Danskt-svenskt beslut om att enbart köpa miljöbilar till offentlig verksamhet

Miljöbilar och då gärna elbilar är de enda lätta fordon som i framtiden ska köpas in av kommuner och regioner på båda sidor Öresund. Det är innebörden av en ny avsiktsförklaring som gjorts av politikerna inom det dansk-svenska samarbetet Öresundskomiteen. Foto: Tesla elbil på Bornholm – News Øresund.

Nästa år är det miljöbilar som gäller för kommunerna och regionerna på båda sidor Öresund. Politikerna bakom Öresundskomiteen har antagit en gemensam avsiktsförklaring om att från och med 2016 enbart köpa in bilar som drivs med el, biogas eller vätgas.

Målet är alla lätta fordon som väger under 3 500 kilo och som köps in av kommuner och regioner i Öresundsregionen från och med 2016 ska drivas på el, biogas eller vätgas. Därmed tas ytterligare ett steg mot att skapa en CO2-neutral region.
En särskild satsning ska också göras speciellt för att underlätta användandet av elbilar i Öresundsregionen. Kommunerna och regionerna lovar att det ska bli enklare att ansöka om tillstånd för att sätta upp laddstolpar och att det ska reserveras speciella parkeringsplatser för elbilar.

– Öresundsregionen är en föregångare på klimatområdet, och på båda sidor av Öresund driver vi ambitiösa miljöbilsprojekt. Vi har delvis olika erfarenheter och förutsättningar för olika typer av miljöbilar, och därför kan vi lära mycket av varandra tvärs över Öresund. Och självklart ska vi i den offentliga sfären ta på ledartröjan och uppmuntra privatpersoner och näringsliv till mer miljövänliga transporter, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne och vice ordförande i det politiska samarbetet Öresundskomiteen i en kommentar.
– Det är en otroligt viktig signal till medborgarna, att vi går först. Vi ser elbilar som en av nycklarna till mer miljövänlig transport, tillägger Region Huvudstadens ordförande Sophie Hæstorp Andersen (S).

Region Huvudstaden etablerade redan i maj 2013 ett elbilssekretariat, Copenhagen Electric, med ambitösa mål att öka antalet elbilar i huvudstadsområdet. Förra månaden bjöd elbilssekretariatet in alla danska kommuner, regioner och staten till ett rikstäckande danskt inköpssamarbete för elbilar.

Samtidigt pågår det flera kommersiella elbilsprojekt tvärs över Öresund. Danska Clever planerar att bygga 35 svenska laddningsstationer i samarbete med Helsingborgsbaserade Öresundskraft. I Danmark har Clever mer än 300 laddstolpar. Under 2013 köpte tyska E.ON, med nordiskt huvudkontor i Malmö, 770 danska laddstolpar från konkursade Better Place.
Därmed ser strukturskillnaderna mellan Skåne och Själland ut att minska. Tidigare har man från dansk sida satsat mer på vätgas- och eldrivna bilar medan det i Skåne byggts upp en större infrastruktur för biogasdrift.

I morgon fredag väntas regionala utvecklingsnämnden i Skåne fatta beslut om att fram till 2018 avsätta 1,3 miljoner kronor till Interregprojektet Next Move II med inriktning mot att bygga ut fler tankstationer för vätgasdrivna fordon i bland annat Öresundsregionen. Ännu så länge är Region Skåne och Malmö kommun ensamma i Sverige om att använda vätgasbilar. För tillfället finns endast tre vätgasbilar och en skånsk vätgasmack. Genom samarbetet Vätgas Sverige ska det ny byggas upp en struktur för vätgasbilar även i Göteborg och Stockholm.

Tidigare i veckan invigdes Danmarks femte vätgasmack i Danmark av Partnerskabet for brint (vätgas) rapporterar Sydsvenskan. Antalet vätgasmackar ska nästa år ha ökat till 11 stycken. I Danmark finns just ny 27 vätgasbilar men målet är att nå 500 inom tre år.
Den danska vätgasen ska produceras med överskottsel från vind- och solenergi. Råvaran är vanligt vatten och i vätgasbilarna omvandlas sedan gasen till el med vatten som enda avgas. Satsningen på vätgasbilar är ett led i Danmarks strategi att göra landet oberoende av fossila bränslen till år 2050.

Ett dilemma för satsningarna på miljöbilar är att de statliga stödreglerna är på väg att ändras i både Danmark och Sverige. Öresundskomiteen pekar på att elbilar varit undantagna från Dansk registreringsavgift sedan 1984 men att denna regel endast gäller 2015 ut. Därefter är spelreglerna inte kända. I Sverige planerar regeringen att ersätta den tidigare miljöbilspremien med någon form av bonussystem.

Avsiktsförklaringen om miljöbilar har beslutats av det politiska samarbetet Öresundskomiteens verkställande utskott och som omfattas av: Köpenhamns Kommun, Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Landskrona kommun, Region Skåne, Region Huvudstaden, Region Själland samt Kommunekontaktråd Huvudstaden och Kommunekontaktråd Själland. (News Øresund)