel, industri, hotel- og restaurant, firmaservices eller transport. Indenfor disse brancher har antallet af permitterade, hjemsendte under den svenske pendant til lønkompensationsordningen været højest, salget er mindsket mest og antallet af konkurser er steget mest. Brancherne står for en større del af beskæftigelsen i de vestlige end østlige dele af regionen, hvilket afspejles i arbejdsløshedsstatistikken. I det sydvestlige Skåne, med Malmø som arbejdsmarkedscentrum, er indskrivningstakten på Arbetsförmedlingen steget mest under ugerne 10-20 i år, sammenlignet med samme periode i 2019, og i det nordvestlige Skåne, med Helsingborg i centrum, steg arbejdsløsheden med flest procentenheder i april 2019-april 2020.

Arbejdsløsheden var dog stigende allerede inden coronapandemien satte sit aftryk på skånsk økonomi. Der blev stadig skabt nye job i Skåne i efteråret og vinteren, men ikke i samme takt som tidligere. Desuden var det store boligbyggeri i nedgang. Antallet af påbegyndte boliger var færre i 2019 end i 2018, også selvom niveauet fortsat var højt, set ud fra et historisk perspektiv.

i Skånsk konjunkturs temakapitel analyseres det skånske boligmarked. Det er vokset under det seneste årti, både set ud fra antallet af bolighandler og ud fra boligbestanden. Totalt er 51.000 boliger bygget færdige i Skåne i 2010erne, hvilket er 46 procent flere end under årtusindets første ti år. Syv af ti færdigbyggede boliger er i flerfamiliehuse, og kun tre af ti i mindre bygninger, såsom villaer og rækkehuse. Ikke siden 1960-talet har den skånske nyproduktion været så centreret omkring flerfamilieshuse som nu.

De private ejendomsaktører har overhalet de almennyttige i Skåne. De private ejendomsaktører ejede 24,3 procent flere boliger i flerfamiliehuser i 2019 end i 2014, mens den almennyttige flerfamiliehusbestand voksede med kun 0,8 procent i samme periode. Den mest almindelige ejerform for flerfamilieboliger er fortsat bostadsrätts-foreninger. Også set tud fra den totale boligbestand har de private ejendomsaktører overhalet de almennyttige. De almennyttige står bag flere store nybyggerigs projekter, men i flere kommuner har de almennyttige ejendomsaktører solgt dele af deres bestand til private aktører.

Dette er fjerde udgave af Skånsk konjunktur, som laves af Øresundsinstituttet på opdrag fra Sparbanken Skåne. I rapporten præsenteres konjunktursituationen for Skåne som helhed, men også på et mere detaljeret niveau. Skåne er inddelt i syv delområder, hvis struktur beskrives mere indgående. I foråret blev der også udarbejdet en hurtiganalyse, i forbindelse med coronapandemiens store effekter på den skånske økonomi.

| Klik her for at læse rapporten |


Rapporten opsummeret:

• 88 procent højere tilmeldingsningstakt på Arbetsförmedlingen i Skåne under coronakrisen.
Op mod 20.000 personer blev registreret hos Arbetsförmedlingen i Skåne i uge 10-20 i år. Det er 88 procent flere end i samme periode i 2019. Tilmeldingsstakten har været højere i delområderne langs Øresundskysten end i Skånes østlige dele. Antallet af nytilmeldte arbejdsløse er steget mest i det sydvestlige Skåne, med Malmø i centrum, hvor 97 procent flere tilmeldte sig Arbetsförmedlingen i uge 10-20 i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

• De mest udsatte brancher er større i det vestlige Skåne.
Handel, industri, hoteller- og restauranter, firmaservices og transport er de fem brancher i Skåne som er hårdest ramt af coronakrisen, set ud fra antal opsigelsesvarsler, konkurser og hjemsendte under den svenske pendant til lønkompensationsordningen. Sammenlagt beskæftiger de fem brancher 261.000 personer i Skåne, ifølge tal fra 2018. Det modsvarer 43 procent af beskæftigelsen i Skåne. Brancherne udgør en større del af beskæftigelsen i det nordvestlige og sydøstlige Skåne end i de øvrige delområder. Det er også i det nordvestlige og sydvestige Skåne at arbejdsløsheden er vokset hurtigst under coronakrisen.

• Skåne har klaret sig lettere igennem krisen end de øvrige storbyregioner.
Arbejdsløsheden var 1,3 procentenheder højere i Skåne i april 2020 end i april 2019. I Stockholm og det Västra Götalands län er den steget med 1,7 respektive 1,5 procentenheder i samme periode, men dog fra et lavere niveau. Tilmeldingstakten på Arbetsförmedlingen er steget hurtigere i Stockholm og Västra Götaland end i Skåne, og såvel varsler som permitteringer har været mere omfattende i de øvrige storbyregioner end i Skåne. Arbejdsløsheden stiger dog fra et højere niveau i Skåne end i Stockholm og Västra Götaland.

