Fakta: Grænse- og ID-kontroller mellem Danmark og Sverige siden 2015

Mellan 1952 och 2015 förekom inga gränskontroller i Öresundsregionen, i enlighet med den nordiska passunionen och sedan Schengenavtalet. Sedan november 2015 har Sverige och Danmark av tre olika anledningar infört gränskontroller, ID-kontroller och delvisa gränsstängningar.
Den 12 november 2015 införde Sverige tillfälliga gränskontroller för resande från Danmark och Tyskland i samband med en flyktingkris. Sedan dess har det kontinuerligt genomförts svenska gränskontroller av resande från Danmark till Sverige och sedan den 12 november 2019 även danska gränskontroller i form av stickprovskontroller av resande från Sverige till Danmark.
Under coronapandemin har först Danmark och sedan Sverige delvis och i varierande omfattning stängt gränserna och intensifierat gränskontrollerna.
Den 9 februari 2022 blev det åter fritt för medborgare från Norden, EU- och EES-länderna att resa in i Sverige utan covid-begränsningar och krav på covid-pass. På samma sätt upphörde de danska covidrestriktionerna vid inresa i landet den 1 mars 2022. Både Danmark och Sverige har dock kvar gränskontrollerna.
Från den 8 april 2022 vill den svenska regeringen återinföra en lag om ett tillfälligt transportörsansvar där buss- och tågbolag samt färjerederier åläggs att genom ID-kontroller säkerställa att resande till Sverige har godkända ID-handlingar innan de passerar den svenska gränsen.

Genom åren har gränskontrollerna haft tre huvudsyften:

 • Att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism. Sverige införde tillfälliga gränskontroller den 12 november 2015 och som fortfarande tillämpas. Den inledande gränskontrollen motiverades med den migrationskris som kulminerade hösten 2015 och våren 2016 då ett stort antal flyktingar och migranter försökte ta sig till EU-länder från Mellanöstern (främst Syrien), Sydasien (främst Afghanistan) samt Afrika. Utöver den tillfälliga gränskontrollen införde Sverige ett transportörsansvar mellan den 4 januari 2016 och 4 maj 2017 och som innebar att buss- och tågföretag samt färjerederier ålades att säkerställa att resande till Sverige hade godkända ID-handlingar innan de passerade gränsen. Det gjorde att t.ex. resande med Öresundståg tvingades göra ett uppehåll vid stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup för ID-kontroll innan de fortsatte tågresan mot Sverige. Med hänvisning till den flyktingvåg som under 2022 väntas från Ukraina vill den svenska regeringen tillfälligt under tre år återinföra en lag om ID-kontroller av inresande som ska börja gälla den 8 april 2022.
 • Att sätta stopp för gränsöverskridande kriminalitet. Danmark införde från och med 12 november 2019 en gränskontroll av inresande från Sverige där kontrollen genomförs som stickprovskontroller. Motivet till den danska gränskontrollen var att förhindra gränsöverskridande kriminalitet sedan det visat sig att kriminella från Sverige låg bakom ett bombdåd mot Skattestyrelsen i Nordhavn i Köpenhamn. Den danska gränskontrollen gäller fortfarande.
 • Att minska smittspridning under coronapandemin. Danmark införde den 14 mars 2020 en delvis gränsstängning gentemot Sverige. Undantagen var dock många och redan från början släpptes godstransporter, boende i Danmark, danska medborgare och arbetspendlare in i landet. Undantagen ökade efter hand. Inledningsvis stoppades svenska transitresor till Köpenhamns flygplats i Kastrup. Den omfattande gränskontrollen som upprättades påverkade restid och antalet avgångar med tåg över Öresundsbron. Sverige behöll dock under lång tid gränsen öppen. Den 22 december 2020 införde dock Sverige ett inreseförbud gentemot Danmark med undantag för godstransporter, svenska medborgare, boende i Sverige och arbetspendlare. Att transitresorna genom Skåne mellan Bornholm och övriga Danmark då också stoppades vållade kritik från Danmark. Redan den 24 december 2020 gjorde Sverige ett undantag från inreseförbudet för bl.a. boende på Bornholm och sjukvårdspersonal. Den 1 februari 2021 utökades undantaget till att gälla samtliga transitresor genom Skåne på väg till och från Bornholm. De danska och svenska besluten om delvis gränsstängning och inreseförbud grundades på ett högre smittläge i grannlandet. På samma sätt har både Danmark och Sverige haft krav på att resande mellan länderna ska uppvisa negativa smittest för covid-19 eller covidpass för att tillåtas inresa i landet. Tidvis har gränskontrollerna och kraven på att visa upp covidtest/covidpass skapat stor köbildning för bilar på väg över Öresundsbron såväl i riktning mot Danmark och senare i riktning mot Sverige. Den 9 februari 2022 blev det åter fritt för medborgare från Norden, EU- och EES-länderna att resa in i Sverige utan covid-begränsningar och krav på covid-pass. På samma sätt upphörde de danska covidrestriktionerna vid inresa i landet den 1 mars 2022. Både Danmark och Sverige har dock kvar gränskontrollerna. Från den 8 april 2022 vill den svenska regeringen återinföra ett tillfälligt transportörsansvar där buss- och tågbolag samt färjerederier åläggs att genom ID-kontroller säkerställa att resande till Sverige har godkända ID-handlingar innan de passerar den svenska gränsen.

