FAKTA: Pendling på tværs af Øresund

Den seneste udvikling i 2023: Pendlingen stiger

I alt pendlede 17.605 personer over Øresund i andet kvartal af 2022, viser de seneste omfattende pendlingstal fra Ørestat. Heraf boede 16.529 personer, eller 94 pct, i Sverige og arbejdede i Østdanmark, mens 1.076 personer, eller seks pct, boede i Danmark og arbejdede i Skåne. Det viser en rapport fra Danmarks Statistik om pendling fra Sverige til Østdanmark fra 2015 til midten af 2022.

Der er også statistik for 2022 og for de første ti måneder af 2023 fra  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), men den viser kun antallet af svenske statsborgere, der bor i Sverige og arbejder i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Altså ikke den relativt store gruppe danskere, der bor i Sverige og arbejder i Østdanmark, eller de personer, der bor i Danmark og arbejder i Sverige. Ifølge STARs statistik steg antallet af svenskere, der arbejder i Danmark, markant i 2022 med 17 pct.

I januar-oktober 2023 pendlede i alt 12.673 svenske statsborgere til arbejde i Østdanmark, hvilket var en stigning på fem pct i forhold til den tilsvarende periode i 2022. I samme periode året før var stigningen 19 pct.


Sammenlignet med årene før finanskrisen er andelen af Øresundspendlere under 25 år faldet med mere end to tredjedele, mens andelen af ældre er steget. Efter et dyk i pandemiens første år steg pendling over sundet igen i 2021. Det viser årets rapport om pendling over Øresund, som Region Skåne har udarbejdet i samarbejde med SCB og Danmarks Statistik.

I alt steg Øresundspendling i 2021 med 776 personer til 16.862 pendlere. Dette betød, at pendlingen kom sig efter et klart fald i det første pandemiår 2020. Antallet af Øresundspendlere er dog stadig lavere, end det var i 2015. Øresundspendlere henviser til folk, der pendler fra Danmark til Skåne og fra Sverige til Østdanmark. Hvis man også ser på folk, der pendler til hele Danmark eller til hele Sverige, er det en mindre gruppe, hvor niveauet er relativt konstant mellem årene.

Diagram_pendling_1997-2021_DK. Grafik: News Øresund

Tabell_pendling_1997-2021_DK. Grafik News Øresund

Tabell_pendling_2015-2021_DK. Grafik: News Øresund

___________________________________

Nedenstående tekst senest opdateret 16. juni 2022, siden er under opdatering.

PENDLING. Siden 2015 er antallet af grænsependlere faldet med cirka ti procent på trods af at beskæftigelsen i Øresundsregionen er steget. I pandemiåret 2020, det seneste aktuelle år med statistik, havde 16.500 personer et job på den anden side af grænsen. Det er 6,7 procent færre end under 2019.

De grænsekontroller som blev indført i november 2015 (Sverige) og november 2019 (Danmark) kan have påvirket pendlingen, som faldt noget i de år, men ikke på samme måde som coronapandemiens restriktioner og grænsekontroller. Pandemien påvirkede både det svenske og danske arbejdsmarked, med stigende arbejdsløshed og hjemsendte ansatte på lønkompensationsordning. Men den dansk-svenske grænse blev holdt åbne for grænsependlerne også under grænse- og samfundsnedlukningerne. De grænsependlere som havde mulighed for det, arbejdede hjemme, hvilket resulterede i at pendlerrejserne over Øresund faldt kraftigt, men antallet af personer med job på den anden side af Øresund faldt ikke lige så markant. Antallet af grænsependlere faldt med 6,7 procent i 2020 sammenlignet med 2019, viser ny statistik fra Region Skåne/Øresundsdatabasen.

I flere år har der ikke været opdateret statistik for grænsependlingen i Øresundsregionen eftersom danske databeskyttelseslove ikke stemte overens med det svenske offentlighedsprincip. Det indebar at mikrodata ikke kunne blive udvekslet over grænsen. I 2021-2022 har Region Skåne sammen med Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån arbejdet på at fremtage en ny metode for at måle udviklingen i antal pendlere over Øresund. Den nye statistik omfatter pendlere fra hele Sverige til Østdanmark (Region Hovedstaden og Region Sjælland) for perioden 2015-2020 og fra hele Danmark til Skåne og Halland for 2019-2020. Statistikken vil blive tilgængelig i den opdaterede Öresundsdatabasen. Læs også mere om pendlingen i Region Skånes rapport.

