Fakta: Effekterne af grænsekontrollerne mellem Skåne og Sjælland – Danmark indfører grænsekontrol mod Sverige 12. november 2019

GRÆNSEKONTROL. Danmark indfører midlertidig indre grænsekontrol af indrejsende fra Sverige med start den 12. november 2019. Beslutningen blev annonceret af Danmarks justitsminister Nick Hækkerup (S) den 10. oktober. I sin pressemeddelelse understregede den danske regering den svenske involvering i sprængningen ved Skattestyrelsen og dobbeltmordet i Herlev, der begge fandt sted sommeren 2019, som en direkte baggrund til beslutningen om at indføre grænsekontroller mod Sverige. Rigspolitiet vurderer at grænsekontrollerne vil beskytte mod udlændinge med der har til hensigt at begå alvorlig organiseret kriminalitet eller terror i Danmark. Sverige har haft midlertidige indre grænsekontroller af rejsende fra Danmark siden 12. november 2015 (se mere om dette herunder) og Danmark har haft midlertidige indre grænsekontroller mod Tyskland siden 2016.

De danske grænsekontroller mod Sverige vil ske punktvis ved færgelejerne i Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenå samt ved Øresundsbron, og skal desuden omfatte al togtrafik.
– Eksplosionen ved Skattestyrelsen og dobbeltdrabet i Herlev er eksempler på den alvorlige kriminalitet, der kan flyde over grænsen fra Sverige. Det vil vi ikke acceptere. For at imødegå truslen fra alvorlig grænseoverskridende kriminalitet styrker vi nu beskyttelsen af grænsen mod Sverige ved at indføre midlertidig grænsekontrol og styrke politiindsatsen i grænseområderne mod Sverige. For regeringen har det været afgørende, at vi sætter ind på en smart og effektiv måde. Det betyder, at fokus er på de organiserede kriminelle og ikke de mange almindelige borgere, der hver dag krydser grænsen, sagde Nick Hækkerup.

Læs mere om de danske grænsekontroller:

Nedsat hastighed og kun en bane åben i tunnelen, når dansk politi udfører grænsekontrol

Politi om den nye grænsekontrol: Ingen tog vil blive forsinkede

Danmark og Sverige opretter et fælles analyseteam for politiet

Danmark indfører grænsekontrol mod Sverige fra den 12. november


Historik – denna texten uppdateras inte. 

Införandet av id- och gränskontroller har främst medfört problem för tågresenärer över Öresundsbron beroende på bristande bankapacitet, främst på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup, samt slitna tåg och bansystem. För resenärer som åker med bil eller buss över Öresundsbron eller med färja mellan Helsingör och Helsingborg har förseningarna från kontrollerna varit måttliga. Däremot medför kontrollerna extra kostnader för trafikföretagen. Ytterligare en negativ effekt från id-kontrollerna är att många nordbor har avvisats på grund av att de inte kunnat uppvisa godkända id-handlingar. Enligt HH-Ferries, som driver färjetrafik under namnet Scandlines mellan Helsingör och Helsingborg, har omkring 11 000 personer nekats att åka med deras färjor till Sverige på grund av att de inte haft godkända id-handlingar med sig fram till slutet av januari 2017. DSB uppger att de inte för någon statistik över antalet personer som nekats åka med tåg till Sverige.

Längre restid, färre avgångar i rusningstid och ökad trängsel på tågen. Så ser vardagen ut för tågresenärerna över Öresund efter mer än ett år med id-kontroller på tågstationen vid Köpenhamns flygplats Kastrup i kombination med den tillfälliga inre svenska gränskontrollen vid stationen i Hyllie. Effekterna märks bland annat i form av minskat tågresande, ökat bilresande, en arbetsmarknad som krympt i storlek och sämre tillgänglighet till Köpenhamns flygplats. På sikt bedöms det påverka regionens tillväxt negativt.

Fredagen den 4 februari 2017 meddelade danska Justitieministeriet att Danmark och Sverige var på väg att teckna ett avtal som gör det möjligt för svensk polis att följa med Öresundstågen från Sverige och kliva av på Kastrup för att byta till ett tåg på väg till Sverige så att de kan utföra den tillfälliga inre svenska gränskontrollen ombord på tågen medan de kör över Öresundsbron. Den 6 april skrev avtalet under och det började gälla redan den 8 april – dock kommer inte svensk polis att påbörja gränskontrollerna ombord på Öresundstågen förrän 6-8 veckor efter avtalets undertecknande. När gränskontrollen flyttat ombord på tågen kan det extra stoppet för de nuvarande gränskontrollen vid stationen i Hyllie i Malmö tas bort. Istället för att tåget som idag stannar tio minuter i Hyllie för gränskontroll räcker det med ett uppehåll på cirka tre minuter för av- och påstigande passagerare. Därmed skulle restiden minska med omkring sju minuter.

När den den svenska gränskontrollen kan flyttas ombord på Öresundstågen och om försöken med den förenklade id-kontrollen på Kastrup (se nedan) leder till permanent 10-minuterstrafik med tåg över Öresundsbron så blir restiden över Öresund nästan normaliserad med bibehållna id- och gränskontroller. Fortfarande måste tågpassagerare som åker från Danmark till Sverige byta tåg vid stationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup och det råder i skrivande stund en osäkerhet om den svenska gränskontrollen får inledas ombord på tågen redan när de lämnat stationen i Kastrup eller om polisen måste vänta tills gränsen mot Sverige passerats uppe på bron. I det senare fallet återstår endast fem minuter för att utföra gränskontrollen ombord på tåget innan det når stationen i Hyllie och då är det osäkert om hela den extra väntetiden i Hyllie kan tas bort. Vidare har inget sagts om Skånetrafiken då även kan ta bort det stopp på omkring tio minuter som Öresundstågen gör på Malmö C för att fasa in tågen från Danmark i det svenska trafiksystemet utan ytterligare förseningar. För resenärer till Lund och övriga Sydsverige finns här en möjlighet till en ytterligare normalisering av restiden om det extra stoppet på tio minuter på Malmö C kan tas bort för Öresundstågen.

