Fakta: Grænse- og ID-kontroller mellem Danmark og Sverige siden 2015

Mellem 1952 og 2015 var der ingen grænsekontrol i Øresundsregionen i overensstemmelse med den nordiske pasunion og senere Schengen-aftalen. Siden november 2015 har Sverige og Danmark indført grænsekontrol, id-kontrol og delvis lukning af grænserne af tre forskellige årsager.

De sidste rejserestriktioner for at forhindre smittespredning under coronapandemien blev ophævet i februar-marts 2022, men Sveriges grænsekontrol for at kontrollere asylmodtagelsen og forhindre terrorisme og Danmarks grænsekontrol for at stoppe grænseoverskridende kriminalitet er fortsat gældende.

I den nye svenske regerings aftale med Sverigedemokraterna, Tidö-aftalen, er parterne blevet enige om at styrke den svenske grænsekontrol og udarbejde et forslag til lovændringer, der vil gøre det lettere for regeringen at genindføre krav om id-kontrol af personer, der stiger ombord på færger, tog og busser til Sverige, som under flygtningekrisen i 2016-2017.

Den 12. november 2015 indførte Sverige midlertidig grænsekontrol for rejsende fra Danmark og Tyskland i forbindelse med en flygtningekrise. Siden da har der været løbende svensk grænsekontrol af rejsende fra Danmark til Sverige og siden den 12. november 2019 dansk grænsekontrol i form af stikprøvekontrol af rejsende fra Sverige til Danmark.

Under coronapandemien har først Danmark og derefter Sverige delvist og i varierende grad lukket grænserne og intensiveret grænsekontrollen.

Den 9. februar 2022 kunne borgere fra de nordiske lande, EU- og EØS-landene igen frit rejse ind i Sverige uden covidrestriktioner og krav om coronapas. På samme måde ophørte de danske covidrestriktioner for indrejse i landet den 1. marts 2022. Både Danmark og Sverige har dog fortsat grænsekontrol.

I april 2022 foreslog den daværende svenske regering at genindføre en lov om transportøransvar for bus- og togselskaber, hvilket ville betyde, at de skal kontrollere ID-dokumenter, når man rejser til Sverige. Den foreslåede lov blev senere trukket tilbage af regeringen efter kritik fra regionale interessenter, offentlige transportvirksomheder og erhvervsorganisationer, der hævdede, at kontrollen ville få en negativ indvirkning på pendling og rejser i Øresund. Regeringens forslag blev fremsat med henblik på at kontrollere rejser til Sverige i forbindelse med krigen i Ukraine.

Den 20. april 2022 besluttede den danske og svenske regering, at svenske rejsende i transit til Københavns Lufthavn i Kastrup og rejser mellem Danmark og Bornholm, via Skåne, skulle undtages i tilfælde af fremtidige kriser og indførelse af indrejserestriktioner. Beslutningen, som ikke er bindende, er blevet truffet inden for rammerne af Greater Copenhagen Task Force – et forum, der blev oprettet i efteråret 2021 med det formål at fremme integration og samarbejde mellem landene.

I oktober 2022 blev den svenske regering og Sverigedemokraterna i Tidö-aftalen enige om at styrke den svenske grænsekontrol ved grænsen til Danmark og Tyskland yderligere for at “bekæmpe ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet”. Desuden vil der blive iværksat en undersøgelse af, hvordan lovgivningen kan ændres, så regeringen har mulighed for at genindføre transportøransvar ved grænsen, hvilket betyder, at bus-, færge- og togselskaber skal kontrollere ID-dokumenter i forbindelse med rejser til Sverige. Ifølge Tidö-aftalen vil der i 2023 blive fremlagt en proposition fra regeringen om lovændringer med henblik på at styrke grænsekontrollen og indføre transportøransvar/ID-kontrol.

I årenes løb har grænsekontrollen haft tre hovedformål:

