FAKTA: Konjunktur

KONJUNKTUR. Husholdningernes forventninger til økonomien bevæger sig i forskellige retninger i Sverige og Danmark. Mens svenskernes indikator stiger, som følge af stigende optimisme omkring deres egen økonomi, falder den danske modpart tilsvarende. Dette skyldes dog ikke, at troen på ens egen økonomi er svag, men at forventningerne til dansk økonomi er faldende. Valutaen i Danmark og Sverige fortsætter med at bevæge sig i forskellige retninger, og svenskerne må betale mere og mere for danske kroner, og omvendt sparer danskerne på den svenske.

Danskerne har lille tiltro til landets økonomi

I april steg konjunkturbarometret, som måler den aktuelle udvikling samt fremtidsforventninger, indenfor industrien og servicesektoren i Danmark. Indikatoren for bygge- og anlæg samt detailhandlen forblev uforandrede. Husstandenes forventninger er faldet voldsomt, grundet et mere pessimistisk syn på den danske økonomi. Det viser tal fra Danmarks Statistik. 

Den økonomiske indikator for den danske industri steg som følge af mindre varebeholdninger og flere ordreindgange. I april nåede servicesektoren sit højeste niveau siden marts 2018, og stigningen skyldes primært det faktum, at den faktiske omsætning er steget i værdi. Detailhandlens indikator forbliver på samme niveau som følge af faldende omsætning.

Den uændrede indikator for bygge- og anlæg forklares delvist af, at flere og flere virksomheder rapporterer om mangel på arbejdskraft. Også indenfor industrien og servicesektoren er andelen af virksomheder, som har svært ved at finde passende arbejdskraft steget i starten af 2019.

Husholdningernes forventninger, som måles af Danmarks Statistik, var 3,7 i april. Dette kan sammenlignes med samme måned sidste år, da indikatoren var 7,1. Nedgangen skyldes, at husholdningerne ser mindre og mindre positivt på den danske økonomi, både i dag og om et år. Tiltroen til familiens egen økonomi er dog steget.

Svenske forbrugere i stigende grad optimistiske

April var en god måned for detailhandlen, og de svenske husstande er i stigende grad positive i forhold til deres egen økonomi. Totalt set steg barometerindikatoren, som er en opsummering af flere branchers, samt de svenske husstandes syn på udviklingen, med 0,8 enheder. Det viser tal fra SCB’s tillidsindikator.

Tillidsindikatoren for husstandene steg i april i forhold til forrige måned. Den største årsag til den positive udvikling er, at husholdningerne ser mere positivt på deres egen økonomi. At husstandenes økonomi opfattes som god ses også på tillidsindikatoren for detailbranchen, som steg med hele 4,4 enheder i samme periode og nu ligger på højeste niveau siden september 2018.

Også produktionsindustriens tillidsindikator steg i april, og ligger fortsat på et stærkere niveau end normalt. Indikatoren for bygge- og anlæg forblev uforandret som følge af et fint antal ordrer, men forventningerne til fremtiden trækker ned i den samlede vurdering.

Den svenske krone fortsætter med at svækkes i forhold til den danske

Den danske krone fortsætter med at blive dyrere for svenskerne, som nu må betale 144,20 SEK for 100 DKK. Det indebærer at den svenske krone er faldet yderligere i værdi både sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, men også siden april i år.

I starten af april betalte man ca. 139 SEK for 100 DKK, og danskerne betalte kun lige over 70 DKK for 100 SEK. Siden da er den svenske krone faldet yderligere i værdi, og i slutningen af sidste uge kostede 100 DKK 144,20 SEK, hvorimod danskerne betalte 69,41 DKK for den svenske krone.

I takt med at den danske og svenske krone bevæger sig længere og længere fra hinanden bliver det også mere fordelagtigt for svenskere som arbejder i Danmark, samtidig med at de danske Øresundspendlere får mindre og mindre for deres svenske løn i hjemlandet. Den svage svenske krone betyder også at de skånske strøg er velbesøgte af købelystne danskere og at de svenske turister som tager en tur over Sundet risikerer at holde bedre fast i pengene.

Valutakurserne er Riksbankens og Nationalbankens officielle vekselkurser. Hos banker og vekselbureauer kan prisen adskille sig fra de officielle kurser.