För att stärka Øresundsinstituttets väletablerade analysverksamhet har det under augusti 2014 beslutats om att införa en kvalitetspolicy. Denna policy omfattar allt analysarbete, dvs både själva analysen samt de eventuella beräkningar som använts till analysen. Den omfattar även kommunikationsarbetet. Kvalitetspolicyn beskriver inte språkligt korrektur och den journalistiska kvaliteten.

Øresundsinstituttets analysarbete ska utföras objektivt och professionellt med hög kvalitet. Det är den enskilda analytikerns ansvar att analysen lever upp till kvalitetspolicyn.

·      Den analytiska slutsatsen skall vara unik och självständigt framtagen. Innehåller den delresultat från andra analyser, externt eller internt, skall det tydligt framgå av en källhänvisning direkt i texten. Innehåller texten i analysen citat eller upprepningar från tidigare analyser eller annat arbete från Øresundsinstituttet eller andra källor skall detta tydligt framgå direkt i texten.

·      Allt analysarbete vid Øresundsinstituttet ska ske oberoende och inte vara påverkat av något särintresse. Vårt analysarbete skall vara transparent och till varje analys skall en källförteckning finnas liksom en kort beskrivning av arbetsmetod. Vid uppdragsanalyser skall dessutom tydligt framgå på vems uppdrag analysen gjorts och syftet bakom analysen.

·      Alla analyser ska kvalitetssäkras av en annan medarbetare på sekretariatet än den som utarbetat analysen.

·      Under arbetet med analysen ska analytikern dokumentera hur analysen utförs med hänvisning till vilka teorier som används till att dra konklusioner samt vilka övriga källor i form av skriven text, muntlig information och data som använts.

·      Det är analytikerns plikt att bifoga alla beräkningar och annat relevant material som använts till analysen till den kollega som kvalitetssäkrar analysen.

·      Analytikern ska underlätta arbetet för den kollega som kvalitetssäkrar arbetet genom att leverera en strukturerad översikt över källor, beräkningar och annat material som använts och ange var detta material använts i analysen. Så långt det är möjligt ska det finnas länkar till ev. rapporter eller fakta som använts till själva analysen. Beräkningar ska kunna upprepas av kvalitetssäkraren och om analysens beräkningar gjorts i Excel eller liknande programvara skall beräkningarna vara sparade som formler och inte som värden (om till exempel en rad tal som summeras till 58 så ska formeln ”=SUM(c1:c15)” kunna återfinnas i den cellen där talen summeras och inte enbart summan som talvärde, dvs ”58”. Ange gärna länk till källa i själva beräkningsarket under beräkningarna. Om några av beräkningarna gjorts via ett program eller ett makro ska dessa ställas till förfogande för kvalitetssäkraren och om det är nödvändigt ska dessa förklaras.

·      Kvalitetssäkraren har till uppgift att säkra att analysens slutsatser är validerade, att beräkningarna utförts korrekt, att använda källor samt data använts korrekt. Om detta inte är fallet ska kvalitetssäkraren omgående göra analytikern uppmärksam på detta. Det är analytikerns ansvar att korrigera analysen så att kvalitetspolicyn upprätthålls.

·      Om kvalitetssäkraren både ska läsa språkligt/journalistiskt samt analytiskt korrektur på analysen rekommenderas det att arbetet dels i två processer, såldes att man i den ena processen läser texten endast med ”analytiska glasögon”.

·      Eftersom analysarbetet utgör den strategiska grunden för Øresundsinstituttets arbete skall analytikern, när analysen är klar och kvalitetssäkrad, i samråd med Øresundsinstituttets ledning utarbeta en kommunikationsplan för den enskilda analysen. Denna kommunikationsplan skall ha till syfte att inordna analysen i Øresundsinstituttets övergripande kommunikationsarbete.