Ny analyse: Mentale grænsehindringer Sverige-Finland. Oplevede hindringer og muligheder ved arbejde ved at arbejde over grænsen mellem Finland og Sverige

En grænseløs region, hvor grænsen dog er tydelig
Ved den finsk-svenske grænse påvirkes integrationen på arbejdsmarkedet både af den nationale tiltrækningskraft og af opfattelsen af et grænseløst Tornedalen. Mens den sammenflettede hverdag sænker tærsklen for at arbejde over grænser, kan forestillinger om og erfaringer med nationale forskelle i stedet skabe en følelse af afstand. Coronakrisen sætter fokus på skæringspunktet mellem disse grundlæggende forudsætninger.
afstand
Dette studie er udarbejdet af Øresundsinstituttet på opdrag fra Interreg-projektet Arbeta tillsammans, Nordkalottrådet og Nordkalottens Gränstjänst, med finansiering fra Den Europæiske Union og Den Europæiske Regionaludviklingsfondsamt fra Regeringskansliet/Utrikesdepartementet i Sverige.
Formålet har været at undersøge de mentale grænsehindringer, der findes på arbejdsmarkedet mellem Finland og Sverige. Dette er nogle af de vigtigste resultater:

Analysen Mentala gränshinder lanseredes ved et arrangement afholdt af interreg-projektet Arbeta tillsammans i Torneå fredag. Foto: Juhamatti Konttaniemi

afstand
Den grænseløse grænse
Mange mennesker oplever et nær og integreret hverdag, og der er grænseoverskridende sociale netværk mellem byerne på grænsen mellem Finland og Sverige – især mellem Haparanda og Tornio. Mange af de interviewede giver udtryk for, at der “ikke er nogen grænse” mellem landene i Tornedalen.
 
“Os og dem”
Samtidig er opfattelsen af det nationale meget nærværende, både i form af stereotype billeder af “de andre” og i en klar opfattelse af forskellene mellem arbejdskulturen i de to lande, som opfattes som mere hierarkisk i Finland og mere blød i Sverige. Gennem f.eks. uddannelse, medier og nyhedsrapportering, kultur og politik styrkes kendskabet til ens eget land – den nationale tiltrækningskraft sænker tærsklen for at holde sig i sit eget land.
afstand
Sproget har stor betydning
Interviewpersonernes holdning til deres egne sprogkundskaber spiller en stor rolle for deres vurdering af, om det vil være muligt at arbejde på den anden side af grænsen. Finsk og svensk – de fremherskende sprog i det flersprogede område – tales og forstås på begge sider af grænsen, men det synes at være lettere at klare sig på finsk på den svenske side af grænsen end omvendt.
afstand
Rejserestriktioner under coronakrisen provokerer
Nationalstaternes betydning er blevet tydelig under coronakrisen, og det grænseløse hverdagsliv er blevet sat på pause, mens selve den nationale grænse er blevet tydeligere end i mange årtier. Dette har især ramt svenske borgere, der bor på den svenske side af grænsen, og det er også disse interviewpersoner, der udtrykker størst irritation og skuffelse over situationen med rejserestriktionerne. Mange af de interviewede mener dog, at den lukkede grænse kun vil have en kortsigtet effekt.
 