De tillfälliga inre gränskontrollerna mellan bland annat Sverige och Danmark kommer att förlängas med tre månader när de utlöper den 11 februari 2017. Det meddelade Sveriges statsminister Stefan Löfven i början av februari. Även Danmarks regering har meddelat att de danska gränskontrollerna mot Tyskland kommer att förlängas med tre månader, till maj 2017.

Beslutet om id-kontroller av resenärer som reser med tåg, buss eller fartyg från Danmark till Sverige har förlängts av den svenska regeringen till den 4 maj 2017.

Dansk-svenska samtal pågår på ministernivå om att skapa en smidigare lösning av kontrollerna av resande över Öresund.

Från och med den 30 januari 2017 har rutinerna för id-kontrollen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup ändrats. Istället för att passagerarna som tidigare ankom till den ena perrongen och därefter måste gå upp i flygplatsbyggnaden för att komma ner till den andra sköts kontrollen nu vid en perrong. Därmed frigörs det andra spåret på stations till tågtrafik i andra riktningen. Passagerarna går av tåget och ut igenom en avspärrning som löper längs med perrongen. Därefter får de gå tillbaka genom avspärrningarna, förbi en id-kontroll vid varje tågdörr, och ombord på ett nytt tåg som kört fram. Den nya lösningen ger enligt Skånetrafiken och DSB en mer stabil tågtrafik med färre förseningar men förändringen innebär inledningsvis inte att restiden förkortas. Däremot kommer DSB:s tåglinje IC Bornholm åter att kunna stanna vid Kastrup på sin väg mot Ystad. DSB uppger att de senare i februari på prov kommer att återinföra tiominuterstrafiken under vissa tider och på vissa avgångar med Öresundståg i rusningstid på sträckningen mellan Köpenhamn huvudbangård och flygplatsen i Kastrup. För de aktuella avgångarna innebär det att restiden till Malmö förkortas med omkring 10 minuter eftersom passagerarna på dessa avgångar efter att ha gått ut på perrongen i Kastrup för att gå igenom id-kontrollen kan stiga ombord på samma tåg igen för fortsatt färd mot Sverige. I april kan det enligt Skånetrafiken bli aktuellt att testa en lösning där tiominuterstrafiken över Öresundsbron i rusningstid återinförs på vissa avgångar. Om testerna blir lyckade innebär det att restiden förkortas med tio minuter och att turtätheten och kapaciteten ökar i rusningstid. Med tiominuterstrafik menas att det går ett tåg över Öresundsbron var tionde minut under rusningstid medan det under övrig tid avgår ett tåg var tjugonde minut. Sedan id-kontrollerna infördes den 4 januari 2016 har turtätheten under rusningstid halverats till var tjugonde minut.

FÄRRE TÅG- OCH FLYGRESENÄRER:

Såväl antalet tågresenärer över Öresund som antalet sydsvenska utresande från Köpenhamns flygplats i Kastrup har minskat sedan id-kontrollerna infördes.

Enligt Köpenhamns flygplats har antalet sydsvenska utresande flygpassagerare minskat med 2 procent under januari-november 2016 samtidigt som antalet danska utresande ökat med 11 procent. Enligt flygplatsens presschef Kasper Hyllested är den enda rimliga förklaringen till skillnaden i utvecklingen mellan danska och svenska flygpassagerarna id-kontrollen av tågresenärer över Öresund.

Enligt DSB:s pressmeddelande den 22 december har antalet tågpassagerare över Öresund minskat med 12 procent hittills i år medan Skånetrafiken uppger att antalets sålda tågkort Öresund minskat med 17 procent under november 2016.

ID-kontrollen uppges av DSB kosta 70 miljoner danska kronor under 2016 och enligt ett avtal delas kostnaden lika mellan DSB och Skånetrafiken. I mitten av december tillkännagav den svenska regeringen att upp till 139 miljoner avsätts för att kompensera tåg-, färje- och busstransportörer för deras kostnader för id-kontroller av resenärerna. Även utländska transportörer, som DSB, kan ansöka om ersättning. Däremot ersätts inte tappet av resenärer, trots att Skånetrafiken och DSB inför 2016 snarare än en minskning räknat med en ökning av antalet resenärer med fem procent.

DSB uppger i pressmeddelandet den 22 december att företaget har fått 27 fall av bristande id-kontroll anmälda till svenska Transportstyrelsen som hittills i ett fall dömt ut en sanktionsavgift på 10.000 svenska kronor. Enligt DSB kommer avgiften inte att överklagas med hänsyn till det låga beloppet.

Snabbfakta: Id- och gränskontrollerna

ID-KONTROLLERNA sköts av transportföretag som fraktar passagerare med tåg, buss eller fartyg från Danmark till Sverige. En svensk regeringsförordning säger att inga passagerare får följa med från Danmark till Sverige utan att de har en giltig och godkänd legitimation.

GRÄNSKONTROLLERNA sköts av svensk polis och civilanställda passkontrollanter när passagerarna anlänt till Sverige, bland annat vid Öresundsbrons betalstation, tågstationen i Hyllie och hamnarna i Helsingborg, Göteborg och Trelleborg. Danmark har en motsvarande inre gränskontroll vid hamnar och landgränser mot Tyskland medan Tysklands gränskontroll sker vid gränsen mot Österrike. Med inre gränskontroll menas att det rör sig om lädergränser inom EU, inte EU:s yttre gräns.

