En ny analyse fra Øresundsinstituttet viser at mere end 30 tværregionale organisationer, med omkring 400 personlige opdrag, påvirker samarbejdet over Øresund. I disse identificeres også 44 nøglepersoner, der sidder i bestyrelsen, styregruppen eller lederstillinger i to eller flere grænseregionale organisationer. Kortlægningen af samarbejdet over Øresund er foretaget for fjerde år i træk og blev præsenteret på et dansk-svensk netværksmøde i Sveriges ambassade i København i går, onsdag.

Analysen ”State of the Region” viser at der er bredde i samarbejdet over Øresund. De tværregionale organisationer strækker sig over flere områder indenfor blandt andet politik, infrastruktur, kultur, sundhedsvæsen, netværksorganisationer og forskning, og det er indenfor sidde områder, at der samarbejdes over Sundet. Samarbejdet har været stabilt det seneste år med få personændringer. Derimod har Greater Copenhagen Committee haft et år præget af forandring og omstilling. Samarbejdet er blevet udvidet til også at omfatte Region Halland, og Region Blekinge overvejer medlemskab. Desuden skifter Greater Copenhagen Committee sekretariatsleder, og organisationen har været præget af debat omkring den danske erhvervsfremmelovs påvirkning på det grænseregionale arbejde.

Øresundsinstituttet beskriver i rapporten samarbejdet lige nu, men ser også både fremad og bagud i tiden. Til trods for at trafik, pendling og flytninger over Sundet ikke er steget i samme takt som under de første år efter broen åbnede, sættes der stadig nye rekorder. I juli 2019, blev der sat trafikrekord på Øresundsbron, i 2018 blev der noteret rekordmange danske turister i Skåne, og befolkningen i regionen fortsætter også med at vokse.

 

Klik her for at læse analysen på dansk

Klicka här för att läsa analysen på svenska

State of the Region – samarbejdet over Øresund opsummeret:

  • 44 nøglepersoner. 44 personer sidder i bestyrelser, styrgrupper eller lederstillinger i to eller flere tværregionale organisationer. Nøglepersonerne danner et netværk, som viser at samarbejdet over Sundet hænger sammen. Personerne som forbinder Øresundsnetværket er både politikere, tjenestemænd og personer fra erhvervslivet.
  • Over 30 organisationer. Analysen kortlægger over 30 tværregionale organisationer, der har indflydelse på Øresundssamarbejdet. Kortlægningen omfatter blandt andet politiske samarbejder, infrastrukturvirksomheder og informations-, videns- og netværksorganisationer.
  • Øget samarbejde indenfor sundhedsvæsnet. Igennem året har Region Skåne og Region Hovedstaden tegnet en hensigtserklæring om et udvidet samarbejde. Regionerne undersøger muligheden for en fælles akutlægehelikopter, der blandt andet skal hjælpe indbyggerne i både Skåne og på Bornholm. Desuden vil regionerne også samarbejde omkring bl.a. behandlingen af børn i sundhedsvæsenet, samt indenfor hospitalsbyggeriet. Region Skåne vil også gerne udnytte det eksisterende samarbejde med Region Sjælland mere effektivt.
  • Arbetsförmedlingens nedskæringer skaber uro. Den svenske Arbetsförmedlingen har gennemgået en stor omorganisering med store nedskæringer i 2019. For samarbejdet over Sundet betyder det at arbejdsmarkedssamarbejdet Cross Border Öresund er sat på pause i 2020, da Arbetsförmedlingen skulle have haft en koordinatorrolle. Desuden er der usikkerhed omkring myndighedens rolle for informationstjenesten Øresunddirekt, da Arbetsförmedlingen medfinansierer Øresunddirekt. Personale fra myndigheden sidder desuden på Øresunddirekts informationskontor i Malmø.
  • 21 Interreg-projekter. P.t. er 21 Interreg-projekter i gang med deltagere fra både Skåne og Østdanmark. Interreg er lige nu i slutfasen af den femte programperiode, der ligger i 2014 og 2020. Diskussioner om udformningen af den sjette programperiode er igang, og programmet forventes at få et reduceret budget. Selv geografien for programmet er åbnet op til debat.
  • Nye ansigter i det nationale samarbejde.  Både Sverige og Danmark har fået nye samarbejdsministrer i 2019, Anna Hallberg (S) i Sverige og Mogens Jensen (S) i Danmark, og  Danmark også fået ny ambassadør i Stockholm, Vibeke Rovsing Lauritzen. Også i Nordisk Ministerråd er det sket ændringer, da organisationen har fået ny generalsekretær, Paula Lehtomäki.