Dansk-svensk task-force för återstart av gränsregionen över Öresund
I september 2021 arrangerade det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen ett möte mellan den svenska samarbetsministern Anna Hallberg (S) och hennes danska kollega Flemming Møller Mortensen (S) i Kastrup. Med på mötet var kommun- och regionpolitiker samt representanter från näringslivet från båda sidor Öresund. Då beslutades om att bilda en så kallad task force för återstart av Öresundsregionen. Den 20 april 2022 ska samarbetsministrarna mötas i Malmö och på agendan finns dels möjligheten till en skriven dansk-svensk överenskommelse om att även i kristid garantera svenska transitresor till Köpenhamns flygplats i Kastrup och danska transitresor genom Skåne på väg till och från Bornholm. Vidare diskuteras även om Öresundsavtalet, det dansk-svenska skatteavtalet ska omförhandlas bland annat när det gäller frågan om hur hemarbete ska hanteras i förhållande till vilket land Öresundspendlarna betalar skatt.

Läs Øresundsinstituttets analyser av effekterna av de tidigare ID-kontrollerna
Klicka här för att läsa en sammanställning av de fem analyser som Øresundsinstituttet gjorde under 2016 av effekterna av de dåvarande ID- och gränskontrollerna i Öresundsregionen och Norden. Faktatexten inleds med News Øresunds nyheter om den svenska regeringens planer på att återinföra ID-kontroller den 8 april 2022 samt remissvaren på regeringens promemoria.

Nedanstående material är under uppdatering

Mellem 1952 og 2015 var der ingen grænsekontrol i Øresundsregionen i overensstemmelse med den nordiske pasunion og senere Schengen-aftalen. Den 12. november 2015 indførte Sverige imidlertid midlertidig grænsekontrol for rejsende fra Danmark og Tyskland i forbindelse med flygtningekrisen. Siden da har der været løbende svensk grænsekontrol af rejsende fra Danmark til Sverige og siden 12. november 2019 dansk grænsekontrol af rejsende fra Sverige til Danmark. Under coronapandemien lukkede først Danmark og derefter Sverige delvist grænserne og skærpede grænsekontrollen, men i 2021 er begge lande begyndt at åbne grænserne igen. Den 31. maj ophævede Sverige alle coronarrelaterede rejserestriktioner ved indrejse fra Danmark.