Rammer primært togtrafikken. Rejsende som kører over Øresund med bil eller med færge fra Helsingør til Helsingborg rammes af en mindre forsinkelse i forbindelse med ID- og paskontrollerne. Problemet med kraftigt øget rejsetid, trængsel og forsinkelser gælder togtrafikken over Øresundsbroen, hvor kapaciteten allerede fra begyndelsen var begrænset, blandt andet af den underdimensionerede togstation ved Københavns Lufthavn, der kun har to spor til passagertrafik, sammenlignet med fire i Hyllie. Antalet tågresenärer över Öresund har enligt danska tågbolaget DSB:s pressmeddelande den 22 december 2016 minska med 12 procent hittills i år medan Skånetrafiken uppger att försäljningen av tågkort Öresund minskat med 17 procent under januari-november. Läs mer i Øresundsinstituttets analyse.

Allt fler pendlare väljer bilen framför tåget. Antalet tågpendlare har minskat under hela året och enligt Skånetrafiken har antalet sålda tågkort Örsund minskat med 17 procent under januari – november. Enligt ett pressmeddelande från DSB den 22 december 2016 har antalet tågpassagerare över Öresund minskat med 12 procent hittills i år. Samtidigt ökade personbilstrafiken över Öresundsbron med 4.8 procent under januari-november 2016.

Många pendlare överväger att ge upp. En enkätundersökning som Øresundsinstituttet gjort bland Öresundspendlare under augusti-september visar bland annat att 39 procent av de svarande överväger att söka jobb i hemlandet och att 26 procent överväger att flytta till bostad i arbetslandet. 16 procent både söker jobb och letar bostad, medan 18 procent inte har några planer på att sluta pendla. Enkäten gjordes till Länsstyrelsen Skånes rapport Utvärdering av effekter av tillämpningen av förordning om vissa identitetskontroller, där Øresundsinstituttet stod för en stor del av faktaanalysen. Eftersom enkäten har skickats ut via Kystbanens pendlarförenings Facebookgrupp är de svarande inte nödvändigtvis representativa för samtliga pendlare. Det stora antalet svar gör det dock rimligt att anta att skillnaden inte är alltför stor.  En tidigare undersökning bland tågpendlarna över Öresund har visat att 64 procent är påverkade av ökad stress sedan id- och gränskontrollerna infördes och 70 procent påverkas mycket av att inte kunna veta när man är framme. Undersökningen genomfördes av KTH med svar från 900 tågpendlare och rapporten publicerades i juni av Øresundsinstituttet.

Ersättning till Skånetrafiken och DSB. ID-kontrollen uppges kosta 70 miljoner danska kronor under 2016 och enligt ett avtal delas kostnaden lika mellan DSB och Skånetrafiken. I mitten av december tillkännagav den svenska regeringen att upp till 139 miljoner avsätts för att kompensera tåg-, färje- och busstransportörer för deras kostnader för id-kontroller av resenärerna. Även utländska transportörer, som DSB, kan ansöka om ersättning. Däremot ersätts inte tappet av resenärer, trots att Skånetrafiken och DSB inför 2016 snarare än en minskning räknat med en ökning av antalet resenärer med fem procent.

Ansökan om skadestånd. 565 danska och svenska Öresundspendlare har i oktober 2016 lämnat in en gemensam ansökan om skadestånd till den svenska Justitiekanslern, med hjälp av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt advokatbyrån Vinge. Enligt Handelskammaren kräver vardera pendlare 30 000 kronor i kränkningsersättning och i enskilda fall även skadestånd. Av de 565 personerna är drygt 100 danskar.

Samhällskostnader och krympande arbetsmarknad. Den senaste analysen av de samhällsekonomiska effekterna som följt av id- och gränskontrollerna och vad det kostar samhället presenterades i juli av Øresundsinstituttet. Den visar att 322 000 färre arbetstillfällen på Själland kan idag nås genom en timmes tågpendling från Malmö Central jämfört med innan id- och gränskontrollerna infördes. Resenärernas extra tid under året med kontrollerna beräknas kosta 296 miljoner kronor enligt svenska samhällsekonomiska modeller.

INFORMATION OM ID- OG GRÆNSEKONTROLLERNE:
1. Hvornår og hvorfor indførtes grænsekontrollerne
2. Hvordan foregår ID- og grænsekontrollerne ved Øresund
3. Hvilke effekter har ID- og grænsekontrollerne for de rejsende og på antallet af rejser
4. Hvilke samfundseffekter har ID- og grænsekontrollen på Øresundsregionen
5. Fakta

1. HVORNÅR OG HVORFOR INDFØRTES ID- OG GRÆNSEKONTROLLERNE:

Frivilliga_Malmo_central_webb

 

Den globale flygtningekrise kom sidste efterår tæt på indbyggerne i Greater Copenhagen/ Øresundsregionen. Den ustabile situation i Mellemøsten og krigen i Syrien har sendt millioner på flugt. Mennesker som søger et sted at bo, trygge rammer og gode fremtidsudsigter for sig selv og sine familier. På Malmø Central delte frivillige mad ud og hjalp flygtningene til rette. Da antallet af flygtninge, som kom til Sverige, øgedes dramatisk, besluttede den svenske regering á to omgange at indføre midlertidig grænse og ID-kontroller.

12. november 2015. Sverige indfører indre grænsekontrol (med indre menes at den ikke gælder EU´s ydre grænser). Ved Øresund er der både kontroller af rejsende i retningen fra Danmark til Sverige med færge fra Helsingør til Helsingborg samt af bilister, busrejsende og togrejsende over Øresundsbroen. Bilister og busrejsende kontrolleres ved betalingsanlægget i Lernacken, mens togrejsende kontrolleres på Hyllie station.