Opfattelsen af forskelle både tiltrækker og afskrækker
Såkaldte tiltrækningsfaktorer, der lokker folk til at arbejde i nabolandet, og mentale grænsehindringer, der afholder folk fra at tage arbejde eller ansætte over grænsen, er ofte forskellige sider af samme sag. For eksempel påvirker det at have eller ikke have sociale netværk på den anden side af grænsen holdningerne, ligesom det faktum, at forskelle på den anden side af grænsen kan opfattes som interessante og spændende – eller som noget utrygt og afskrækkende.
afstand
SEKS MENTALE GRÆNSEHINDRINGER
afstand
Lange afstande og svage sociale netværk vanskeliggør arbejdet over grænsen
afstand
• Nær grænsen, især i Haparanda og Tornio, er integrationen i hverdagen høj, men længere væk fra grænsen er de sociale netværk svagere, færre kender nogen, der arbejder på den anden side af grænsen, og kendskabet til arbejdsmarkedet og hvilke regler der gælder i nabolandet, er mindre.
afstand
• Arbejdsgivere, der rekrutterer nye medarbejdere, og arbejdssøgende, der leder efter arbejde, finder sommetider hinanden via sociale netværk. Derfor har det betydning for, hvem der bliver ansat eller finder et job i nabolandet, om netværkene strækker sig over grænsen eller ej.
afstand
Hvor nationale, regionale og lokale fortællinger mødes
afstand
• Ud over det daglige interaktion er fortællingen om et grænseløst Tornedalen og et nordisk fællesskab stærk. Men parallelt med denne opfattelse er der nationale stereotyper og fortællinger om “de andre”, som har en tendens til at skabe en følelse af afstand mellem landene og en holdning om, at tingene er anderledes på den anden side af grænsen.
afstand
• De stereotype opfattelser, der er kobles til nationalitet, handler f.eks. om hårde, men hjemlandselskende finner og åbne, men ubehagelige svenskere. I interviewene dukker der en vis gnidning mellem nationaliteterne op – fra lokale drillerier til en opfattelse af svensk storebror-opførsel. Under coronapandemien er det nationale blevet fremhævet.
afstand
Blød eller hierarkisk arbejdskultur – men mange ligheder mellem landene
• Mange af de interviewede er relativt enige om, at der er forskel på arbejdskulturen i Finland og Sverige, hvilket også understreger grænsen mellem de to nationer.
afstand
• Den mest almindelige opfattelse er, at arbejdskulturen er mere hierarkisk i Finland og blødere og mere diskuterende i Sverige. En anden forskel er, at tempoet opfattes som roligere på svenske arbejdspladser end på finske arbejdspladser.
afstand
• Forskellene er noget, som nogle af de interviewede siger, at de har oplevet, men mange af de jobsøgende eller studerende har ingen personlige erfaringer med at arbejde i begge lande og har kun hørt om det fra andre.
afstand
Den nationale tiltrækningskraft øger bevidstheden om ens eget land
afstand
• Det sker at interviewpersonerne følger med i f.eks. nyhedsrapportering og forskellige former for kultur fra nabolandet, men sjældent i samme omfang som i deres eget land. Som følge heraf er de fleste mennesker ikke så fortrolige med, hvad der sker i nabolandet, eller hvordan f.eks. arbejdsmarkedet ser ud.
afstand
• Den nationale tiltrækningskraft skaber fælles referencerammer i landene gennem et nationalt fokus indenfor f.eks. skoler og uddannelse, nyhedsrapportering, kultur og ikke mindst lovgivning og regelværk.
afstand
Sprog som en mental hindring
afstand
• Manglende kendskab til nabolandets sprog er en konkret hindring for at tage et job i nabolandet, hvis det er et krav på arbejdspladsen. Det er den vanskelighed, der oftest fremhæves af de interviewede og i undersøgelsen. Men holdningerne til hvilke færdigheder, der kræves, er forskellige fra arbejdsgiver til arbejdsgiver og til en vis grad fra land til land, idet kravene generelt synes at være strengere i Finland. Interviewpersonerne har også forskellige opfattelser af, om deres egne færdigheder er tilstrækkelige, og kun få føler sig helt sikre.
afstand
• Sprogene følger ikke entydigt den finsk-svenske grænse, der er derimod folk, der taler – eller ikke taler – nabolandets sprog på begge sider af grænsen. Sprogene har en særlig historie i den finsk-svenske region og er ladet med følelser og betydninger, som kan påvirke folks vilje til at tale dem.
afstand
Oplevelsen af en høj tærskel
afstand
• I interviewene er de fleste positive over for at arbejde over grænsen, men samtidig er der blandt andet usikkerhed om sproget, negative opfattelser af arbejdskulturen i nabolandet, manglende viden om arbejdsmarkedet i det andet land, mangel på et socialt netværk på tværs af grænsen, forvirring om de regler, der gælder for grænsependlere og/eller bekymring for at blive ramt af grænsehindringer. Ubehaget behøver ikke være stort, men det kan gøre det lettere og mere sikkert at blive, hvor man er.
afstand
• Opfattelsen af bureaukrati for dem, der arbejder over grænsen, kan være afskrækkende, og der er interviewpersoner, som har hørt “skrækhistorier” om problemer.
afstand
33 INTERVIEWS
afstand
Rapporten er baseret på 33 interviews, herunder 21 dybdegående interviews med jobsøgende, studerende og arbejdsgivere, seks længere interviews med repræsentanter for organisationer, to længere interviews med forskere og fire interviews med politikere. Desuden besvarede 273 personer en undersøgelse blandt arbejdssøgende, arbejdstagere og studerende i både Finland og Sverige.
afstand
RESULTATER FRA SPØRGESKEMAET
afstand


Klicka för att läsa analysen

afstand
Kontaktuppgifter:
afstand
Anna Palmehag, rapportförfattare och analytiker, Øresundsinstituttet
anna.palmehag@oresundsinstituttet.org
afstand
Erik Ottosson, rapportförfattare och analytiker, Øresundsinstituttet
erik.ottosson@oresundsinstituttet.org
afstand
Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet