Ny analyse: Skåne er forberedt på recession – men der er bekymringer for elpriser, industri og boligbyggeri

Konjunktursituationen i Sverige og i Skåne er splittet med høj inflation og faldende reallønninger, men et fortsat stærkt arbejdsmarked. Det er konklusionen i en ny rapport fra det uafhængige videncenter Øresundsinstituttet, der er udarbejdet på bestilling af Sparbanken Skåne. Boligpriserne i Skåne er begyndt at falde, men er fortsat på et højere niveau end før pandemien, og boligbyggeriet fortsætter med at falde i 2023. Der er dog enighed om, hvordan konjunkturen vil udvikle sig – nedad. Prognosemagernes vurderinger af den økonomiske udvikling er blevet stadig mere dystre i løbet af sensommeren og efteråret. Det fælles billede blandt bedømmerne er, at den svenske økonomi vil forlade et relativt stærkt 2022 og gå mod et hårdt 2023 med faldende BNP efterfulgt af lavere inflation og et opsving i 2024.

 

Der er dog usikkerhed om, hvor højt inflationen og dermed renteniveauet vil stige, hvor lang tid det vil tage, før inflationen vender nedad igen, og hvad det nye “normale niveau” derefter bliver. Dette vil være afgørende for, hvor lang og alvorlig den kommende lavkonjunktur vil blive. Riksbanken advarede i november om, at risiciene for den finansielle stabilitet er steget, især i forbindelse med bankernes eksponering mod stærkt belånte kommercielle ejendomsselskaber. Virksomheder med et højt energiforbrug risikerer både en omkostningskrise og en mangel på elektricitet. Den høje inflation i Sverige med faldende reallønninger som følge forventes at ramme bl.a. restauranter, detailhandlere og byggebranchen – boligbyggeriet er allerede i tilbagegang.

Læs rapporten her

6 highlights:

Arbejdsmarkedet er et af tre kraftområder

Arbejdsmarkedet er fortsat stabilt, med en faldende arbejdsløshed i Skåne frem til og med september og en moderat stigning på 0,1 procentpoint til 8,5 procent i oktober. I oktober steg arbejdsløsheden i 17 skånske kommuner, var uændret i 10 kommuner og faldt i 6 kommuner. På landsplan var arbejdsløsheden uændret på 6,6 procent i både september og oktober. Dette er i overensstemmelse med Arbejdsformidlingens rapport fra begyndelsen af november, som i sit hovedscenarie forventer en moderat stigning i arbejdsløsheden i andet kvartal af 2023 indtil midten af 2024, hvorefter den vil aftage.

Et andet tegn på styrke er, at elpriserne faldt i efteråret, hvilket bidrog til faldet i den svenske inflationstakt (KPIF) fra 9,7 % i september til 9,3 % i oktober. Et tredje tegn på styrke er, at inflationen i USA faldt uventet kraftigt mellem september og oktober, fra 8,2 til 7,7 procent.

Prognoserne for den svenske økonomi peger på et kraftigt fald i inflationen i 2024. For elpriserne forventes der fortsat store udsving. E.ON’s prognose fra den 14. november lyder: “Priserne på elmarkedet i Europa og Norden svinger fortsat dagligt kraftigt omkring et historisk højt niveau, selv om priserne i de seneste uger har været lavere, end vi nu er vant til”.

Fodnote: Arbejdsløshedsstatistikken for oktober blev offentliggjort den 15. november og er derfor ikke medtaget i rapporten “Skånsk Konjunktur”, som indeholder arbejdsløshedsstatistik til og med september.

Den laveste arbejdsløshed i Skåne siden sommeren 2009

På trods af uro i udlandet og advarsler om en faldende konjunktur er der meget, der fortsat går i den rigtige retning for det skånske arbejdsmarked. Den positive udvikling i arbejdsløsheden er ganske vist aftaget, men arbejdsløsheden fortsætter med at falde og er nu den laveste siden finanskrisen i 2009. Arbejdsløsheden er også faldet mere end i andre storbyområder og det nationale gennemsnit i det seneste år. Blandt bekymringerne på det skånske arbejdsmarked er den fortsat høje arbejdsløshed i den sydvestlige del af regionen og den høje andel af langtidsledige. På nationalt plan offentliggjorde Arbetsförmedlingen i slutningen af oktober en relativt lys vurdering af arbejdsmarkedet, hvor hovedscenariet kun indebærer en moderat stigning i arbejdsløsheden i 2023 og en dæmpning i 2024.