4. januar 2016. Efter en beslutning af den svenske regering om at tillempe en ny lov, træder et transportøransvar i kraft, som indebærer at der indføres ID-kontroller af alle rejsende med tog, bus eller færge fra Danmark til Sverige. Det gør at transportørerne får ansvar for at udføre ID-kontroller på dansk jord, så de kun tager passagerer med som har godkendt pas eller ID-kort. De togrejsende skal fra 4. januar skifte tog på stationen i Københavns Lufthavn for at komme igennem ID-kontrollen. Samme dag meddeler statsminister Lars Løkke Rasmussen at Danmark indfører en midlertidig grænsekontrol for rejsende fra Tyskland til Danmark. Senere indføres en ny lov som gøre det muligt for den danske regering at indføre et transportøransvar, hvis det anses som nødvendigt. Den danske grænsekontrol indebærer at ud over at Øresundsregionen påvirkes, påvirkes desuden grænseregionerne ved Femern bælt og mellem Slesvig Holstein og Sønderjylland.

2. november 2016. Id-kontrollerna av resenärer som reser med tåg, buss eller fartyg från Danmark till Sverige har förlängts till den 4 februari 2017. Det beslutade den svenska regeringen den 2 november.

11. november 2016. De tillfälliga inre gränskontrollerna mellan bland annat Sverige och Danmark förlängs till och med den 11 februari 2017. Det beslutade den svenska regeringen fredagen den 11 november. Samma dag beslutade den danska regeringen att förlänga landets gränskontroller mot Tyskland till den 12 februari 2017.

22. december 2016. Meddelade det danska tågföretaget DSB att id-kontrollen av passagerare på väg mot Sverige vid tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup kommer att förenklas från och med den 30 januari 2017. Istället för att som i skrivande stund använda båda perrongerna på stationen så att passagerarna tvingas gå upp i flygplatsbyggnaden för att byta perrong så kommer kommer kontrollen att skötas vid en perrong. Passagerarna får gå av tåget och gå igenom längsgående avspärrningar innan de åter kan gå ombord på tåget förbi en id-kontroll vid varje tågdörr. Den nya lösningen ger en smidigare resa för passagerarna samtidigt som tågtrafiken uppges bli mera stabil med färre förseningar. Dessutom kommer DSB:s tåglinje IC Bornholm att åter kunna stanna vid Kastrup på sin väg till Ystad. Fungerar den nya id-kontrollen bra uppger DSB att de på prov kommer att återinföra 10-minuterstrafiken med Öresundståg i rusningstid. Det innebär en avgång var tionde minut jämfört med var tjugonde minut i dagsläget.

2. HVORDAN FOREGÅR ID- OG GRÆNSEKONTROLLEN VED ØRESUND:

id_kontroller_färjekarta_dk

 

Politimyndighederne har siden 12. november 2015 gennemført midlertidige grænsekontrol ved færgelejer, Øresundsbroens betalingsanlæg i Lernacken og ved togstationen i Hyllie.

Fra kl. 00.00 den 4. januar 2016 indførte Sverige et nyt transportøransvar for alle firmaer som med bus, tog eller skib transporterer personer fra Danmark til Sverige. Det er transportørernes ansvar at gennemføre ID-kontrollerne og det indebærer at firmaet skal sikre at alle rejsende som skal rejse ind i Sverige har gyldigt pas eller kørekort/ID-kort, der opfylder det svenske politis krav. Er en person uden gyldigt pas/ID-kort og tager med bus/tog/båd til Sverige kan transportfirmaet skulle betale en sanktionsbøde på 50.000 svenske kroner per person.

Transportørsansvaret indebærer at DSB og Skånetrafiken indfører ID-kontroller på stationen ved Københavns lufthavn i Kastrup af alle Øresundstogsrejsende mod Sverige, passagerer med SJ´s X2000 og Bornholmstogene kontrolleres ved spor 26 på Københavns hovedbanegård, og at HH Ferries indfører ID-kontroller ved færgeanlægget i Helsingør af alle passagerer på vej med båd mod Helsingborg. Også færgen mellem Bornholm og Ystad samt busfirmaer med trafik mellem landene har indført ID-kontroller.

ID- og grænsekontrollerne påvirker primært togpassagererne over Øresund. Trafikken med færge, bus og bil oplyses kun at påvirkes i mindre omfang.

Øresundsinstituttets faktaportal er under udvikling og nedenstående tekst vil snart blive opdateret.

Rejsen med Øresundstog i retning fra Danmark til Sverige påvirkes 3 steder:

 • ID-kontrollen ved Københavns Lufthavn i Kastrup medfører at passagerer på vej mod Skåne, skal stige af toget på spor 2, gå igennem ankomsthallen og til spor 1, gå igennem ID-kontrollen for derefter at kunne tage tog mod Sverige. Toget mod Sverige afgår 9 minutter efter ankomst med toget fra København, men misser man det første tog mod Sverige, fx ved forsinkelser fra København, forlænges ventetiden i lufthavnen til 29 minutter.
 • Ved den første station i Sverige, Hyllie, har toget et ophold på 8 minutter for at give svensk politi eller paskontrollanter mulighed for at udføre grænsekontrol. Siden forsommeren 2016 laves det færre grænsekontroller. Før den 11. december 2016 havde toget et ophold på ti minutter i Hyllie.
 • Ved Malmø Centralstation holder Øresundstoget stille i 12-13 minutter, imens det afventer den næste afgang i køreplanen så eventuelle forsinkelser ikke spreder sig til den øvrige svenske togkørsel. Er toget forsinket fra Hyllie bliver opholdet på Malmø C tilsvarende kortere. Den samlede forsinkelse fra ankomst til Hyllie til afgang fra Malmø C bliver aldrig længere end 21 minutter, modsvarende den næste afgang i rejseplanen.

