OECD uppmanar till utbyggnad av järnvägsnätet mellan Oslo och Malmö

Soo-Jin Kim, Policy Analyst, OECD, talade om att närheten till Köpenhamns flygplats i Kastrup är en styrka för Malmö när OECD presenterade sin studie av megaregionen Västra Skandinavien under torsdagen. Foto: News Øresund – Britt Andresen

För att minska utsläppen och öka tillväxten borde järnvägsnätet mellan Oslo och Malmö uppgraderas. För närvarande finns liten eller ingen samordning av infrastrukturplanering mellan Norge och Sverige. Detta måste till för att länderna ska nå sina miljömål och öka regionens konkurrenskraft. Det skriver OECD i en studie av så kallade megaregioner.

OECD presenterade under torsdagen en studie av den så kallade megaregionen Västra Skandinavien. Regionen sträcker sig från Oslo via Göteborg till Malmö och inkluderar län och närliggande kommuner.

Studien identifierar järnvägsnätet i megaregionen som en flaskhals för transporter från övriga Europa. OECD menar att det krävs mer samordning av infrastrukturplaneringen länderna emellan för att öka integrationen i regionen och för att länderna ska kunna nå sina klimatmål.

– En del av lösningen på de utmaningar kring bristande samarbete som OECD pekar på tror jag kan lösas genom att flera aktörer nu gått med i STRING-samarbetet. Förutom Region Skåne ingår Region Halland, Västra Götalandsregionen och fylkena kring Oslo, kommenterar Mätta Ivarsson (MP), ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd, i ett pressmeddelande.

En uppgradering av järnvägsnätet blir särskilt viktigt då transportbehovet inom Västra Skandinavien kommer påverkas av yttre omständigheter, som förbindelserna söderut genom Danmark och Tyskland, menar OECD. ”Inte minst förväntas öppnandet av den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Köpenhamn och Hamburg under 2028 påverka godsvolymerna”, skriver de.

I studien kommer OECD fram till att Västra Skandinavien är en mycket välmående region. Produktiviteten är hög i Oslo och det angränsande länet Akershus. Göteborg och Västsverige har en stark ekonomisk tillväxt. Skåne fungerar som Sveriges inkörsport till och från kontinentala Europa genom den höga integrationen i Öresundsregionen. Men regionen behöver integreras mer för att bli en mer attraktiv megaregion, menar OECD.

OECD menar också att det finns obalanser i Västra Skandinaviens arbetsmarknad. Även om det skapas allt fler jobb har den höga befolkningstillväxten, framförallt av nyanlända migranter, gjort att arbetslösheten inte har sjunkit särskilt mycket under de sju procent som var toppnivån under finanskrisen.

Det saknas också högkvalificerad arbetskraft inom vissa yrken, som till exempel ingenjörer och lärare i vissa delar av regionen. Och mindre kvalificerad arbetskraft inom vården och transportsektorn. OECD skriver att ”Om inga åtgärder vidtas kan obalanserna på arbetsmarknaden göra att produktivitetstillväxten och därmed den ekonomiska tillväxten i Western Scandinavia bromsas upp.”

OECD lyfter också fram att det finns en djupt rotad tradition av samarbete i regionen. De menar att regionala partnerskap som Göteborg-Oslo samarbetet och Greater Copenhagen & Skåne Committee har lagt en viktig grund för ett ökat samarbete. Samtidigt har samarbetsorganen haft en begränsad genomslagskraft då de inte har någon makt att besluta i viktiga frågor som infrastruktur, enligt OECD.

I studien rekommenderar OECD bland annat att en fullständig analys av kostnaderna och nyttan av en utbyggnad av järnvägsnätet längs den svenska västkusten ska genomföras. De utlyser också en tydligare vision om vad parterna inom Västra Skandinavien vill uppnå tillsammans.

(News Øresund – Mandus Örarbäck)

Läs OECD:s rekommendationer här.