  • At kontrollere modtagelsen af asylansøgere og forebygge terrorisme. Sverige indførte midlertidig grænsekontrol den 12. november 2015, som stadig er i kraft. Den indledende grænsekontrol var begrundet i migrationskrisen, der toppede i efteråret 2015 og foråret 2016, da et stort antal flygtninge og migranter forsøgte at nå EU-landene fra Mellemøsten (primært Syrien), Sydasien (primært Afghanistan) og Afrika. Ud over den midlertidige grænsekontrol indførte Sverige mellem den 4. januar 2016 og den 4. maj 2017 et transportøransvar, som krævede, at bus- og togselskaber samt færgeselskaber skulle sikre, at rejsende til Sverige havde gyldige ID-dokumenter, inden de passerede grænsen. Det betød f.eks. at rejsende på Öresundstogene var tvunget til at stoppe på stationen i Københavns Lufthavn i Kastrup for at få foretaget en id-kontrol, før de kunne fortsætte deres togrejse til Sverige. Med henvisning til den flygtningebølge, der forventedes fra Ukraine i foråret 2022, foreslog den svenske regering en midlertidig indførelse af en lov om ID-kontrol af indrejsende fra den 8. april 2022. Men regeringen valgte at trække forslaget tilbage efter kritik fra flere regionale aktører og erhvervsorganisationer i både Skåne og Danmark.
  • Stop for grænseoverskridende kriminalitet. Fra den 12. november 2019 indførte Danmark en grænsekontrol for indrejsende fra Sverige, hvor kontrollen udføres som stikprøvekontrol. Motivet for den danske grænsekontrol var at forhindre grænseoverskridende kriminalitet, efter at det var kommet frem, at kriminelle fra Sverige stod bag et bombeangreb mod Skattestyrelsen i Nordhavn i København. Den danske grænsekontrol er fortsat gældende.
  • Reduktion af smittespredning under coronapandemien. Den 14. marts 2020 indførte Danmark et delvist indrejseforbud mod Sverige. Der var dog mange undtagelser, og fra begyndelsen fik godstransport, danske indbyggere, danske statsborgere og pendlere lov til at komme ind i landet. Antallet af undtagelser steg gradvist. I første omgang blev svenske transitrejser til Kastrup lufthavn i København stoppet. Den omfattende grænsekontrol, der blev indført, påvirkede rejsetiden og antallet af togafgange over Øresundsbroen. Sverige holdt dog grænsen åben i lang tid. Den 22. december 2020 indførte Sverige imidlertid et indrejseforbud mod Danmark med undtagelse af godstransport, svenske statsborgere, personer med bopæl i Sverige og pendlere. At transitkørsler gennem Skåne mellem Bornholm og resten af Danmark derefter også blev stoppet, gav anledning til kritik fra dansk side. Allerede den 24. december 2020 gjorde Sverige en undtagelse fra indrejseforbuddet for bl.a. bornholmske indbyggere og medicinsk personale. Den 1. februar 2021 blev undtagelsen udvidet til at omfatte alle transitkørsler gennem Skåne på vej til og fra Bornholm. De danske og svenske beslutninger om delvis lukning af grænserne og indrejseforbud var baseret på et højere smitteniveau i nabolandet. På samme måde har både Danmark og Sverige krævet, at rejsende mellem landene skal vise negative prøver for covid-19 eller covidpass for at få lov til at rejse ind i landet. Fra tid til anden har grænsekontrollen og kravet om at vise covid-test/covid-pas skabt store køer for biler, der krydser Öresundsbroen både mod Danmark og senere mod Sverige. Den 9. februar 2022 kunne borgere fra de nordiske lande, EU- og EØS-landene igen frit rejse ind i Sverige uden covid restriktioner og covid paskrav. På samme måde ophørte de danske covidrestriktioner for indrejse i landet den 1. marts 2022. Både Danmark og Sverige har dog fortsat grænsekontrol.

Dansk-svensk taskforce skal genstarte grænseregionen på den anden side af Øresund
I september 2021 arrangerede det dansk-svenske politiske samarbejde Greater Copenhagen et møde mellem den svenske samarbejdsminister Anna Hallberg (S) og hendes danske kollega Flemming Møller Mortensen (S) i Kastrup. Der deltog kommunale og regionale politikere og repræsentanter for erhvervslivet fra begge sider af Øresund i mødet. Det blev besluttet at nedsætte en taskforce til at genstarte Øresundsregionen. Et konkret resultat af taskforcemøderne var, at samarbejdsministrene den 20. april besluttede, at transittrafikken fra Sverige til Københavns lufthavn og danske transitrejser til Bornholm gennem Skåne skal sikres i tilfælde af, at der i fremtiden indføres indrejserestriktioner. Aftalen mellem den danske og svenske regering udgør ikke en fuldstændig garanti i tilfælde af fremtidige kriser, men er en hensigtserklæring fra de to lande. Der er også drøftelser i gang mellem landene om en genforhandling af Øresundsaftalen, den dansk-svenske skatteaftale, herunder spørgsmålet om, hvordan hjemmearbejde skal håndteres i forhold til hvilket land Øresundspendlere skal betale skat.