I årenes løb har grænsekontrollen haft tre hovedformål:
– at kontrollere modtagelsen af asylansøgere og forebygge terrorisme (fra og med den 12. november 2015)
– stoppe grænseoverskridende kriminalitet (fra og med 12. november 2019)
– at begrænse smittespredningen af under coronapandemien (i fra og med den 14. marts 2020)

Indhold:

Aktuelt: Dette gælder under coronapandemien

Grænsekontrol og rejserestriktioner for at mindske smittespredning under coronapandemien – en tidslinje

Grænsekontrol på grund af grænseoverskridende kriminalitet

Grænsekontrol for at kontrollere modtagelsen af asylansøgere og forhindre terrorisme

 

 

Aktuellt: detta gäller under coronapandemin

Under coronapandemin har både Danmark och Sverige valt att införa reserestriktioner mellan länderna, för att minska risken för smittspridning. Medborgare och personer som bor i det egna landet har hela tiden haft rätt att resa in, men för andra nationaliteter gäller vissa regler. Karantänsreglerna har gällt oavsett medborgarskap. Sedan den 26 juni har Danmark tagit bort kravet om karantän för inresande från Sverige, liksom för danskar som rest in efter vistelse i Sverige. Sedan 31 maj 2021 har Sverige tagit bort alla reserestriktioner för inresor från Danmark, liksom karantänsreglerna, men de danska reserestriktionerna gäller fortsatt.

At rejse fra Danmark til Sverige

 • Svenska medborgare och personer som bor i Sverige har alltid rätt att resa in i landet.
 • Krav til europæisk covidpas eller tilsvarende, der viser enten vaccination mod covid-19, negativ test inden for 72 timer før ankomst eller at man er raske igen efter at have haft covid-19 inden for de seneste 6 måneder.
 • Danskere, der rejser til Bornholm, er fritaget for certifikatkravet.
 • Pendlere, der bor i Danmark og arbejder i Sverige, er fritaget for kravet om at fremvise et covidpas, men skal kunne fremvise en negativ covid 19-test, der ikke er mere end en uge gammel.
 • Ingen krav om isolation.
  Kilde: regeringen.se

Om de svenska reglerna för inresa under coronapandemin går att läsa mer om här. De svenska gränskontrollerna som motiveras med att skydda landets säkerhet och förhindra terrorattentat finns dock kvar – läs mer här.

 

At rejse fra Sverige til Danmark

 • Danska medborgare och personer som bor i Danmark har alltid rätt att resa in i landet.
 • GRUNDREGEL: Alle personer, der ikke er bosiddende i Danmark, skal fremvise en negativ test, der må være højst 72 timer gammel, hvis det er en PCR-test, og højst 48 timer gammel, hvis det er en antigentest. Dette gælder også for dem, der er blevet vaccineret, men ikke for dem, der er blevet raske efter at have haft covid-19 inden for de sidste seks måneder.
 • Bosatte i Danmark skal testa sig enten inden indrejse eller maks 24 timmer efter indrejse.
 • Der kræves ingen isolation, hvis du rejser ind i Danmark fra et EU/EØS-land.
 • UNDTAGELSE: Personer, der bor i grænseregionerne (Skåne, Blekinge, Halland og Västra Götaland), er fritaget for testkravet, ligesom personer under 15 år, personer, der rejser videre fra Danmark inden for 24 timer (f.eks. rejser fra Københavns Lufthavn), godstransport og personer, der har været på Bornholm og rejser til Danmark via Sverige.Kildecoronasmitte.dk

Mer detaljerad information samt fler regler och undantag finns på coronasmitte.dk. Dessutom har den danska polisen en hotline där det går att ställa frågor om reserestriktionerna.

 

Grænsekontrol og rejserestriktioner for at mindske smittespredning under coronapandemien – en tidslinje

Allerede tidligt under coronapandemien valgte Danmark at indføre rejserestriktioner for personer, der kom ind i landet fra Sverige. Sverige holdt grænsen åben i længere tid, men indførte rejsebegrænsninger for indrejsende fra Danmark i december 2020. De fleste af de svenske rejsebegrænsninger blev derefter fjernet i marts 2021. For pendlere har det altid været muligt at fortsætte med at rejse over Øresund i begge retninger.

