Ny analyse: Skåne er på vej ud af coronakrisen – flere job, indbyggere og boliger

Den skånske konjunktur er godt på vej til at komme sig over de store konsekvenser, som coronapandemien har haft for økonomien. I løbet af efteråret faldt arbejdsløsheden i hele Skåne til et niveau, der er lavere end før pandemien startede, og antallet af ansatte i virksomhederne er steget siden sidste år. Der er dog stadig flere udfordringer på det skånske arbejdsmarked – arbejdsløsheden er stadig høj, og i dag har næsten halvdelen af de arbejdsløse været uden arbejde i mere end et år. I løbet af det seneste år har skåningerne stået over for nye økonomiske udfordringer i form af stærkt stigende el- og energipriser, hvilket tydeligt afspejles i husholdningernes og virksomhedernes beregninger. Rapportens tematiske fordybning viser også, at Skåne står over for en ekspansiv periode, da boligbyggeriet i flere kommuner er ved at stige betydeligt, samtidig med at befolkningen fortsat vokser. Det fremgår af rapporten Skånsk konjunktur, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på opdrag af Sparbanken Skåne.

Læs analysen

 

Kommunerna planerar för en byggboom de kommande åren

Fram till 2030 väntas över 80 000 bostäder byggas i Skåne, enligt prognoser för 24 av de 33 skånska kommunerna som svarat på en enkät till höstens rapport. Bland de som svarat finns de 10 största kommunerna. Det innebär att tempot växlas upp jämfört med föregående tioårsperiod då runt 59 000 bostäder byggdes. Framför allt är det de mindre kommunerna som väntas bygga betydligt mer de kommande åren än de gjort tidigare. Samtidigt ser befolkningstillväxten ut att avta jämfört med tidigare år, även om Skåne väntas få runt 110 000 nya invånare fram till 2030.

Arbetslösheten nere på nivån innan corona – men långtidsarbetslösheten har ökat 

Under hösten 2021 nådde arbetslösheten i Skåne en nivå som var lägre än innan coronapandemins början, medan arbetslösheten i både Stockholms och Västra Götalands län fortfarande var på en högre än innan pandemin i september. Samtidigt är den skånska arbetslösheten fortfarande på en hög nivå i ett nationellt perspektiv – 9,5 procent av skåningarna är arbetslösa medan samma siffra för landet i stort är 7,5 procent. Under pandemin har även långarbetslösheten ökat. Idag har nära hälften av de arbetslösa i Skåne varit utan jobb i över ett år, innan coronapandemin var den andelen 43 procent. Det innebär att det i september var 31 200 personer i Skåne som varit utan jobb i över ett år, en siffra som ökat med 3 200 personer jämfört med innan pandemin bröt ut. Andelen långtidsarbetslösa är högre i Skåne än i de övriga storstadslänen samt i Sverige totalt.

Höjda energipriser syns i plånboken för skånska hushåll och företag

Det är inte bara bostadspriserna som har stigit kraftigt under det senaste året. Energipriserna har också rusat i höjden vilket märks såväl på elnotan för bostaden som när de som har bil ska tanka. Den senaste året, från september 2020-2021, har energipriset ökat med 160 procent i Skåne medan bensinen är 33 procent dyrare idag jämfört med för ett år sedan. För en barnfamilj i villa med bil och åtta mils pendling per dag har kostnaden för el och bensin under det senaste året ökat med drygt 2 900 kronor per månad. Kostnadsökningen skiftar dock kraftigt mellan olika hushåll beroende på typ av bostad och om man har bil eller ej. För en ensamstående person som bor i lägenhet utan bil stannar kostnadsökningen vid runt 170 kronor per månad. På sikt kan dock de ökade energikostnaderna märkas genom högre kostnader för hyra eller avgift till en bostadsrättsförening. Även näringslivet påverkas mycket av de stigande el- och energipriserna och flera näringslivschefer, som svarat på en enkät till rapporten, lyfter fram det som en pågående och framtida utmaning för energiintensiva branscher. Det visar Sparbanken Skånes beräkningar av privatekonomin för fyra typfamiljer baserat på aktuellt bensinpris samt senast tillgänglig statistik (september) för rörligt elpris. Under oktober har elpriserna dämpats något. E.ON spår i en prognos att elpriserna väntas ligga kvar på en hög nivå under den kommande vintern.

Historiskt stora prisökningar på bostadsmarknaden under pandemin

Under coronapandemin har priserna på bostadsmarknaden ökat historiskt mycket. De skånska genomsnittliga villapriserna har ökat med 21 procent då tolvmånadersperioden oktober 2020-september 2021 jämförs med den tidigare tolvmånadersperioden. Allra mest har villapriserna ökat i delområdet sydöstra Skåne, med 25 procent. Prisökningen på bostadsrätter är 13 procent under samma period och även här står sydöstra Skåne för den största ökningen. Under sommaren och fram till september i år har prisökningarna på framför allt villamarknaden stannat av något, visar de senaste siffrorna från Svensk mäklarstatistik. 

Fler anställda och fler nya företag

Under coronapandemin minskade antalet anställda i Skåne. Nu vänder det uppåt igen. När juli 2021 jämförs med november 2020 är det nästan 22 000 fler anställda i de offentliga och privata bolagen i Skåne. De anställda i näringslivet har ökat med 1,2 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med samma period ifjol, visar SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik. Sett till alla sektorer har sysselsättningen ökat med 1,4 procent under samma period. Det har även startats fler nya företag i Skåne under det första halvåret 2021 jämfört med samma period ifjol. Totalt startades 6 180 nya bolag under det första halvåret 2021, vilket är en ökning med över 1 000 företag jämfört med samma period 2020. Antalet konkurser har samtidigt minskat under 2021 jämfört med 2020 och totalt registrerades runt 630 konkurser i Skåne under perioden januari till augusti 2021.

Läs hela rapporten här

Om rapporten
Rapporten “Skånsk konjunktur” tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne och ges ut två gånger per år. Höstens upplaga är den sjunde i ordningen och har en temafördjupning kring befolkningstillväxt och bostadsbyggande.

Kontakt

Johan Wessman
Vd Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Kristian Svensson 
Pressansvarig Sparbanken Skåne
kristian.svensson@sparbankenskane.se