Robusthed snarere end vækst har præget Västerviks økonomi og arbejdsmarked

 

Fornyelsen af Västerviks erhvervsliv er tydelig, men synes at være blevet opvejet af rationaliseringer, udflytninger og lukninger. Beskæftigelsen har i mange år ligget stabilt på omkring 15 500 personer, og der er en stor offentlig sektor. Arbejdsløsheden er derimod faldet fra 11 % i begyndelsen af 2013 til 6 % i august 2022. Antallet af unge og ældre i kommunen er steget, hvilket har reduceret den disponible arbejdsstyrke fra 55 % til 50 % af befolkningen siden 2008. De disponible indkomster er lavere end i resten af landet, men det er huspriserne også, hvilket tilsammen skaber en stabil boligøkonomi med mindre udsættelse for rentestigninger og fald i huspriserne. Det fremgår af analysen Inblick Tjust, som er udarbejdet af det uafhængige Øresundsinstituttet på vegne af Tjustbygdens Sparbank.

Bostadspriserna har börjat vända nedåt. I september i år var villapriserna något över och bostadsrättspriserna något under nivån från tiden innan pandemin. De hushåll som tydligast märker av den höga inflationen är de som under senare år har köpt nya eller renoverade bostäder med stora lån till rörlig ränta samt de som äger äldre hus med direktverkande elvärme. För boende i bostadsrätter och hyreslägenheter dröjer de höjda månadsavgifterna och hyrorna till årsskiftet. Om hushållen under pandemin hade pengar men inte kunde konsumera som vanligt så är läget nu det omvända. De fallande reallönerna börjar märkas i bland annat butiker och restauranger. Även byggsektorn pressas hårt av inflationen med höjda kostnader för allt från byggmaterial till el och räntor. Nästa år väntas byggandet minska. Även om den lokala strukturen i näringslivet och på arbetsmarknaden kan betecknas som robust finns risken att Västervik tillsammans med övriga Sverige är på väg mot en ny 90-talskris.

Läs rapporten här 

7 highlights:

Tema företag: Förnyar med hållbarhet och lokala aktörer

Det pågår en förnyelse av Västerviks näringsliv. Nyföretagandet ökar. Under 2021 registrerades 182 nya företag i Västerviks kommun. Det är en liten ökning från 2020 då 178 nya bolag bildades, och en större ökning jämfört med 2019 då 144 nya företag blev registrerade.

     Bland de större företagssatsningar som sker noteras två trender:
1. Flera nya bolag arbetar med hållbarhet och cirkularitet, som Östersjöfabriken (renare hav), Busfrö Nytt & Bytt (secondhandkedja för barnkläder), Inzile (ellastbilar) och kommande Global Food Park (kombinerad solcellspark och klimatneutral produktion av tomat och lax).
2. Lokal förankring. Björn Ulvaeus (Slottsholmen on Water), Pär Svärdsson (Östersjöfabriken), Zlatan Golalic (Plivit Trade), Stina Qubtis (Busfrö Nytt & Bytt) och Ragnar Åhgren (Inzile) är exempel på personer som är födda eller bosatta i Västervik och som står bakom några av de mest intressanta bolagen som växt fram i kommunen.

Tema besöksnäring: Västervik utvecklas till hotellstad med utökad konferensmöjlighet

Det går bra för besöksnäringen i Västervik som har betydligt fler gästnätter per invånare än riket som helhet och fler än innan pandemin. Förra året blev Västervik en vinnare på hemestertrenden. I år började de utländska turisterna komma tillbaka. Under januari-augusti i år hade kommunens hotell, campingplatser, vandrarhem, stugbyar och förmedlade privata bostäder 439 157 gästnätter, rapporterar Tillväxtverket. Det är en ökning med 16 procent jämfört med samma tid förra året och med 23 procent jämfört med 2019.

     Camping, gästhamnar och fritidshus utgör grunden för Västerviks besöksnäring. Men sedan flera år syns en trend mot att staden får allt fler hotell. Det började redan 1990 med nybyggda Västerviks stadshotell. 2005 blev Gränsö Slott ett hotell som därefter byggts ut med spa. Fängelset Hotell & Konferens invigdes 2011, Hotell Park stod klart 2013. Slottsholmen on Water invigdes 2018. Västervik Guesthouse med sitt lågpriskoncept öppnade 2019. Västervik Resort har i år påbörjat en omfattande renovering och upprustning.

Arbetslöshet: 6%.

Arbetslösheten i Västerviks kommun var 6,0 procent i augusti 2022. Det är lägre än innan coronapandemin och även lägre än rikets genomsnitt.

Högre sysselsättningsgrad än i riket som helhet

Västervik har en sysselsättningsgrad på 83,6 procent vilket kan jämföras med riksgenomsnittet som är 81 procent. Sedan januari 2021 har sysselsättningsgraden ökat med 6,2 procent i Västervik.

Liten arbetspendling till och från Västervik

Med cirka 1 200 personer som pendlar in till kommunen för arbete och cirka 2 000 personer som pendlar ut från kommunen har Västervik en relativt låg andel pendling. Vimmerby är den största utbyteskommunen såväl när det gäller in- som utpendling. Restiden till Vimmerby är cirka 45 minuter med bil och 55 minuter med buss.

Tuff vinter väntar privatekonomin

Inflationen närmar sig tio procent och med de ökade livsmedels- och energipriserna, stigande bostadsräntor och sänkta förmögenhetsvärden pressas konsumenterna från flera håll. Det gör att många hushåll behöver anpassa sin privatekonomi. Till en början drabbas villaägarna hårdast av höjda räntor och elpriser. För boende i hyres- eller bostadsrätt kommer delar av kostnadsökningarna med en fördröjning.

Villapriser: -7%.

Villapriserna i Västervik föll med 7 procent under perioden juli-september 2022 jämfört med tidigare tremånaders­period. Fortfarande ligger prisnivån över den som gällde innan pandemin. Bostadsrättspriserna varierar kraftigt beroende på när nya projekt släpps ut på marknaden.

 

14 intervjuer

Till rapporten har fjorton kvalitativa djupintervjuer genomförts. Tre exempel:

Kristin Gustavsson, hotellchef Slottsholmen on Water

– Det viktigaste för mig är att samarbetet stärks och att vi tillsammans förstår att vi behöver locka fler till Västervik, att vi inte konkurrerar om besökarna.

Inger Nordänger, platschef och vd Elfa Sweden

– Tidigare var man väldigt inne på att man ska ha exakt de specifika kvaliteterna, ”det här ska du kunna”. Sen ska du anställa personen som kan det. Men ibland får man göra lite avsteg från det och det funkar ändå.

Jerry Engström, campuschef Campus Västervik

– Vi har en tät dialog med näringslivet och särskilda koordinatorer som jobbar gentemot den lokala arbetsmarknaden för att tillgodose att vi utbildar personer som det finns behov av i Västervik.

Om rapporten

Inblick Tjust är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Tjustbygden och Västervik som nu ges ut av Tjustbygdens Sparbank för första gången. Rapporten produceras av Øresundsinstituttet som ensamt står för slutsatser och analys. I fokus är samhällsutvecklingen och ekonomin och att med basen i ett stort antal statistiska källor och kvalitiativa intervjuer bidra till att öka kunskapen. Rapporten har näringslivet som tema med inriktning mot företagen och besöksnäringens utveckling.