Her er nogle vigtige datoer i løbet af coronapandemien listet:

2020

27. februar: Det første coronatilfælde på Sjælland og samtidig i Danmark.

2. marts: Det første coronatilfælde i Skåne.

14. marts: Danmark lukkede grænsen mod Sverige, med undtagelse for blandt andre grænsependlere.

27. juni: Danmark indførte en model som åbnede grænsen for beboere i regioner med mindre smittspredning, med færre krav, hvis det gjaldt beboere fra Skåne, Blekinge og Halland.

11. juli: Smittespredningen i Skåne var så lav at Danmark åbnede grænsen for beboere i regionen.

1. august: Danmark åbnede grænsen for indrejsende fra hele Sverige.

3. september: Danmark fjernede den permanente grænsekontrol mod Sverige og gik tilbage til stikprøvekontroller.

10 oktober: Danmark lukkede igen grænsen mod Sverige, men med undtagelser for blandt andet arbejspendlere og beboere i regioner med mindre smittespredning.

24. oktober: Smittespredningen i Skåne oversteg det godkendte niveau og grænsen blev derfor lukket, med undtagelse for blandt andre grænsependlere.

22. december: Sverige lukkede grænsen mod Danmark, med undtagelse for grænsependlere

24. december: Sverige åbnede grænsen for blandt andet transitrejser til Bornholm og personer med gyldige årsager ift. familie.

2021

9. januar: Danmark indførte krav om negativ covid-19-test for de udenlandske medborgere som tillades at rejse ind i landet.

6. februar: Sverige indførte krav på negativ covid-19-test for de udenlandske medborgere som tillades at rejse ind i landet.

31. marts: Sverige droppede rejserestriktionerne for indrejsende fra Danmark. Kravet om en negativ covid-19-test bevares dog.

1. maj: Danmark tillod indrejse for personer, der kan fremvise et certifikat på at de er færdigvaccinerede mod covid-19.

14. maj: Danmark tog bort kraven på særlige grunde, ”anerkendelsesværdige formåle for indrejse fra Sverige og droppede karantænekrav for beboere i grænsregioner mod Danmark.

31. maj: Sverige droppede alle rejserestriktioner for indrejse fra Danmark og øvrige nordiske lande.

26. juni: Danmark lättar på reserestriktionerna från Sverige och tar bl.a. bort kravet om karantän efter inresa.

26. juni: Danmark lättade på reserestriktionerna från Sverige och tar bl.a. bort kravet om karantän efter inresa.

25. oktober: Danmark tog bort den coronarelaterade gränskontrollen och återgick till att enbart genomföra de stickprovskontroller som gällde före pandemin.

27. december: Danmark införde krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som ville resa in i landet. Undantag gavs för svenska resenärer till Köpenhamns flygplats, samt boende i gränsregionerna Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland.

28. december: Sverige införde krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som ville resa in i landet. Undantag gavs för danska transitresenärer mellan Själland och Bornholm, gränspendlare och gränsstudenter, som även kunde visa upp vaccinationsintyg.

2022

21. januar: Sverige avskaffade kravet på ett negativt covid-19-test för danskar och andra EU-/EES-medborgare som ville resa in i landet, förutsatt att de kunde visa upp ett intyg på att de vaccinerats mot covid-19 eller tillfrisknat från sjukdomen under de senaste sex månaderna.

 

Grænsekontrol på grund af grænseoverskridende kriminalitet

Danmarks grænsekontrol mod Sverige

Den 12. november 2019 indførte Danmark en midlertidig indre grænsekontrol for indrejsende fra Sverige. Afgørelsen blev annonceret af justitsminister Nick Hækkerup (S) den 10. oktober. I sin pressemeddelelse fremhævede den danske regering at de var svenske borgere indblandet i eksplosionen ved Skattestyrelsen og ved et dobbeltmord i Herlev, som begge fandt sted i sommeren 2019, som en direkte baggrund for beslutningen om at indføre grænsekontrol mod Sverige. De danske grænsekontroller blev udført ved stikprøver i nogle timer, 1-2 gange om ugen, ved færgelejerne i Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenå samt ved Øresundsbron og dækkede også al togtrafik. Under coronapandemien blev der i perioder indført fuld grænsekontrol – se tidslinjen herover.

