FAKTA: Universiteter og forskning i Øresundsregionen

Der er 13 universiteter, universitetsfilialer og svenske högskolor i Øresundsregionen. Sammenlagt har de 148.000 studerende. Inkluderes også danske højskoler og erhvervsuddannelser er der ca. 194.600 studerende i Øresundsregionen.

FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

I 2023 steg turismen i Øresundsregionen i forhold til 2022, men kun i én retning. Antallet af danske overnatninger i Skåne steg kraftigt med 59 procent, mens antallet af svenske overnatninger i Østdanmark faldt med 14 procent. En sandsynlig forklaring er, at den svage svenske krone har gjort det billigt for danskere at besøge Sverige, men dyrt for svenskere at besøge Danmark. På trods af denne udvikling var antallet af svenske overnatninger i Danmark dobbelt så stort (887.775) som antallet af danske overnatninger i Skåne (440.435).

FAKTA: Flyttemønstre over Øresund

FLYTNING. Antallet af personer, der flyttede over Øresund, steg samlet set en anelse i 2023 sammenlignet med året før. Antallet af flytninger fra Østdanmark til Skåne steg med 18 procent, fra 1.397 til 1.642 personer. I absolutte tal er der flere, der vælger at flytte fra Skåne til Østdanmark, men i den retning faldt antallet af flytninger med to procent sidste år sammenlignet med 2022: fra 1.862 til 1.819.

FAKTA: Grænsehindringer og nordisk samarbejde

På grund af særlige nationale regler, love og praksis opstår der ind imellem såkaldte grænsehindringer, når mennesker og virksomheder har aktiviteter på tværs af de nordiske grænser. Nogle af de grænsehindringer, der i øjeblikket drøftes i Øresundsregionen, omfatter vanskeligheder med at opnå banklån for grænsependlere og udfordringer med skat og social sikring for grænsependlere, der ønsker at arbejde delvist hjemmefra.

FAKTA: Øresundsregionen har 4,2 millioner indbyggere

BEFOLKNING. I 2023 steg Øresundsregionens befolkning med over 29.700 indbyggere, svarende til 0,7 pct, til 4.185.801 indbyggere. Dette var den laveste befolkningstilvækst i regionen siden 2020, og den var også lavere end gennemsnittet i de sidste 10 år. Procentuelt steg befolkningen i regionen dog mere end både Danmarks og Sveriges befolkning på landsplan. Ligesom i 2022 steg befolkningstallet mest på den danske side af Øresund, hvor det steg med 22.300 personer, svarende til en befolkningstilvækst på 0,8 pct. Greater Copenhagens geografi, der også omfatter Halland Amt, steg sidste år med 0,7 pct. i indbyggertal, ligesom Øresundsregionen.

FAKTA: Boligmarkedet i Øresundsregionen

BOLIGMARKEDET. I begyndelsen af 2022 begyndte boligmarkedet i Øresundsregionen at mærke en afmatning, og flere steder faldt priserne med tocifrede procentsatser. Men i midten af 2023 begyndte priserne at stige moderat igen, især på den danske side af Øresund. På den svenske side af Øresund er boligpriserne begyndt at stige over en bred front i løbet af første halvår.

FAKTA: Trafikken på tværs af Øresund

TRAFIK. Før coronakrisen var antallet af passagerrejser med bil, bus, tog og færge over Øresund stagneret på knap 100.000 enkeltrejser i døgnet. Efter et fald på 50 pct. i pandemiens første år steg rejseaktiviteten en smule i 2021 til gennemsnitligt 53.500 passagerrejser i døgnet, og i 2022 kom det store opsving til omkring 89.600 passagerrejser i døgnet. I 2023 steg pendlerrejserne over sundet med 11 procent og nærmer sig niveauet fra før pandemien.

FAKTA: Pendling på tværs af Øresund

PENDLING. I alt steg Øresundspendling i 2021 med 776 personer til 16.862 pendlere. Dette betød, at pendlingen kom sig efter et klart fald i det første pandemiår 2020. Antallet af Øresundspendlere er dog stadig lavere, end det var i 2015. Øresundspendlere henviser til folk, der pendler fra Danmark til Skåne og fra Sverige til Østdanmark. Hvis man også ser på folk, der pendler til hele Danmark eller til hele Sverige, er det en mindre gruppe, hvor niveauet er relativt konstant mellem årene.

Fakta: Grænse- og ID-kontroller mellem Danmark og Sverige siden 2015

Mellem 1952 og 2015 var der ingen grænsekontrol i Øresundsregionen i overensstemmelse med den nordiske pasunion og senere Schengen-aftalen. Siden november 2015 har Sverige og Danmark indført grænsekontrol, id-kontrol og delvis lukning af grænserne af tre forskellige årsager. at kontrollere asylmodtagelse og forebygge terrorisme at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet at forhindre smittespredning under coronapandemien De sidste rejserestriktioner for at forhindre smittespredning under coronapandemien blev ophævet i februar-marts 2022, og i maj 2023 fjernede Danmark sin grænsekontrol til Sverige for at stoppe grænseoverskridende kriminalitet. Derimod forbliver Sveriges grænsekontrol for at kontrollere asylmodtagelsen. I den svenske regerings aftale med Sverigedemokraterna, Tidö-aftalen, er parterne blevet enige om at styrke Sveriges grænsekontrol. I midten af februar traf Riksdagen en beslutning, der indebærer, at regeringen fra 1. marts 2024 har mulighed for selv at indføre krav om ID-kontrol af personer, der går ombord på færger, tog og busser til Sverige, som under flygtningekrisen i 2016-2017.

FAKTA: 65.500 ansatte i Medicon Valleys life science-selskaber

Life science-sektoren i Øresundsregionen, Medicon Valley, har øget antallet af medarbejdere med 12.000 personer på fem år og beskæftiger nu omkring 65.500 medarbejdere. Der er udbredt optimisme i branchen, og der er planlagt investeringer i nye fabrikker, forskningsfaciliteter og bygninger for mere end 45 mia. kr. i Østdanmark, hvilket forventes at skabe yderligere 4.000 arbejdspladser. Det viser Øresundsinstituttets analysearbejde inden for rammerne af Interreg-projektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative. Projektet blev gennemført i 2019-2022 i samarbejde med Medicon Valley Alliance og medfinansieret af Region Sjælland og Region Skåne. Nedenfor er de vigtigste resultater og links til de rapporter, der er produceret inden for projektet.