Ny analyse: Skånsk konjunktur foråret 2022 – Skåne står over for nye udfordringer

Efter at 2021 blev et år med genopretning i Skåne, venter der nye udfordringer. Som i stormens øje befinder økonomien sig i en mellemting mellem virkningerne af coronapandemien og en ny situation med højere renter og dyrere mad, energi og brændstof. For en skånsk familie med to børn kan det betyde 6.000 svenske kroner mere i leveomkostninger om måneden. Fødevarepriserne er steget med seks procent i de sidste 12 måneder. Temaet for forårets rapport er, hvordan landbrugs- og fødevaresektoren, som tegner sig for en betydelig del af Sveriges samlede produktion og omsætning, påvirkes af det nye omkostningsniveau, og hvordan det forventes at påvirke forbrugerne i fremtiden. Det fremgår af rapporten Skånsk konjunktur, som Øresundsinstituttet har udarbejdet for Sparbanken Skåne.

LÆS ANALYSEN HER

1) Tre kriser i én – hårde tider for fødevareindustrien betyder dyrere mad for husholdningerne

Skenande kostnader på el och bränsle, råvarubrist och leverensproblem som lever kvar från coronapandemin samt klimatförändringar som skapar sämre förutsättningar för jordbruket. Livsmedelsindustrin hanterar just nu tre kriser samtidigt. Redan nu märks det i matbutikerna – de senaste 12 månaderna har livsmedelspriserna ökat med sex procent på nationell basis. Rapporten visar att de prisökningar vi ser nu förmodligen bara är början. I Skåne omsätter jordbruks- och livsmedelsbranschen över 70 miljarder kronor årligen och sysselsätter över 20 000 personer – vilket är en större andel av både omsättning och sysselsättning än i övriga landet.

2) 22.000 nye job skabes i forbindelse med genopretningen efter pandemien – 85 procent af dem i Malmø og Lund

Det skapas många nya jobb i Skåne och under 2021 ökade antalet jobb med 22 000. En stor del – 85 procent – finns i Malmö eller Lund. Det visar att Malmö, men även Lund, fortsätter att växa som regionala jobbmotorer – men riskerar att öka tudelningen på arbetsmarknaden mellan västra och östra Skåne än mer.

3) Højere omsætning i alle brancher i 2021

Under 2021 ökade omsättningen i samtliga branscher i Skåne. Totalt ökade omsättningen i det skånska näringslivet med 9 procent mellan 2020-2021, vilket är strax under den nationella ökningen. Det ska dock ses i ljuset av att omsättningen föll mer i landet än i Skåne under pandemins första år 2020.
Det är tydligt att informations- och kommunikationsbranschen, där bland annat it-bolag, ingår är en bransch som är på frammarsch i Skåne då omsättningen ökat kraftigt både under 2020 och 2021.

4) Arbejdsløsheden på samme niveau som i 2009

Arbetslösheten i Skåne fortsätter att sjunka och i april var den 8,7 procent. Inte sedan 2009 har den skånska arbetslösheten varit stabil på en nivå under 9 procent. Dock skiljer det fortfarande nära två procentenheter mellan Skånes och landets arbetslöshet. Även i Malmö är arbetslösheten på en relativt låg nivå – trots att den fortfarande är högst i landet. I mars uppmättes arbetslösheten i Malmö till 8,9 procent, inte sedan 2010 har arbetslösheten varit så låg. Lundaområdet har lägst arbetslöshet av de skånska delområdena.

5) Dyrere renter, mad, el og brændstof – en skånsk familie med to børn risikerer 6.000 svenske kroner i øgede omkostninger om måneden

Höjda priser på el, bränsle och mat i kombination med stigande räntor kan innebära att en tvåbarnsfamilj i Skåne får betala 6 000 kronor mer per månad i levnadskostnader. Det visar beräkningar från rapporten som utgår ifrån att bolåneräntan höjs med en procent och livsmedelspriserna med tio procent. För en barnfamilj stannar kostnadsökningen på runt 3 000 kronor per månad och för en ensamstående person i lägenhet innebär det runt 600 extra kronor per månad.

6) Fortsat færre overnatninger i Skåne

Antalet gästnätter i Skåne var under 2021 fortfarande färre än innan coronapandemin. Gästnätterna ökade med 22 procent från 2020-2021 till totalt 5,4 miljoner – vilket fortfarande är 1,1 miljoner gästnätter färre än 2019.