I den første tid med ID- og grænsekontrollerne har der været en vis usikkerhed om hvilken ID, der var gældende. Forvirringen skyldtes primært, at der er flere myndigheder i Sverige, der udsteder ID-kort, men det er altså kun ID-kort udstedt af svensk politi der betragtes som nationalt ID- kort og dermed er gyldig legitimation ud over pas og kørekort i grænsekontrollen. Der har været situationer hvor grupper med børn er blevet stoppet og reglerne for skoleklasser og foreninger er derfor blevet ændret. Klik her for at læse det svenske politis fakta om hvilke ID-beviser der er godkendt.

Fra ID-kontrollen indførtes i januar til den 2. okt. har der været 135 tilfælde hvor flygtninge og migranter har forsøgt at gå fra Danmark til Sverige via Øresundsforbindelsen. Øresundsbro Konsortiet har opsat varmefølsomme kameraer for at forhindre personer i at gå ind i tunnelen, da der er stor risiko for ulykker.

Polisen rapporterar också att det regelbundet upptäcks att personer gömt sig under lastbilar, framför allt vid överfarten vid Helsingborg-Helsingør.

 

3. HVILKE EFFEKTER HAR ID- OG GRÆNSEKONTROLLERNE FOR DE REJSENDE OG PÅ ANTALLET AF REJSER:

Oresundstag_fonster_webb

 

I forbindelse med at ID-kontrollerne indførtes den 4. januar i år halveredes antallet af afgange med Øresundstog i myldretiden, fra seks til tre tog per time, med øget trængsel til følge. Rejsetiden fra Danmark til Sverige er forlænget med i gennemsnit en halv time, men varierer efter hvor lange køerne er og mellem hvilke stationer rejsen går.

Øresundstogene fra Helsingør har fået Københavns Hovedbanegård som endestation, og kører ikke længere til Sverige. Øresundstogene fra Nivå har fået Københavns Lufthavn som endestation og kører ikke længere til Sverige.

SJs X2000 fra København til Stockholm og DSB’s Bornholmertog stopper ikke i Københavns lufthavn på vej til Sverige, men tager godssporet uden om lufthavnen. Passagerenes ID kontrolleres i stedet ved spor 26 på Københavns Hovedbanegård. I de to første måneder med ID-kontrol var denne trafik helt indstillet, men blev dog genoptaget i marts.

Der kører heller ikke længere direkte indenrigstog fra Fyn og Jylland og det øvrige Sjælland til Københavns Lufthavn, de rejsende må i stedet skifte tog på København H eller til Metro på Nørreport station. Det skaber forsinkelser på op til 20 minutter.

Øresundsinstituttets faktaportal er under udvikling og nedenstående tekst vil snart blive opdateret.

For de rejsende indebærer ID- og grænsekontrollerne på rejsen fra Danmark til Sverige:

 • Forlænget rejsetid. I gennemsnit er rejsetiden forlænget med en halv time oplyser Skånetrafiken. Rejsetiden med Øresundstog mellem Københavns Hovedbanegård og Malmø Central er forlænget fra 35 minutter til 52 minutter eller 72 minutter, alt efter om man når det første tog i forbindelse med togskiftet og ID-kontrollen i Københavns Lufthavn. Trafikken med Øresundstog er stort set normal i retningen Sverige til Danmark, bortset fra at antallet af tog i myldretiden er halveret så togene afgår hver tyvende minut i stedet for før hver tiende, og at forsinkede tog ikke længerer stopper ved Københavns Lufthavn. Brist i sporkapaciteten ved Københavns Lufthavn gør at tog som er 6-10 minutter forsinkede ikke stopper men kører direkte til næste station, Tårnby, hvor passagererne må stå af og tage et andet tog tilbage til lufthavnen. Det beregnes at give cirka 15-30 minutters ekstra rejsetid. Øresundsinstituttets beregninger viser at de rejsendes bruger 6.600 ekstra timer på togturen over Øresund per dag, siden ID- og grænsekontrollerne indførtes. Det svarer til 900 arbejdsdage eller 720 fuldtidsansatte i Danmark. I løbet af det første halve år med ID-kontroller værdisættes den ekstra rejsetid for de togrejsende over Øresund til 229 millioner danske kroner beregnet med danske tidsværdier
 • Færre afgange. Frem til den 3. januar afgik der et Øresundstog over Øresundsbroen hver tiende minut mellem 06-09 og 15-18.00. Fra og med den 4. januar afgår der et Øresundstog hver 20ende minut hele dagen. Dermed er otte togafgange fra Sverige til Danmark forsvundet i myldretiden mellem 06-09 og ti afgange mellem Danmark og Sverige mellem klokken 15.00 og 18.00. I visse tilfælde er togene dog blevet forlænget fra to til de maksimale tre togsæt for at forbedre kapaciteten.
 • Øget trængsel. Den halverede togkapacitet i myldretiden har ledt til øget trængsel på togene. Samlet set er der blevet omkring 1.700 færre siddepladser per time på grund den lavere frekvens. Hvor der tidligere var 3.800 siddepladser per time, er der i dag omkring 2.100.
 • Større risiko for forsinkelser. Den nuværende trafikmodel er ekstra sårbar, hvilket øger risikoen for forsinkelser, der lægges oveni den allerede forlængede rejsetid. Tog der er mere end 6-10 minutter forsinkede, standser ikke ved Københavns Lufthavn, med de rejsende må så stå af på næste station, Tårnby, og skifte til et tog tilbage.
 • Flere skift. For togrejsende på vej fra Danmark til Sverige skal der skiftes på Københavns Lufthavn på grund af ID-kontrollen. Desuden sparer rejsende som skal med toget videre fra Malmø tid ved at stå af i Hyllie, gå gennem grænsekontrollen og bytte tog til Pågatåg. Skiftet forslås også i Skånetrafikens rejseplan. Mange rejsende der rejser fra det centrale København anvender i dag også metroen og skifter på stationen ved lufthavnen til et Øresundstog, til den videre rejse over broen. Metroen udvidede, i takt med at ID-kontrollen indførtes, sit antal afgange til lufthavnen.
 • Dårligere rejseoplevelse. For pendlerne har øget trængsel, usikkerhed omkring rejsetidens længde og toskift gjort det sværere at blandt andet arbejde på toget på samme måde som tidligere, ligesom det har givet problemer med at nå at hente børn og flere konflikter i hjemmet. Det viser en pendlerundersøgelse lavet af KTH.
 • Oplevet forringelse for ikke-pendlere. At høre og læse om effekterne af ID-og grænsekontrollerne kan lede til at ikke-pendlere afstår fra at rejse over Sundet.

