Bæredygtighedsforskning i Skåne – rapporten viser, at der siden 2018 er startet 25 nye forskningsenheder inden for bæredygtighed

Omkring 25 nye forskningscentre, platforme og andre forskningsenheder med fokus på bæredygtighed er blevet startet i Skåne siden 2018 på regionens fem universiteter og gymnasier. Fordi der både er et stort universitet, som har succes inden for bæredygtighed, samt flere mindre universiteter og gymnasier med profiler, der er tæt knyttet til bæredygtighed, har Skåne fået bredde i sin bæredygtighedsforskning. Forskning på området er kendetegnet ved tværfaglighed og omfattende samarbejde med resten af samfundet. Det viser en ny analyse, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.

I alt 78 forskningsenheder med fokus på bæredygtighed i Skåne præsenteres i rapporten, som giver et bredt overblik over, hvordan bæredygtighedsforskningen er organiseret på Lunds Universitet, Malmö Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, World Maritime University og Högskolan Kristianstad.

15 forskere og repræsentanter for videregående uddannelsesinstitutioner med fokus på bæredygtighedsforskning og bæredygtighedsarbejde interviewes i rapporten.

Læs analysen her

 

Highlights från rapporten

Både bredd och nisch bland Skånes lärosäten

Fem universitet och högskolor i Skåne bedriver forskning inom klimat- och miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet:

Lunds universitet är det i särklass största universitetet med bred hållbarhetsforskning på i stort sett alla områden.

Malmö universitet är ett mindre universitet med hållbarhetsforskning på många områden, med tyngdpunkter på bland annat social hållbarhet, migration och hållbara städer.

Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp är en filial av det nationella universitetet, med fokus på växtförädling och andra hållbarhetsområden med koppling till de gröna näringarna.

World Maritime University är ett FN-anknutet universitet i Malmö med fokus på sjöfart och havet och hållbarhetsfrågor kopplade till dessa.

Högskolan i Kristianstad bedriver som högskola mindre forskning än universiteten, men har likväl hållbarhetsforskning med fokus på bland annat hälsa och biodiversitet.

 

Tvärvetenskap och samverkan är nyckelbegrepp

Hållbarhetsforskningen är ofta tvärveten­skaplig och det är vanligt att forskarna samverkar med samhället utanför universiteten och högskolorna. Detta tenderar att göra forskningsprojekten stora, vilket i sin tur kräver större finansiering, påpekar företrädare för universiteten.

 

78 forskningsenheter

inom hållbarhet i Skåne listas i denna rapport,

varav cirka 25 
har startats sedan 2018, enligt uppgifter från lärosätena.

Bland dessa finns exempelvis forskningscenter, samarbetsplattformar, forskningsmiljöer och nätverk.

 

Tre initiativ för mer hållbarhets­forskning:

– Lunds universitet har avsatt 100 miljoner kronor till en forskarskola och en excellenssatsning med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling.

– Malmö universitet har gjort en samlad genomgång av universitetets hållbarhetsforskning med koppling till klimat- och miljöfrågor på sin hemsida för att synliggöra forskningen och stimulera till samarbete.

– SLU i Alnarp delar ut finansiering till forskare som vill undersöka potentialen i nya samarbeten kring hållbarhetsforskning.

Fler exempel finns i rapporten.

 

Hållbarhetsforskare samverkar över Öresund

Hållbarhetsforskning bedrivs vid fyra universitet och en högskola i Skåne och vid åtta universitet på Själland. Forskningssamarbete över Öresund är vanligt. I rapporten presenteras bland annat två forskningsprojekt som omfattar universitet både i Skåne och på Själland.

Två själländska forskningssatsningar som presenteras i rapporten är Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, ett oberoende forskningscenter i Köpenhamn som ska driva på för utveckling och införande av nya teknologier för att minska utsläppen från sjöfarten, samt Center for Strategisk Byforskning, ett tvärvetenskapligt forskningscenter och nätverk som drivs av flera danska universitet tillsammans. Det har fokus på strategisk stadsforskning kring hållbarhet, tvärvetenskaplighet och att skapa nytta i praktiken.

 

4 stora forskningsprojekt inom hållbarhet

1. CHEK: deCarbonizing sHipping by Enabling Key technology symbiosis on real vessel concept designs för att minska koldioxidutsläppen från sjöfarten. Involverar World Maritime University och ytterligare tio universitet och andra partners från hela världen. Budget: 10 miljoner euro.

2. Mistra Sustainable Consumption för att konkret bidra till mer hållbara konsumtionsvanor i Sverige. Involverar Lunds universitet, flera andra svenska universitet samt cirka 25 ytterligare partners. Budget: 105 miljoner kronor.

3. Mistra BIOPATH för att få företag att ta hänsyn till biologisk mångfald genom att bland annat beskriva den i ekonomiska termer. Involverar Lunds universitet, ytterligare sju universitet från Sverige, Danmark och Storbritannien samt ytterligare drygt 30 partners, främst från Sverige. Budget: 100 miljoner kronor.

4. Mistra Sport and Outdoors för att studera hur idrotts- och friluftslivsaktörer kan bli mer hållbara. Involverar Malmö universitet och ett 50-tal universitet och andra partners från Sverige. Budget: 70 miljoner kronor.

Fler exempel på forskningsprojekt finns i rapporten.

 

Om rapporten

Tredje delen i en rapportserie om hållbarhet i Skåne

Øresundsinstituttet genomför under fyra års tid ett analys- och kunskapsprojekt om hållbarhetsarbetet i Skåne och Öresundsregionen. Projektet har finansiellt stöd från Sparbanksstiftelsen Finn och har Sparbanken Skåne som rapporternas avsändare. Arbetet kommer att resultera i en årlig rapport, ett flertal temarapporter samt workshops med inriktning mot små- och medelstora företag.

Detta är den tredje temarapporten med fokus mot hållbarhet i Skåne. I nästkommande rapport vänds blicken mot arbetet med att certifiera fastigheter.