Analysen lanserades på Sveriges Ambassad i Köpenhamn:

Øresundsinstituttets analytikere Thea Wiborg og Emil Persson præsenterer analysen på Sveriges ambassade i København.

– Analysen visar att det finns en bredd i samarbetet över Öresund, men att det samtidigt hänger ihop. Vi har kartlagt omkring 30 organisationer som arbetar tvärregionalt och de cirka 400 styrelse- och chefsposter som finns i dessa organisationer.  Det handlar inte bara om det politiska samarbetet, men exempelvis även om infrastruktur, flygplatsens tillväxt och arbetsmarknaden. Den bild som framträder är ett nätverk med 44 nyckelpersoner som knyter ihop samarbetet, säger Thea Wiborg, senioranalytiker Øresundsinstituttet.

– Den aktuella lägesbilden av samarbetet i Öresundsregionen är att det utöver den politiska samverkan, som växt geografiskt till att omfatta hela korridoren från Hamburg till Oslo, även finns en lång rad nätverksorganisationer och mötesplatser där näringslivet, kulturlivet, det offentliga och universiteten från båda sidor sundet träffas. Øresundsinstituttets slutsats är att vi har gått från den första tidens visionära syn på Öresundsbron och Öresundsregionen till ett vardagsperspektiv med fokus på de nyttor som privatpersoner, företag och offentlighet kan uppnås genom att nyttja vår gränsregion, säger Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet.

 

Fredrik Jörgensen, Sveriges ambassadør i Danmark, fortæller om ambassadens arbejde.

Caroline Ullman-Hammer, adm. direktør for Øresundsbro Konsortiet, her i dialog med Øresundsinstituttets adm. direktør, Johan Wessman, fortæller om planerne for Øresundsbrons 20-årsjubilæum.

Carl Johan Sonesson (M), Region Skånes regionrådsformand, fortæller om Region Skånes syn på det grænseregionale samarbejde.

 

I analysen fremhæves flere udviklingstendenser:

Bredde

Samarbetet över Öresund blir allt bredare. Vi har granskat ett 30-tal organisationer med omkring 400 styrelseposter och chefsposter samt 21 interregprojekt. Analysen har identifierat 44 nyckelpersoner som har minst två poster i ovan nämnda organisationer. Det politiska samarbetet i Greater Copenhagen Committee har i år växt geografiskt med Region Halland som ny medlem och det pågår diskussioner med Region Blekinge om ett eventuellt medlemskap.
Men samarbetet över Öresund är så mycket mer än politik. 2 358 styrelseposter och vd-uppdrag innehas idag på tvärs över Öresund, det vill säga ett danskt bolag med svenska ledamöter och svenska bolag med danska ledamöter.
Inom kulturområdet finns en rad samarbeten och idag finns det sex danska kulturchefer anställda vid olika institutioner i Malmö.

Se Öresundsnätverket i bild:

Stabilitet

Under det senaste året har det skett få förändringar såväl när det gäller organisationerna som arbetar på tvärs över Öresund som när det gäller personerna som arbetar med Öresundsregionala frågor.

Omstilling

Inom det dansk-svenska politiska samarbetet i Greater Copenhagen Committee har 2019 präglats av omställning. Den danska Erhvervsfremmeloven har ändrat förutsättningarna för de danska regionernas medverkan i Greater Copenhagen-samarbetet. Nu efter sommaren har den nya danska regeringen delvis ändrat tillämpningen av lagen så att de danska regionerna åter kan inneha ordförandeposten i Greater Copenhagen Committee, GC.
En annan förändring inom GC-samarbetet handlar om att Region Halland blivit ny medlem och att diskussioner pågår med Region Blekinge om medlemskap. Det innebär att GC-samarbetets geografi exponerat.
Ytterligare en förändring handlar om sekretariatsfunktionen där den tidigare chefen slutat efter bara 18 månader. I samband med rekryteringen av en ny sekretariatschef görs även en översyn av sekretariatets arbetsformer.