Flere virksomheder på den danske side af Øresund, som har svenske ansatte, er siden kontrollerne indførtes begyndt at hjælpe de ansatte med hjemtransporten. Blandt andet medicinalvirksomheden Ferring med kontor i Ørestad, mange svenske medarbejdere har valgt at leje busser, og det københavnsbaserede revisionsfirma Ageras, har leaset fire biler, som kører deres 20 svenske medarbejdere til og fra kontoret. Det Malmøbaserede firma Jayway havde i november 12 svenskere på sit kontor i København, i dag arbejder der kun fire tilbage, og resten arbejder i stedet på virksomhedens kontor i Malmø.

Efter at ID-kontrollerne indførtes har Skånetrafiken tilbudt kunder som har købt pendlerkort over Sundet åbent køb og et engangsbeløb på 500 kroner i rabat.

I 2015 var der dagligt i gennemsnit 32.500 enkeltrejser med tog over Øresundsbroen. Omkring halvdelen af rejserne udgøres af de omkring 8.000 til 9.000 pendlere som tager Øresundstoget over broen. Over 15.000 pendler hver dag over Øresund med bil og tog via Øresundsbroen og med færge mellem Helsingborg og Helsingør. 93 procent af pendlerne bor i Skåne og arbejder på Sjælland. Øresundstogene bruges også af mange turister og købelystne, der vælger at besøge den anden side, samt af flypassagerer til og fra Københavns Lufthavn. Øresundstogene er direkte tog til Gøteborg, Kalmar og Karlskrona.

Øresundsinstituttets faktaportal er under udvikling og nedenstående tekst vil snart blive opdateret.

Sådan har ID- og grænsekontrollerne påvirket rejserne over Øresund:

 • Antallet af rejsende er mindsket med 12 procent fra januar til nov/dec 2016, oplyser DSB i ett pressmeddelande den 22. dec 2016.
 • Skånetrafikens salg af Øresundspendlerkort er faldet med 17 procent i perioden januar-november i forhold til samme periode sidste år, tilsvarende tal fra DSB er endnu ikke offentliggjorte.
 • Antallet af passagerer er mindsket med 20-25 procent for SJ som kører strækningen København-Stockholm. I 2015 havde firmaet en stigning på 22 procent i antallet af passagerer til/fra København og Københavns Lufthavn. Antalet resenärer med SJ som enbart reser sträckan Köpenhamn-Malmö har dock ökat med 44 procent. SJ, som gör sin id-kontroll på Huvudbangården, kör tågen direkt till Malmö C med endast ett kort stopp för gränskontroll vid Hyllie station. Resenärerna behöver därmed inte byta tåg vid Kastrup och sparar en halvtimmes restid.
 • Færre tager toget til Københavns Lufthavn. Andelen af danske passagerer der tager toget til Københavns Lufthavn inden de rejser videre ud i verden er mindsket fra 25 til 16 procent, i januar-september sammenlignet med samme periode i 2015. Andelen af svenske passagerer der tager toget er mindsket fra 80 til 74 procent i januar-september. Flygresenärer från Danmark väljer i stället i högre grad metron och flygresenärer från Sverige bilen för att ta sig till och från flygplatsen.
 • Biltrafikken over Øresundsbroen er vokset med 4,5 procent i januar-september i år, korrigeret for en ekstra dag i februar på grund af skudår, ifølge statistik fra Øresundsbro Konsortiet. Under det första halvåret 2016 låg tillväxten på samma nivå som under 2015. Under augusti och september ökade dock personbilstrafiken mer och låg i september 8 procent över nivån under september i 2015.

 

4. HVILKE SAMFUNDSEFFEKTER HAR ID- OG GRÆNSEKONTROLLERNE PÅ ØRESUNDSREGIONEN:

Cykel_Kobenhavn_webb

 