Erhvervssektoren i Skåne har udviklet sig stærkere end i Stockholm siden 2019

Det skånske erhvervsliv fortsatte sin stærke udvikling i årets andet kvartal med en stigning i omsætningen* på 12 procent i forhold til samme kvartal i 2021, hvilket er en lidt lavere vækst end i landets øvrige hovedstadsregioner. Hvis sammenligningen imidlertid udvides til at omfatte andet kvartal af 2019-2022, har den skånske erhvervssektor haft en højere vækst end Stockholm-regionen, men lidt lavere end Västra Götaland. Hotel- og restaurationsbranchen har gjort det godt igen med en omsætningsvækst på 52 % i det seneste år. Sidst i den skånske vækstliga ligger handel og industri med stigninger på henholdsvis 10 og 6 procent. Denne gode udvikling giver den skånske økonomi et solidt grundlag for at håndtere lavkonjunkturen.

*Regional omsättningsstatistik som omfattar privat och offentligt ägda momspliktiga bolag. Geografin avser de tre storstadslänen (regionerna).

Boligmarkedet: tydelige tegn på prisfald i hele Skåne – tilbage til prisniveauet for 2020/21

Den høje inflation med faldende reallønninger har haft en klar indvirkning på det skånske boligmarked. Højere realkreditrenter, elpriser og forbrugsafgifter har ifølge lokale ejendomsmæglere haft en stor indvirkning på husmarkedet. I løbet af de seneste tre måneder er priserne på villaer faldet med mere end otte procent, og tendensen har været mest markant i Lunda-området og det nordvestlige Skåne. For ejerlejligheder har prisfaldet været mere begrænset. Boligpriserne i Skåne er nu på samme niveau som omkring årsskiftet 2020/21, men varierer mellem de forskellige delområder.

Boliginvesteringer forventes at falde med 16 procent i Skåne i 2023

– Anden halvdel af 2023 vil blive svedig, men derefter tror jeg, at det vil flade ud og langsomt vende op igen, siger Anders Gärdsmark, regionschef i Sydsverige for brancheforeningen Byggföretagen, i et interview på side 35.

“Den hurtige vending i de økonomiske forhold i slutningen af foråret, både i Sverige og i omverdenen, med skyhøj inflation og stærkt stigende renter, vil ramme byggebranchen med fuld styrke næste år. Samlet set vil byggeinvesteringerne falde med 10 % i 2023, hvilket i volumen er på niveau med faldet under finanskrisen,” skriver Byggföretagen i sin oktober prognose for Sverige.

Det er især boliginvesteringerne, der falder i 2023. Investeringerne i nybyggeri forventes at falde med 23 % på nationalt plan, og investeringerne i ombygninger er allerede begyndt at falde.

I Skåne forventes byggeinvesteringerne at falde med 12,9 pct. fra 2022 til 2023. Boliginvesteringerne forventes at falde mest med et fald på 16 pct. efterfulgt af lokaler minus 10,2 pct. og anlæg minus 8,3 pct.

I Skåne forventes byggeinvesteringerne at falde mest i Stor-Malmö og Nordvestskåne. De to regioner med byerne Malmö, Lund og Helsingborg står for 83 procent af de forventede byggeinvesteringer i Skåne på i alt 69 mia. svenske kroner i 2023. De to delregioner i det østlige Skåne forventes at få en mere stabil udvikling.

Lavere reallønninger lægger pres på privatøkonomien – Stigning på 10 000 SEK pr. måned siden 2020 for børnefamilie i villa

På kort tid har de økonomiske vilkår for landets husholdninger ændret sig fundamentalt med højere priser på bl.a. brændstof, elektricitet og fødevarer, samt højere renter, hvilket har ført til faldende reallønninger og reduceret købekraft for første gang i mange år. Elprisen er dog blevet mindre i løbet af efteråret, men forventes ifølge E.ON fortsat at svinge omkring historisk høje niveauer. For Sparbanken Skånes eksempelfamilier betyder den kraftige stigning i inflationen, at omkostningerne i de seneste to år er steget fra 925 svenske kroner om måneden for en enlig i en lejebolig til 10 156 svenske kroner om måneden for en familie med to børn, bil og hus. Alt beregnet mellem september 2020 og september 2022.

Om rapporten

Rapporten “Skånsk konjunktur” udarbejdes af Øresundsinstituttet på vegne af Sparbanken Skåne og udkommer to gange om året. Dette efterårs udgave er den niende i rækken. De tidligere rapporter findes her

 

Kontakt

Johan Wessman

adm. direktør Øresundsinstituttet

johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Kristian Svensson

pressansvarig Sparbanken Skåne

kristian.svensson@sparbankenskane.se