 

 

Pendlare från Skåne till Östdanmark* Pendlare från Sverige till Östdanmark** Pendlare från Östdanmark till Skåne* Pendlare från Danmark till Skåne och Halland**
1997                     2 130              166
1998                     2 365              188
1999                     2 584              204
2000                     3 010              281
2001                     3 751              539
2002                     4 697              533
2003                     5 683              536
2004                     7 160              692
2005                     8 783              734
2006                   12 744              750
2007                   17 890              623
2008                   19 097              708
2009                   18 387              633
2010                   17 702              712
2011                   16 226              827
2012                   15 125              923
2013                   14 493           1 016
2014                   14 356           1 021
2015                   14 045 16639           1 137
2016 15928
2017 15646
2018 15789
2019 16142 1547
2020 15076 1424

Kilde: Region Skåne/Öresundsdatabasen. * Iflg. den ældre metode for at måle grænsependling, ** Iflg. den nye metode for at måle grænsependling, foreløbig statistik.

 


 

Pendlerrejserne mindsker med mere hjemmearbejde

Det finns flera andra källor för att följa utvecklingen i pendlingen över Öresund. Øresundsinstituttet har på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet tagit fram en trafikstatistik som mäter den samlade trafik över Öresund, härunder antalet pendlingsresor. Statistiken omfattar tågpendlarresor från Skånetrafikens försäljningsstatistik, pendlarresor med Forsea, rederiet som driver färjorna mellan Helsingborg-Helsingör samt bilpendlarresor via Öresundsbron. Denna statistik presenteras i Øresundsindex/Trafik kvartalsvist och senaste aktuella siffran visar att det gjordes drygt 14 000 pendlarresor per dag (enkeltresor) under första kvartalet 2022. Det är en ökning med 85 procent jämfört med samma kvartal 2021, men 23 procent färre än under första kvartalet 2019. Läs hela Øresundsindex/Trafik Q1 2022 här

 

Totala antalet pendlarresor som gjorts över Öresund via bro eller färja per dygn (kvartalsvis 2016-2022)


Svenske grænsependlere til Danmark blev hårdere ramt af finanskrisen end af coronapandemien

Antallet af svenskere, der arbejder i Danmark, faldt med 4 procent under coronaåret 2020 sammenlignet med 2019. Og under de første måneder af 2021 er de svenske pendlere fortsat blevet færre. Det viser statistik fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Pendlingsfaldet er dog ikke så stort som under finanskrisen.

Statistik fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) redegør for antal beskæftigede svenske statsborgere uden bopæl, men med lønindkomst i Danmark. Statistikken baseres på lønindkomst og påvirkes derfor ikke af, hvor mange som arbejder hjemmefra under coronapandemien, sådan som trafikpendlingsstatistikken. Men samtidig siger statistikken heller ikke noget om hvor mange, som rent faktisk pendler til sit job på den anden side af Øresund. I statistikken indgår kun svenske statsborgere og derfor omfattes danskere og personer med andet statsborgerskab, som bor i Sverige og arbejder i Danmark, heller ikke.

Ifølge denne statistik havde 10.750 svenskere et job i Region Hovedstaden eller Region Sjælland i 2021. Det var tre procent færre end i 2020, hvor antallet af svenske pendlere faldet sandsynligvis på grund af coronapandemien.
Antallet af svenske pendlere på den danske side af Øresund var højest i 2008 og faldt med 9 procent i 2009, hvilket kan forklares af finanskrisen. I de efterfølgende år blev de svenske pendlere færre. Først i 2018 blev antallet stabiliseret og i 2019 steg antallet en smule, med en procent. Men med coronakrisen i 2020 faldt pendlingen altså igen, men der var ikke lige så mange svenskere som mistede sit job, som under finanskrisen.