 • Samfundspåvirkning i kroner og ører. Sammenlagt indebærer alle effekter af ID-kontrollerne at den økonomiske tilvækst i Øresundsregionen bliver lavere. Hvor stor effekten bliver afhænger af hvor længe ID- og grænsekontrollerne varer. Tænketanken Kraka regner i sin analyse med togpendlere og alene med en forsinkelse på 10 minutter ved stationen i Københavns Lufthavn. Den længere rejsetid værdisættes til knapt 50 millioner danske kroner på årsbasis. En anden tænketank, Cepos, beregner, at den årlige omkostning ved en permanent svensk ID-kontrol for trafik fra Danmark kan løbe op i ca. 150 millioner euro svarende til 1,4 milliarder svenske kroner. Indfører Danmark også en kontrol af rejsende fra Sverige stiger omkostningerne til 300 millioner euro svarende til 2,8 milliarder svenske kroner. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har med hjælp af Sweco og professor i økonomi, Martin Andersson fra Lunds universitet, beregnet at en permanent grænsekontrol vil koste 1,5 milliarder svenske kroner om året i samfundsøkonomisk tab. Beregningen omfatter både rejsetidstabet omregnet til kroner og ører for tog, biler og færger samt en mindskning i markedspotentialet. Analysen er blevet kritiseret for at overdrive effekterne, men beløbet ligger tæt op ad beregningerne fra Cepos. Øresundsinstituttet indberegner den den forlængede rejsetid for samtlige rejsende over Øresund, og tager også de forsinkelser der opstår i Hyllie og ved Malmø C med, samt passagerernes destination, og kommer derved frem til en meromkostning på mellem 448 og 505 millioner kroner per år. 322.000 færre job på Sjælland kan i dag nås med én times pendling med toget fra Malmø C sammenlignet med tiden inden ID- og grænsekontroller. Det indebærer at 6 af tidligere 10 job på Sjælland fortsat er tilgængelige med samme rejsetid. Kun arbejdspladser i Københavns Lufthavn kan nås inden for én times rejsetid fra Lund centralstation.
 • Risiko for mindsket pendling. De negativa effekterna på arbetsmarknadsintegrationen mellan Skåne och Själland har ännu inte visat sig i någon större omfattning. Att byta jobb tar flera månader och vissa jobb i Köpenhamn finner man dessutom inte i Skåne medan andra har en lägre lönenivå på den svenska sidan av Öresund. Statistik över utländsk arbetskraft från Jobindsats.dk visar ett fall på 4 procent när det gäller antalet svenskar med arbete i Östdanmark under januari-mars 2016. Antalet visningar av lediga jobb i Danmark på informationstjänsten Øresunddirekts hemsida har minskat för jobb med låg lön och ökat för jobb med hög lön under perioden januari till september 2016 jämfört med samma period i fjol. Skånetrafikens försäljning av pendlarkort över Öresund visar en nedgång på 5,5 procent mellan januari och augusti 2016. En minskad pendling till Danmark slår bland annat hårt mot Malmö som har relativt hög arbetslöshet och många flyktingar som bosätter sig i kommunen.
 • Risiko for formindsket turisme og handel over Sundet. Det märks inga entydiga effekter av gräns- och id-kontrollerna på turismen och handeln i regionen. En undersökning som gjorts av Tourism in Skåne och Malmö Turism under augusti/september 2016 visar att drygt hälften av de svarande (undersökningen hade mycket låg svarsfrekvens) inte fått färre danska gäster under 2016. Det totala antalet svenska övernattningar i hela Danmark minskade med 0,2 procent under januari-augusti. Under samma period minskade antalet svenska övernattningar i Region Hovedstaden med 4,3 procent och i Region Själland var antalet oförändrat. Antalet danska övernattningar i hela Sverige minskade med 7,3 procent under januari-augusti 2016. Enbart i Skåne var minskningen 5,1 procent. Vad gäller dagsturer har antalet resenärer med Skånetrafiken minskat med 12 procent under januari-augusti 2016, i stället för en prognostiserad resandeökning med fem procent. I det totala antalet ingår dock även bland annat pendlare, flyg- och affärsresenärer. Rent praktiskt får dock till exempel en Malmöbo som tidigare kunde ta tåget direkt till och från konstmuseet Louisiana i Humlebæk nu byta tåg två gånger på hemvägen – på Huvudbangården i Köpenhamn och därefter igen vid flygplatsen i Kastrup. Resan omfattar även en id-kontroll vid stationen på flygplatsen i Kastrup samt en gränskontroll vid stationen i Hyllie. Besökare på Tivoli i Köpenhamn får ett extra tågbyte på hemresan i samband med ID-kontrollen på flygplatsen i Kastrup.
 • Mere besværligt at rejse til lufthanen – mindsket optagsområde. ID-kontrollen ved Københavns Lufthavn har påvirket tilgængeligheden til lufthavnen. Færre Øresundstog med øget risiko for trængsel og forsinkelser, som gør at togene ikke standser ved lufthanen indebærer usikkerhed for rejsende der skal nå en flyafgang. Desuden er det kun Øresundstog of SJ’s X2000-tog i retning fra Stockholm til København der standser ved lufthavnens togstation. Bornholmertogene, SJ X2000 i retning mod København til Stockholm samt danske indenrigstog fra Fyn og Jylland kan ikke køre til stationen på grund af manglende kapacitet. Som en følge mindskes lufthavnens optagsområde. Et permanent ID-kontrol kommenterer direktør for Københavns lufthavne, Thomas Woldbye, med følgende: ”Hvis man vil gøre kontrollen permanent så bør man finde en ny måde at gøre det på. Så er løsningen ikke at bruge en velanvendt station ved lufthavnen”.
 • Lavere vækst på sigt. På sigt henover flere år vil væksten i Greater Copenhagen/ Øresundsregionen blive påvirket negativt hvis ID- og grænsekontrollerne fortsætter, og fortsætter med at forårsage store forlængelser af rejsetiden med tog over Øresund. Københavns Lufthavn er et nav i udviklingen af den dansk-svenske region, og med ID-kontrollen er tilgængeligheden med kollektivtrafikken forværret betydeligt. Det forventes at gøre det sværere at tiltrække nye og holde på de eksisterende internationale virksomheder i regionen. ”Permanente kontroller vil forringe ikke bare regionens, men hele landets forudsætninger for at tiltrække firmaer, skabe job og vækst” kommenterer Katrin Stjernfeldt Jammeh, borgmester Malmö stad, situationen et halvt år efter indførslen af ID- og grænsekontrollerne.
 • Dyrt for transportørerne – private firmaer ovevejer at nedlægge trafik. Skånetrafiken och DSB:s totala kostnader för id-kontrollerna, som de delar på, är 4,5 miljoner danska kronor, motsvarande 5,8 miljoner svenska kronor, per månad. Dessutom förlorar operatörerna ytterligare på grund av minskat resande och därmed lägre biljettintäkter samt en förväntad resandeökning som troligen uteblir. För flera privata tåg- och bussoperatörer har id-kontrollen inneburit att intäkterna har minskat och dessutom skapat en oro för den sanktionsavgift på 50 000 kronor som följer om de skulle göra misstag. Vissa operatörer meddelar att de överväger att lägga ner trafiken på sträckan över sundet om kontrollen skulle bli permanent. Den svenska regeringen planerar att ersätta Skånetrafiken för de direkta kostnaderna.
 • HH Ferries melder Sverige til EU-Kommissionen. HH Ferries har meldt Sverige til EU-Kommissionen da de mener at ID-kontrollerne skævvrider konkurrencen, da færgerne mellem Helsingborg og Helsingør tvinges til at indføre ID-kontrol, mens biltrafikken over Øresundsbroen kan fortsætte med kun politiets nuværende grænsekontrol. HH Ferries har også krævet at den svenske stat skal betale for
de meromkostninger som ID-kontrollerne medfører. Øresundsbro Konsortiet anses ikke for at
være transportør, men infrastrukturejer, som stiller vej- og togforbindelsen til rådighed for transportørerne. Derfor er Øresundsbron ikke pålagt krav om at udføre ID-kontroller. Forskellen mellem at være transportør og infrastrukturejer indebærer ifølge Øresundsbron også forskelle i reglerne for de to selskaber. Blandt andet indebærer det at Øresundsbro Konsortiet er momspligtig for indtægterne fra bil- trafikken, til forskel fra HH Ferries. I 2014 betalte Øresundsbron cirka 240 millioner danske kroner i moms, ligeligt fordelt til den danske og svenske stat.

