OECD: Ge Region Skåne ett tydligare mandat

Soo-Jin Kim, policyanalytiker vid OECD, tycker att Region Skåne borde få ett utvidgat och tydligare mandat att arbete med arbetsmarknadsfrågor. Foto: News Øresund – Mandus Örarbäck

Region Skåne borde få ett större och tydligare mandat för att möta arbetsmarknadens utmaningar. Det uppmanar OECD i studien Territorial Review Megaregion Western Scandinavia. Under onsdagen presenterade Soo-Jin Kim, policyanalytiker vid OECD, studiens rekommendationer för skånska politiker.

Skåne håller inte jämna steg med resten av Sverige när det kommer till att minska arbetslösheten, skriver OECD i en studie om den så kallade megaregionen Västra Skandinavien.

Enligt Soo-Jin Kim, policyanalytiker vid OECD och författare till studiens kapitel om Skåne, beror det till viss del på att andelen av befolkningen som är utrikesfödda har ökat, från 18,4 procent till 21,5 procent, de senaste fem åren. Men det beror också på att det finns för lite flexibilitet i arbetsmarknads-, utbildnings- och integrationspolitiken.

– Även innan den stora ökningen av asylansökare för några år sedan fanns det strukturella problem på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten till exempel – den höga andelen unga som varken har jobb eller utbildar sig – har varit ett pågående problem en längre tid. Ovan på detta har den stora ökningen av nyanlända migranter gjort problemen på arbetsmarknaden värre, säger hon till News Øresund.

En central fråga handlar om hur man med hjälp av utbildningsinsatser ska kunna förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Enligt Soo-Jin Kim måste arbetet ske på många olika nivåer – utmaningarna måste mötas både kommunalt, regionalt och nationellt. Men i dagsläget saknas det ett tydligt mandat för det regionala arbetet.

Än så länge har regeringen inte lämnat något förslag om ett tydligare mandat för Region Skånes arbete med arbetsmarknadsfrågor. Men efter möten med regeringen upplever Soo-Jin Kim att problemen på den skånska arbetsmarknaden uppfattas som så pass svåra att det är en möjlig väg framåt.

Den viktigaste funktionen som ett tydligare och utvidgat mandat för regionen skulle fylla är att koordinera det arbete som kommunerna redan gör och få en överblick över vilka typer av insatser som fattas. Det menar David Lindén, enhetschef för näringsliv och arbetsmarknad på Region Skåne.

David Lindén, enhetschef för näringsliv och arbetsmarknad på Region Skåne, tror att ett tydligare mandat för regionen att arbeta med arbetsmarknadsfrågor kan leda till ett mer långsiktigt arbete. Foto: News Øresund – Mandus Örarbäck

Han säger att det är för tidigt att säga exakt hur ett eventuellt mandat borde se ut, men pekar på Yrkes-SFI som ett exempel på hur regional samordning kan fungera.

Yrkes-SFI är ett samarbete mellan Region Skåne, alla skånska kommuner och fyra andra regionala aktörer, däribland Arbetsförmedlingen. Kommunerna driver specialutformade program i Svenska för invandrare, inriktade på att lära ut yrkesspecifika språkkunskaper i svenska. Region Skåne samordnar arbetet. De ser till att de olika utbildningarna svarar mot arbetsmarknadens önskemål och får en bra spridning i regionen.

– Region Skåne har ju inte ambitionen att ta över utbildningsansvaret. Det handlar om att tillsammans med kommuner och aktörer arbeta tillsammans och få en gemensam bild, säger han till News Øresund.

– Det Yrkes-SFI-plattformen har visat är att vi kan bredda utbudet. Istället för att man har fem olika program kan vi ha 25, eftersom man delar på ansvaret, säger David Lindén till News Øresund.

Med ett utvidgat och tydligare mandat för Region Skåne att arbeta med arbetsmarknadsinsatser tror David Lindén att olika regionala samarbeten kan bli mer långvariga.

– Istället för att jaga projektfinansiering i olika potter kan man ha ett mer långsiktigt samarbete, till exempel mellan regionen och arbetsförmedlingen. Idag har arbetsförmedlingen mycket pengar, men mycket av vad de ska spenderas på styrs via upphandlingar som görs i Stockholm, säger han till News Øresund.

(News Øresund – Mandus Örarbäck)

Fakta: Västra Skandinavien – en megaregion

Det som OECD har identifierat som megaregionen Västra Skandinavien sträcker sig över 500 kilometer från Oslo via Göteborg till Malmö och inkluderar län och närliggande kommuner.

I studien rekommenderar OECD bland annat att järnvägsnätet mellan Oslo och Malmö ska byggas ut och att Region Skåne ska få ett utökat mandat att driva arbetsmarknadspolitiska insatser.

Enligt studien finns det en lång historia av interregionala samarbeten i Västra Skandinavien, men OECD saknar en tydlig enhetlig vision för hela området.

OECD ville från början inkludera de danska delarna av Öresundsregionen i studien, men de avstod från att medverka. Men Soo-Jin Kim har träffat danska representanter och säger att de noga har följt arbetet.

Källa: OECD Territorial Review Western Scandinava, Soo-Jin Kim

Läs mer: OECD uppmanar till utbyggnad av järnvägsnätet mellan Oslo och Malmö