Svenske Øresundspendlere
Antal svenske statsborgere med lønindkomst i Region Hovedstaden og Region Sjælland (uden bopæl i landet) 2008-2020

Svenske pendlere Årlig forandring
2008 16 520
2009 15 008 -9%
2010 13 779 -8%
2011* 13 167
2012 12 274 -7%
2013 11 679 -5%
2014 11 515 -1%
2015 11 251 -2%
2016 10 894 -3%
2017 10 762 -1%
2018 10 755 0%
2019 10 925 2%
2020 10 461 -4%
2021 10 750 3%

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), jobindsats.dk,  som baserer statistikken på oplysninger fra Udlændingeregisteret, EstherH, CPR-registeret, CVR-registeret, Indkomstregisteret.
* Udenlandske arbejdstagere og selvstændige registreret i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT) indgår i målingen fra 1. januar 2011 og derfor skal sammenligning af niveauet før 2011 med niveauet de følgende år gøres med forsigtighed.

 


Officiel historisk statistik for Øresundspendling

Samlet antal pendlare og øvrige indkomstmodtagere efter retning 1997–2015 (officiel statistik):

Tabel: pendlare og øvrige indkomstmodtagere 1997–2015 (officiel statistik):

Pendlere Øvrige Inkomstmodtagere Totalt
1997 2296 775 3071
1998 2553 996 3549
1999 2788 1150 3938
2000 3291 1384 4675
2001 4290 1672 5962
2002 5230 1785 7015
2003 6219 1906 8125
2004 7852 1978 9830
2005 9517 2375 11892
2006 13494 3368 16862
2007 18513 4564 23077
2008 19805 5884 25689
2009 19020 5411 24431
2010 18414 4849 23263
2011 17053 4725 21778
2012 16048 4239 20287
2013 15509 3839 19348
2014 15377 3649 19026
2015 15182 3400 18582

Kilde: Ørestat


Om pendlingen
Pendlingen over Øresund hænger sammen med flere faktorer. Tilgængelighed er den tydeligste, hvilket illustreres af at antallet af pendlere steg markant efter at Øresundsbron åbnede. Fra at have været omkring 3.000 grænsependlere til at være som mest 25.689 i rekordåret 2008. Derefter påvirkede først finanskrisen og dernæst ID- og grænsekontrollerne pendlingen.

Valutakurs, forskel i boligpriser samt udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet på begge sider er andre vigtige faktorer som påvirker pendlingen. En del af pendlerne er danskere som er flyttet til Skåne, men har beholdt sit job på den danske side af Sundet. Det var ekstra populært at flytte til Skåne omkring 2006 og 2007, inden boligboblen sprak i Danmark, eftersom prisforskellen på boligmarkedet var markant. I samme år var arbejdskraftsmanglen også som størst i Danmark og dermed var der stor efterspørgsel på svenske medarbejdere. Da arbejdsløsheden steg med finanskrisen, faldt også antallet af grænsependlere. I dag er der mangel på arbejdskraft i de samme brancher på dansk og svensk side. Yderligere en faktor som, udover den almindelige lønforskel, også påvirker, er forskellen i valutakursen.  Når valutaforskellen vokser så stiger den faktiske lønforskel mellem landene også, hvilket kan gøre det endnu mere attraktivt at tage et job på den anden side.


Færre unge grænsependlere
I rekordåret 2008 havde 25.689 personer en form for indkomst på den anden side af Øresund, heraf var 9.728 under 30 år. I 2015 havde det samlede antal personer med indkomst på den anden side af Øresund mindsket med cirka 7.000 personer, og over 6.000 af disse tilhørte gruppen 16-29-årige. De unge er således de som har stået for den største mindskning i grænsependlingen i løbet af de seneste ti år. 

Statistikken måler dels grænsependlere, men også øvrige indkomstagere, det vil sige personer som ikke fuldtidspendler over Sundet, men som har haft en indkomst på den anden side i løbet af året. De unge udgør en stor del af denne gruppe, men andelen er blevet mindre siden rekordårene. I slutningen af 2000 udgjorde de 16-29-årige cirka halvdelen af gruppen ”øvrige indkomstagere” mens andelen unge i denne gruppe var cirka en tredjedel i 2014 og 2015.