Rekorder

Även om den första snabba utvecklingsfasen nådde sin kulmen samtidigt med konjunkturen under 2007-2008 och antalet pendlare och flyttningar över Öresund minskat kraftigt därefter så har resandet över bron och turismen haft en positiv utveckling under de senaste åren medan flyttströmmen planat ut. Efter 2015 upphörde den officiella pendlingsstatistiken från SCB och Danmarks Statistik, men försäljningsstatistik från Skånetrafiken, Öresundsbron och Forsea tyder på att pendlingen återigen ökar. Under våren 2019 har pendlingen vänt försiktigt uppåt och närmar sig nu nivån från våren 2015 – innan gräns- och id-kontrollerna infördes.
Under juli 2019 noterade Öresundsbron en ny rekordnivå för antalet fordon som körde över bron. Den lågt värderade kronan gör att det främst är danska bilister som ökar resandet över Öresundsbron för att kunna handla och turista till lågpris. Samtidigt har antalet danska turister i Skåne slagit nya rekord under de senaste åren.

Se trendutvecklingen i bild:

Öresundsbron fylder 20 år under 2020

Med denna rapport inleder Øresundsinstituttet en ny fas i analysarbetet som under en tid fokuserar mot Öresundsbrons 20-årsjubileum som infaller den 1 juli 2020. Vi summerar åren med Öresundsbron. Invigningen av bron blev starten på en stark utveckling för trafiken, pendlingen och flyttningen över Öresund och som ytterligare tog fart med högkonjunkturen.

Kring 2008 tycks trafiken över den nya förbindelsen ha nått en ny jämviktsnivå och kurvorna planade först ut och föll sedan efterhand som finanskrisen gjorde sig märkbar. Därefter har trafikutvecklingen följt ett mera normalt konjunkturförlopp med undantag för tågtrafiken som minskade när gräns- och id-kontrollerna infördes vintern 2015/2016. Pendlingen verkar nu under högkonjunkturåret 2019 ha återhämtat sig visar statistik från Skånetrafiken, Öresundsbron och ForSea. Trafiken över Öresund har under de senaste åren stabiliserat sig på en hög nivå runt 9,2 miljoner passerande fordon via bron eller färjorna och under juli 2019 slogs nytt trafikrekord över Öresundsbron.

Öresundsregionens pionjärer och tidiga visionärer uttrycker ibland en besvikelse över att utvecklingen inte nått upp till de förväntningar som växte fram när bron byggdes och den nya dansk-svenska regionen bildades. Samtidigt uttrycker många politiker inom det dansk-svenska samarbetet Greater Copenhagen Committee en fortsatt optimism och arbetar just nu bland annat med att utveckla en gemensam så kallad arbetsmarknadscharter.

Øresundsinstituttets slutsats är att vi har gått från den första tidens visionära syn på Öresunds­bron och Öresundsregionen till ett vardagsperspektiv med fokus på de nyttor som privatpersoner, företag och offentlighet kan uppnå genom att nyttja vår gränsregion. Successivt har näringslivets etableringar och affärer över sundet blivit en allt viktigare del av integrationen mellan Danmark och Sverige.

Det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen Committee omfattar idag alla kommunerna och regionerna i Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne och Region Halland med en befolkning som närmar sig 4,4 miljoner invånare, varav 4,0 miljoner i den geografi som kallas Öresundsregionen. Dessutom finns det lokala samarbeten och det dansk-tysk-svensk-norska samarbetet STRING med fokus mot den kommande Fehmarn Bält-tunneln.

Øresundsinstituttet ger med sin årliga kartläggning en aktuell lägesbild av samarbetet i Öresundsregionen. Utöver den politiska samverkan, som växt geografiskt till att omfatta hela korridoren från Hamburg till Oslo, finns det en lång rad nätverksorganisationer och mötesplatser där representanter från näringslivet, kulturlivet, det offentliga och universiteten från både sidor sundet träffas. I denna rapport synliggör vi olika aktörer och beslutsfattare som är involverade i samarbeten över Öresund. Det tvärregionala dansk-svenska samarbetet omfattar idag omkring 400 personliga uppdrag i ett 30-tal organisationer. Analysen visar att 44 personer har en mera central roll i det dansk-svenska nätverket genom att ha minst två styrelseposter eller ledande uppdrag.

Malmö, 9 oktober 2019
Øresundsinstituttet