Grænsekontrollen med Sverige blev kombineret med oprettelsen af et nyt center for politisamarbejde på tværs af Øresund, Grænsecenter Øresund, den 1. april 2020, hvor dansk og svensk politi og svensk told skal samarbejde om at hindre og efterforske grænseoverskridende kriminalitet.

 

Grænsekontrol for at kontrollere modtagelsen af asylansøgere og forhindre terrorisme

Sveriges grænsekontroller mod Danmark og Tyskland

Den 12. november 2015 indførte Sverige en midlertidig indre grænsekontrol for trafik fra Danmark og Tyskland. Desuden indførte Sverige den 4. januar 2016 et såkaldt transportøransvar, der omfatter rejsende fra Danmark og Tyskland. Dette tvang tog-, færge- og busselskaberne til at indføre ID-kontrol, da transportøransvaret betød, at de kun kunne tillade de rejsende, der kunne fremvise gyldig legitimation, at rejse til Sverige.

Baggrunden for regeringens beslutning om grænsekontrol og transportøransvar var, at et stort antal asylansøgere og migranter ankom til Sverige under flygtningekrisen, som var mest intens i efteråret 2015. Grænsekontrollen blev begrundet med, at det store antal ankommende flygtninge udgjorde akutte udfordringer for vigtige funktioner i samfundet.

Siden da er grænsekontrollen blevet forlænget, og der er ingen planlagt slutdato.

Rejsende kontrolleres bl.a. på togstationen i Hyllie, på Øresundsbron og ved færgeterminalerne i Helsingborg og Trelleborg. Motivet for kontrollen har dog ændret sig med tiden, til at ved de seneste at forlængelser handle om landets sikkerhed og forebyggelse af terrorangreb. Udformningen er også ændret, og i dag udføres grænsekontrollen af svensk politi og civile pas- og grænsekontrollører. Den 4. maj 2017 afskaffede Sverige transportøransvaret og dermed id-kontrollen ved rejser med tog, bus eller færge fra Danmark og Tyskland til Sverige. Samtidig blev grænsekontrollen skærpet.

Indførelsen af grænse- og id-kontrol har øget rejsetiden for især togpassagerer med op til det dobbelte, samtidig med at antallet af afgange er blevet reduceret. En væsentlig årsag til den forlængede rejsetid var, at der blev foretaget to kontroller: en ID-kontrol ved Københavns  Lufthavn, når passagererne skulle skifte tog, og en grænsekontrol ved ankomsten til Sverige. Afskaffelsen af ID-kontrollen og en tidsmæssig hurtigere grænsekontrol i Hyllie har imidlertid betydet, at den ekstra tid for trafikken mod Sverige nu er mindre end fem minutter sammenlignet med trafikken mod Danmark.

 

Danmarks grænsekontroller mod Tyskland

Den 4. januar 2016 indførte Danmark en midlertidig indre grænsekontrol mod Tyskland – samme dag, som Sverige indførte transportøransvar for rejsende fra Danmark. Ifølge den danske regering var grænsekontrollen en konsekvens af den svenske beslutning om at indføre transportøransvar på samme dato. Siden da er grænsekontrollen blevet forlængede og pågår stadig.

Danmarks gränskontroller genomförs primärt vid gränsövergångarna vid Padborg, Kruså och Frøslev vid landgränsen mot Tyskland, vid järnvägsstationerna i Padborg och Tønder, samt vid färjehamnarna i Rödby, Gedser och Rönne.

Danmarks grænsekontrol foretages primært ved grænseovergangsstederne ved Padborg, Kruså og Frøslev ved landegrænsen til Tyskland, ved banegårdene Padborg og Tønder samt ved færgehavnene i Rødby, Gedser og Rønne.