• Flere bolighandler og højere priser gennem de seneste ti år.
Det blev solgt 23.000 boliger i Skåne i 2019. Det er 5.300 flere boliger end i 2009, svarende til en stigning på 30 procent. I 2013, det år i 2010erne med det laveste antal bolighandler i Skåne, blev knapt 14.500 boliger solgt. Priserne på boligmarkedet er også steget kraftigt i det seneste årti. Mellem 2009 og 2019 steg kvadratmeterprisen på bostadsrätter med 71 procent i Skåne. Trods de kraftige prisstigninger er priserne steget mere i både Stockholms og Västra Götalands län.

• De private ejendomsaktører har overhalet de almennyttige i Skåne.
87.800 boliger i Skånes flerfamiliehuse ejes af private ejendomsaktører. Det viser tal fra 2019. Det er en stigning med 24,3 procent siden 2014, og indebærer at de private ejedomsaktører nu har overhalet de almennyttige i Skåne. I samme periode steg den almennyttige bestand med 0,8 procent, til 75.100 boliger. Også set ud fra den totale boligbestand, som inkluderer mindre huse, specialboliger og øvrige huse, har de private ejedomsaktører nu har overhalet de almennyttige i perioden.

•  Nyproduktion med fokus på boliger i flerfamiliehuse.
51.000 boliger blev færdige i Skåne i løbet af 2010-2019. 70 procent af disse huse blev bygget i flerfamiliehuse og kun 30 procent i mindre huse, såsom villaer og rækkehuse. I perioden 2000-2009, blev kun 35.000 boliger i Skåne færdige, hvoraf 53 procent i flerfamiliehuse og 47 procent i mindre huse.  I løbet af den sidste femårsperiode, 2014-2019, er bestanden af flerfamilieboliger vokset mere end småhusbestanden, procentvis i alle syv delområder.

• Coronapandemin har skabt uro på boligmarkedet.
Indtil videre har corona-pandemien hovedsageligt påvirket det svenske bostadsrätts-marked, hvor priserne i større byer som Malmø, Göteborg og Stockholm er faldet lidt, mens villamarkedet har været mere stabilt.  Uroen forårsaget af coronakrisen har imidlertid ført til en stigning i udbuddet i løbet af foråret, hvor planlagt salg skete før, på grund af risikoen for faldende priser. Inftil videre har påvirkningen på prisen på mindre og mere villadominerede markeder været lille, men med en stigende arbejdsløshed er udviklingen på Skånes boligmarked usikker.

• Konjunkturen var aftaget allerede inden coronapandemien.
Arbejdsløsheden var 0,4 procentpoint højere i Skåne i februar 2020 sammenlignet med den samme måned i 2019. Selv inden coronakrisen var arbejdsløsheden således begyndt at stige. Der var også færre påbegyndte boligbyggerier i Skåne i 2019 end i 2018.  Mellem november 2018 og november 2019 steg antallet af ansatte i de private og offentlige virksomheder i Skåne med 7.800, hvilket svarer til 1,4 procent.  I den foregående 12-månedersperiode steg antallet af ansatte i virksomhederne med 2,0 procent, og mellem november 2016 og november 2017 steg beskæftigelsen i erhvervslivet med 2,2 procent.


– Skåne er ikke homogent når det gælder erhvervslivet. Branchestrukturen, det vil sige blandingen af virksomheder i samfundet, har en direkte kobling til konjunkturfølsomheden i forskellige dele af regionen. Det er i de nordvestlige og sydvestlige dele af Skåne arbejdsløsheden er steget mest under krisen, hvorimod den østlige side og mellemskåne har udvist en større robusthed indtil nu, siger Rasmus Roosbankchef hos Sparbanken Skåne

– Coronakrisen har ramt regionen hårdt, men Skåne har indtil videre klaret sig lettere igennem den end Sveriges storbyregioner, Stockholm og Västra Götaland. Man skal dog huske at arbejdsløsheden i Skåne stiger fra et højere niveau og at flere grupper, herunder dem som ikke har en gymnasieuddannelse, allerede inden krisen havde meget høje arbejdsløshedstal, siger Johan Wessmanadm. direktør på Øresundsinstituttet.


Coronaeffekter:

Se større billede her

 


Se større billede her

 


Se større billede her

 


Tema: Boligmarked

Se større billede her

 


Se større billede her

 


For mere information kontakt:

Johan Wessman
adm. direktør Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Kristian Svensson
Pressansvarig Sparbanken Skåne
+ 46 (0) 46 16 23 09
kristian.svensson@
sparbankenskane.se

 

| Klik her for at læse rapporten |