Kartläggning av tvärregionala arbetsmarknadsinsatser i Greater Copenhagen

Syftet med denna rapport är att bidra med kunskap som kan användas som underlag för framtida insatser för ökad mobilitet och arbetsmarknadsintegration för att kunna öka tillväxten i hela Greater Copenhagen geografin. 

Rapport utförd av Øresundsinstituttet på uppdrag avThe Greater Copenhagen & Skåne Committee och är skriven av senioranalytiker Thea Wiborg.

Klicka här för att läsa hela analysen

Som arbetsmarknaden ser ut idag finns det särskilt två övergripande tendenser som kan vara viktiga att ta hänsyn till i ett tvärregionalt samarbete.

1. Det finns i stort sett samma bristyrken på både sidor sundet. Det gör att den synergieffekt som tidigare motiverade en ökad pendling inte är lika stark idag och det ökar konkurrensen om arbetskraft internt mellan regionerna. Insatser kan därför riktas mot att öka rörligheten i hela Greater Copenhagen. Vid en mer integrerad arbetsmarknad ökar rörligheten och det blir en större kritisk massa att rekrytera ifrån. Det handlar då om att rikta sig inte bara mot arbetslösa, men även den aktiva arbetskraften för att öka mobiliteten. Där det kan finnas en möjlighet till matchning mellan överskott och brist är kring akademisk arbetskraft i Köpenhamnsområdet som det delvis finns ett överskott på medan det finns brist i andra delar av regionen. Det kan vara en idé att identifiera styrkor och svagheter på arbetsmarknaden i de tre regionerna och därmed kunna koppla ihop efterfrågan med utbudet. Mera konkret kan det göras satsningar på ökat rekryteringssamarbete och för ökad rörlighet på längre sikt kan det även vara en möjlighet att synliggöra utbildningsmöjligheterna i hela regionen och stimulera utbildningssamarbete.

2. En stor del av arbetslösheten är strukrell och beror inte enbart på konjunkturutvecklingen. Det finns en växande grupp bland de arbetslösa som saknar gymnasieutbildning liksom det blir fler med utomeuropeisk bakgrund som därmed inte har möjlighet att gränspendla efter reglerna om EU:s fria rörlighet. Ett samarbete kan därför även handla om erfarenhetsutbyte och metodutveckling i relation till exempelvis inklusion, kompetensutveckling och validering. Det kan finnas en vinst i att samarbeta kring gemensamma utmaningar, utveckla nya metoder och överföra arbetssätt och lösningar från en del av regionen till en annan.

Ett samarbete kan etableras på flera olika nivåer och sätt, men det är rapportens slutsats att det kan vara fruktbart att skapa en struktur för löpande gränsregional bevakning av arbetsmarknaden och kontinuerlig kartläggning och erfarenhetsutbyte kring metoder och åtgärder inom GCSC. Utifrån den kunskapen kan kvaliteten på satsningar förbättras i det vidare arbetet med konkreta insatser för att öka jobbmobiliteten, synliggöra möjligheterna, metodutveckling i relation till att möta det växande utanförskapet, kompetensutveckla arbetslösa såväl som utvalda yrkesgrupper samt att samarbete kring rekrytering för att nå en större kritisk massa. Därför behövs det ständig bevakning och ett kontinuerligt informationsflöde och marknadsföring av jobb- och utbildningsmöjligheterna i hela regionen om mobiliteten ska öka.

Arbetsmarknaden är och har varit ett viktigt område för samarbete. Övergripande kan samarbetet indelas i kategorierna: information och rådgivning, utbildning och kompetensutveckling, gränshinder och strukturella skillnader, kunskapsutväxling och metodutveckling samt analys och kartläggning. Det har fram för allt varit Interreg-projekt, men det finns även exempel på ett varaktigt samarbete, så som Øresunddirekt. Samarbetet har ofta syftat till att öka rörligheten över Öresund, främst från Sverige till Danmark. I det förnyade samarbetet inom GCSC är det gränsöverskridande elementet fortsatt viktigt, men även att mobiliteten ses som en naturlig del mellan samtliga tre regioner.

Klicka här för att läsa hela analysen