Læs Øresundsinstituttets analyse af virkningerne af den tidligere ID-kontrol
Klik her for at læse en sammenfatning af de fem analyser, som Øresundsinstituttet gennemførte i 2016 om virkningerne af den daværende id- og grænsekontrol i Øresundsregionen og de nordiske lande. Den faktuelle tekst starter med News Øresunds nyheder om den svenske regerings planer om at genindføre ID-kontrol den 8. april 2022 og høringssvarene til regeringens notat.

 

Indhold:

Grænsekontrol og rejserestriktioner for at mindske smittespredning under coronapandemien – en tidslinje
Grænsekontrol på grund af grænseoverskridende kriminalitet
Grænsekontrol for at kontrollere modtagelsen af asylansøgere og forhindre terrorisme

 

 

Grænsekontrol og rejserestriktioner for at mindske smittespredning under coronapandemien – en tidslinje

Allerede tidligt under coronapandemien valgte Danmark at indføre rejserestriktioner for personer, der kom ind i landet fra Sverige. Sverige holdt grænsen åben i længere tid, men indførte rejsebegrænsninger for indrejsende fra Danmark i december 2020. De fleste af de svenske rejsebegrænsninger blev derefter fjernet i marts 2021. For pendlere har det altid været muligt at rejse over Øresund i begge retninger.

Her er nogle vigtige datoer i løbet af coronapandemien oplistet:

2020

27. februar: Det første coronatilfælde på Sjælland og samtidig i Danmark.

2. marts: Det første coronatilfælde i Skåne.

14. marts: Danmark lukkede grænsen mod Sverige, med undtagelse for blandt andre grænsependlere.

27. juni: Danmark indførte en model, som åbnede grænsen for beboere i regioner med mindre smittspredning, med færre krav, hvis det gjaldt beboere fra Skåne, Blekinge og Halland.

11. juli: Smittespredningen i Skåne var så lav, at Danmark åbnede grænsen for beboere i regionen.

1. august: Danmark åbnede grænsen for indrejsende fra hele Sverige.

3. september: Danmark fjernede den permanente grænsekontrol mod Sverige og gik tilbage til stikprøvekontroller.

10 oktober: Danmark lukkede igen grænsen mod Sverige, men med undtagelser for blandt andet arbejspendlere og beboere i regioner med mindre smittespredning.

24. oktober: Smittespredningen i Skåne oversteg det godkendte niveau, og grænsen blev derfor lukket, med undtagelse for blandt andre grænsependlere.

22. december: Sverige lukkede grænsen mod Danmark, med undtagelse for grænsependlere

24. december: Sverige åbnede grænsen for blandt andet transitrejser til Bornholm og personer med gyldige årsager ift. familie.

2021

9. januar: Danmark indførte krav om negativ covid-19-test for de udenlandske medborgere, som tillades at rejse ind i landet.

6. februar: Sverige indførte krav på negativ covid-19-test for de udenlandske medborgere, som tillades at rejse ind i landet.

31. marts: Sverige droppede rejserestriktionerne for indrejsende fra Danmark. Kravet om en negativ covid-19-test bevares dog.

1. maj: Danmark tillod indrejse for personer, der kan fremvise et certifikat på, at de er færdigvaccinerede mod covid-19.

14. maj: Danmark fjernede kravet på særlige grunde – ”anerkendelsesværdige formål” – for indrejse fra Sverige og droppede karantænekrav for beboere i grænseregioner mod Danmark.

31. maj: Sverige droppede alle rejserestriktioner for indrejse fra Danmark og øvrige nordiske lande.

26. juni: Danmark lättar på reserestriktionerna från Sverige och tar bl.a. bort kravet om karantän efter inresa.

25. oktober: Danmark fjernede den corona-relaterede grænsekontrol og vendte tilbage til kun at foretage den stikprøvekontrol, der blev foretaget før pandemien.

27. december: Danmark indførte et krav om en negativ covid-19-test for udlændinge, der ønsker at rejse ind i landet. Der blev gjort undtagelser for svenske rejsende til Københavns Lufthavn og for indbyggere i grænseområderne Skåne, Blekinge, Halland og Västra Götaland.

28. december: Sverige indførte et krav om en negativ covid-19-test for udenlandske statsborgere, der ønsker at rejse ind i landet. Der blev gjort undtagelser for danske transitrejsende mellem Sjælland og Bornholm, grænsependlere og grænsestuderende, som kunne fremvise vaccinationsattester.

2022

21. januar: Sverige afskaffede kravet om, at danskere og andre EU/EØS-borgere skulle have en negativ covid-19-test, hvis de ønskede at rejse ind i landet forudsat, at de kunne fremvise bevis for vaccination mod covid-19 eller at de var blevet raske inden for de seneste seks måneder.