Pendlere og øvrige inkomstmodtagere fordelt på aldersgrupper:

16–29 år 30– år
1997 786 2285
1998 983 2566
1999 1177 2761
2000 1458 3217
2001 1839 4123
2002 2318 4697
2003 2685 5440
2004 3622 6208
2005 4466 7426
2006 6262 10600
2007 9005 14072
2008 9724 15965
2009 8170 16261
2010 7044 16219
2011 5938 15840
2012 5057 15230
2013 4190 15158
2014 4022 15004
2015 3672 14910

(Kilde: Ørestat)

 


Kilder: Øresundsdatabasen/Ørestat, Nordic Statistics database, STAR/Jobindsats.dk, Skånetrafiken, Øresundsbro Konsortiet

 

Om statistikken
Ørestat/Øresundsdatabasen
offentliggjorde den officielle statistik for antal pendlere over Øresund frem til 2015. Statistikken blev udarbejdet ved hjælp af en samkøring af den danske registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) med den modsvarende svenske Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). RAS og RAMS opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet i november. Begge statistikker følger, i vidst muligt omfang, ILO’s retningslinjer for klassifikation af befolkningen tilknytning til arbejdsmarkedet (ICSE). Statistikken vedrører kun lønmodtagere, dvs. selvstændige og medarbejdende ægtefæller indgår ikke. Det vurderes dog ikke at betyde så meget for øresundspendlingen, da en selvstændig som oftest vil have virksomhed i bopælslandet og rejser over Øresund derfor vil være forretningsrejser og ikke pendlingsrejser mellem bopæl og arbejdsplads.

Ørestat offentliggjorde både statistik for antal pendlere og øvrige indkomstmodtagere. Pendlere er personer, der bor på den ene side af Øresund og har deres hovedjob (i november) på den anden side af Øresund. Indkomstmodtagere er personer, der har et bijob eller som har haft indkomst i løbet af året i det andet land. I ovenstående tekst og tabeller er det valgt kun at vise antal pendlere for at få et tal, der er sammenligneligt med den nationale danske og svenske opgørelse af pendlere.

Eftersom danska dataskyddsregler inte stämde överens med den svenska offentlighetsprincipen upphörde utväxling av mikrodata över gränsen och under åren 2016-2021 fanns det ingen officiell statistik för gränspendlings mellan Danmark och Sverige. Under 2021-2022 har Region Skåne tillsammans Danmarks Statistik och SCB arbetat på att ta fram en ny metod för att mäta utvecklingen i antalet pendlare över Öresund. Den nya statistiken omfattar pendlare från hela Sverige till Östdanmark för perioden 2015 -2020 och pendlare från hela Danmark till Skåne och Halland. Den bygger på en annan metod som inte tar utgångspunkt mikrodata utan använder nationell registerdata. Sysselsatta som är bosatta i utlandet identifieras och därefter samkörs flera olika adress- och nationalitetsregister för att hitta bosatta i Sverige respektive Danmark. Arbetet försvåras av att många arbetsgivare inte lämnar fullständiga adressuppgifter till skattemyndigheterna i respektive land. Pendlingen från Sverige till Danmark år 2015 är runt 2 600 personer högre enligt den nya metoden än enligt den äldre metoden. Skillnaden i nivå beror enligt Region Skåne på att värdena i den gamla statistiken från 1997-2015 endast omfattar pendling från Skåne, medan statistiken i den nya serien omfattar pendling från hela Sverige.

Statistiken kommer att finnas tillgänglig i den nya uppdaterade Öresundsdatabasen.

Statistikken fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), jobindsats.dk, baseres på oplysninger fra Udlændingeregisteret, EstherH, CPR-registeret, CVR-registeret, Indkomstregisteret. Statistikken omfatter kun svenske statsborgere med lønindkomst i Danmark – arbejdstagere og selvstændige som er registreret i “registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT)” indgår i målingen fra 1. januar 2011 og derfor skal sammenligning af niveauet før 2011 med niveauet de følgende år gøres med forsigtighed.

Statistiken för pendlarresor har tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet inom arbetet med Øresundsindex. Genom samarbete med trafikoperatörerna Skånetrafiken, DSB, Forsea og Trafikverket har det tagits fram trafikstatistik som mäter den samlade trafik över Öresund, härunder antalet pendlingsresor (enkeltresor). Statistiken omfattar tågpendlarresor från Skånetrafikens försäljningsstatistik, pendlarresor med Forsea, rederiet som driver färjorna mellan Helsingborg-Helsingör samt bilpendlarresor via Öresundsbron. Denna statistik presenteras i Øresundsindex/Trafik kvartalsvist.