7) Endnu ses ingen klar opbremsning på boligmarkedet

Både under de senaste 12 månaderna och de senaste tre månaderna har bostadspriserna fortsatt att öka i Skåne. De senaste tolv månadernas rullande medelvärde visar att villapriserna ökade med 17 procent och bostadsrättspriserna med 12 procent. Allra mest ökade villapriserna i sydöstra Skåne och Lundaområdet de senaste tolv månaderna. Det var även i sydöstra Skåne som bostadsrättspriserna ökade som mest, dock från en relativt låg nivå. Under 2021 färdigställdes 8 000 bostäder i Skåne, vilket var ungefär lika många som under 2020. Nyproduktionen ser ut att fortsätta på en hög nivå även i år, då antalet påbörjade bostäder var högre 2021 än 2020.

 


Interviews

Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF 
– Ökade energipriser brukar för eller senare att visa sig i andra råvarupriser så som spannmål eftersom det blir mer kostsamt att producera spannmål. Och när dessutom de viktiga handelsvolymerna faller bort från Ukraina och delvis Ryssland så påverkar det också priserna på råvarumarknaderna.
Bengt Johansson, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket 
– Nu har priserna i konkurrentländerna börjat öka så produktpriserna är nästan uppe på svensk nivå. Det gör ju att importtrycket minskar när det inte är en kostnadsfördel att köpa importerad mat. Den skillnaden börjar jämna ut sig allt mer.
Carl Eckerdal, ekonom på Livsmedelsföretagen 
– Just nu är den största skillnaden energi. Elkostnaderna sticker alldeles oerhört mycket för alla våra medlemsföretag i södra Sverige. Jag har inte exakt siffra, men skulle tippa på att 80-90 procent av all livsmedelsproduktion sker söder om Uppsala. Och kostnaderna för att hålla maskinerna i gång där ökar snabbt. Därutöver har transporterna gått upp väldigt kraftigt.
Kristina Fransson, Orklas Food Solutions-direktör 
– Det som är väldigt speciellt med det här läget vi är i nu är att vi har prisökningar på allt. Det är inte en kategori av skördade grönsaker eller frukt och bär, eller fisk eller kött. Det är på alla råvaror och på alla förpackningsmaterial. Och det är på vår egen energi och på våra transporter. Så egentligen allt vi behöver för att kunna producera och leverera.
Wiveca Almgren, vd och ägare, Magnihill 
–  Vi får inte in polacker och ukrainarna är hemma och kämpar för sitt land. Det kommer också att påverka skörden av många grödor där vi har haft väldigt stor del säsongsarbetare från andra länder. För svenskarna vill inte jobba med det.
Johan Blixt, The Absolut Companys svenska Supply Chain Director 
– Eftersom Ukraina och Ryssland är stora spannmålsexportörer så har det en enorm påverkan på spannmålspriset och speciellt vete som vi använder för vår vodka. Energipriserna ökar också kraftigt. Och så blir det spinn-off effekter på allting annat som vi köper. Det är ju insatsvaror till allt.
Anders Hansson, privatekonom Sparbanken Skåne
– Att gå igenom familjens konsumtionsval gör det möjligt att prioritera det som betyder mest för familjen vilket leder till en god balans mellan livskvalitet och en god privatekonomi.

OM RAPPORTEN
Analysen produceras av Øresundsinstituttet, den publiceras halvårsvis och detta är den åttonde rapporten. Hitta alla rapporterna här

Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne som ges ut av Sparbanken Skåne sedan 2018. Syftet med rapporten är att bidra till ökad kunskap om ekonomi och samhällsutveckling i Skåne. Materialet är baserat på ett stort antal statistiska källor och kvalitativa intervjuer, och belyser skånsk konjunktur utifrån perspektiven invånare och näringsliv. Förutom övergripande regionanalys går innehållet ner på delregion- och kommunnivå och i varje rapport finns en temafördjupning. Analysen produceras av Øresundsinstituttet.

Sparbanken Skåne ägs till största delen av tre lokala sparbanksstiftelser. Dessa värnar om banken och sparbanksrörelsens grundläggande värderingar, vilket bland annat innebär att delar av bankens vinst kan komma samhället till godo genom olika projekt.

Vårens rapport presenterades vid två pressträffar i Ystad och Kristianstad samt en digital pressträff kring sydvästra Skåne. På pressträffarna deltog Øresundsinstituttets analytiker Sofi Eriksson och vd Johan Wessman.