9. februar: Borgere fra de nordiske lande, EU og EØS kan igen frit rejse ind i Sverige uden covid-restriktioner og coronapaskrav. Der er fortsat midlertidig grænsekontrol.

1. marts: Danmark ophæver de coronarelaterede indrejserestriktioner på samme måde som Sverige.

 

Grænsekontrol på grund af grænseoverskridende kriminalitet

Danmarks grænsekontrol mod Sverige

Den 12. november 2019 indførte Danmark en midlertidig indre grænsekontrol for indrejsende fra Sverige. Afgørelsen blev annonceret af justitsminister Nick Hækkerup (S) den 10. oktober. I sin pressemeddelelse fremhævede den danske regering, at det var svenske borgere indblandet i eksplosionen ved Skattestyrelsen og ved et dobbeltmord i Herlev, som begge fandt sted i sommeren 2019, som en direkte baggrund for beslutningen om at indføre grænsekontrol mod Sverige.

De danske grænsekontroller blev udført ved stikprøver i nogle timer, 1-2 gange om ugen, ved færgelejerne i Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenå samt ved Øresundsbron og dækkede også al togtrafik. Under coronapandemien blev der i perioder indført fuld grænsekontrol – se tidslinjen herover.

Grænsekontrollen med Sverige blev kombineret med oprettelsen af et nyt center for politisamarbejde på tværs af Øresund, Grænsecenter Øresund, den 1. april 2020, hvor dansk og svensk politi og svensk told skal samarbejde om at hindre og efterforske grænseoverskridende kriminalitet.

 

Grænsekontrol for at kontrollere modtagelsen af asylansøgere og forhindre terrorisme

Sveriges grænsekontroller mod Danmark og Tyskland

Den 12. november 2015 indførte Sverige en midlertidig indre grænsekontrol for trafik fra Danmark og Tyskland. Desuden indførte Sverige den 4. januar 2016 et såkaldt transportøransvar, der omfatter rejsende fra Danmark og Tyskland. Dette tvang tog-, færge- og busselskaberne til at indføre ID-kontrol, da transportøransvaret betød, at de kun kunne tillade de rejsende, der kunne fremvise gyldig legitimation, at rejse til Sverige.

Baggrunden for regeringens beslutning om grænsekontrol og transportøransvar var, at et stort antal asylansøgere og migranter ankom til Sverige under flygtningekrisen, som var mest intens i efteråret 2015. Grænsekontrollen blev begrundet med, at det store antal ankommende flygtninge udgjorde akutte udfordringer for vigtige funktioner i samfundet.

Siden da er grænsekontrollen blevet forlænget, og der er ingen planlagt slutdato.

Rejsende kontrolleres bl.a. på togstationen i Hyllie, på Øresundsbron og ved færgeterminalerne i Helsingborg og Trelleborg. Motivet for kontrollen har dog ændret sig med tiden – de seneste forlængelser har handlet om landets sikkerhed og forebyggelse af terrorangreb. Udformningen er også ændret, og i dag udføres grænsekontrollen af svensk politi og civile pas- og grænsekontrollører. Den 4. maj 2017 afskaffede Sverige transportøransvaret og dermed id-kontrollen ved rejser med tog, bus eller færge fra Danmark og Tyskland til Sverige. Samtidig blev grænsekontrollen skærpet.

Indførelsen af grænse- og id-kontrol har øget rejsetiden for især togpassagerer med op til det dobbelte samtidig med, at antallet af afgange er blevet reduceret. En væsentlig årsag til den forlængede rejsetid var, at der blev foretaget to kontroller: en ID-kontrol ved Københavns Lufthavn, når passagererne skulle skifte tog, og en grænsekontrol ved ankomsten til Sverige. Afskaffelsen af ID-kontrollen og en tidsmæssig hurtigere grænsekontrol i Hyllie har imidlertid betydet, at den ekstra tid for trafikken mod Sverige nu er mindre end fem minutter sammenlignet med trafikken mod Danmark.

 

Danmarks grænsekontroller mod Tyskland

Den 4. januar 2016 indførte Danmark en midlertidig indre grænsekontrol mod Tyskland – samme dag, som Sverige indførte transportøransvar for rejsende fra Danmark. Ifølge den danske regering var grænsekontrollen en konsekvens af den svenske beslutning om at indføre transportøransvar på samme dato. Siden da er grænsekontrollen blevet forlænget og pågår stadig.

Danmarks grænsekontrol foretages primært ved grænseovergangsstederne ved Padborg, Kruså og Frøslev ved landegrænsen til Tyskland, ved banegårdene Padborg og Tønder samt ved færgehavnene i Rødby, Gedser og Rønne.