5.  FAKTA

Kastrup_kontroll_webb

Det er sket

September 2015
Asylstrømmen til Sverige mere end fordobles i forhold til samme måned året forinden. Sverige tager imod i alt 24.260 asylansøgere i september 2015
8. september – Sverige definerer de kraftigt stigende flygtningestrømme som en ”nationell, särskild händelse” Alma, hvor politiet arbejder med en offensiv og fremskudt, indre udlændingekontrol, dvs. kontrol af personer som lige har passeret grænsen for at fastslå om de har ret til at opholde sig i Sverige.

Oktober 2015
Danmark modtager dobbelt så mange asylansøgere (3.635) som samme måned året forinden.
Asylstrømmen til Sverige stiger til rekordniveauet 39.055 asylsøgere på én måned.

November 2015
Asylstrømmen til Danmark topper med 5.030 asylansøgere på en måned.
12. november – Sverige indfører midlertidig grænse­kontrol.
12. november – De indenrigs rejsende i Skåne påvirkes af grænsekontrollerne. Alle tog fra Simrishamn, Ystad og Trelleborg kører ikke længere via Citytunnelen og dermed til Hyllie og Trianglen Station, men ledes via kontinentalbanen direkte til Malmö C på grund af grænsekontrollen på Hyllie Station.
12. november – Stena Line indfører fuldstændig ID-kontrol på sine færger til Sverige.
21. november – Sverige indfører krav om fuldstændig ID-kontrol på færgeruter fra Tyskland og Danmark, der er længere end 20 sømil.

December 2015
11. december – Danska f11. december – Det danske folketing vedtager gennem en hastebehandling en lovændring (L74) der gør det muligt for regeringen at indføre transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol.
18. december – Den svenske riksdag vedtager Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, der giver den svenske regering mulighed for at indføre ID-kontroller. Loven gælder fra 21. december 2015 og tre år frem. Samtidigt indføres krav om ID-kontroller på tog og busser fra Danmark med SFS 2015:1074 Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Januar 2016
4. januar – ID- kontrol for tog, busser og færge fra Danmark til Sverige træder i kraft.
4. januar – Danmark indfører midlertidig grænsekontrol med stikprøver på grænsen mellem Tyskland og Danmark.
4. januar – SJ indstiller alle 5 daglige afgange fra København og DSB indstiller Bornholmertoget på grund af ID-kontrollen.
4. januar – Tog fra Simrishamn, Ystad og Trelleborg kan igen køre til Hyllie og videre gennem Citytunnelen til Malmö C, da der er opsat et stakit på Hyllie station, der skiller indenrigsrejsende fra de rejsende, der ankommer fra Danmark.

Februar 2016
17. februar – Skånetrafiken sender rabatkupon på 500 svenske kroner til pendlere med månedskort til rejser over Øresund. Kuponen kan benyttes ved fornyelse af månedskortet. Status i maj er at 72 procent af pendlerne har udnyttet rabatten på 500 kroner.
19. februar – Den särskilde händelse Alma i Sverige overgår til det ordinære politiarbejde.

Marts 2016
1. marts – SJ genoptager afgangene fra København, da der er fundet en løsning, med ID-kontrol på Københavns Hovedbanegård og hvor togene ikke stopper i Københavns Lufthavn. Rejsetiden mellem Københavns Hovedbanegård og Malmö C forlænges med op til 25 minutter.
15. marts – DSB genoptager trafikken med Bornholmertogene, som afgår fra København H via Øresundsbron til Ystad, hvor passagerer fortsætter med færgen.

April 2016
12. april – DSB dropper fotograferingen af de rejsendes ID-papirer ved ID-kontrollen i Københavns lufthavn.
14. april – Den svenske regering beslutter formelt at ændre forordningen om ID-kontroller, så børn som rejser i grupper med en ansvarlig voksen, for eksempel lærer eller foreningsleder, undtages fra kravet om ID-papirer. Noget som uformelt har været gældende siden januar.
26. april – Det besluttes at Hjemmeværnet skal hjælpe politiet med den midlertidige grænsekontrol ved de danske grænseovergange til Tyskland.

Maj 2016
2. maj – flere EU-lande, deriblandt Sverige og Danmark, opfordrer EU-Kommissionen til at anmode Rådet om at vedtage en henstilling om at midlertidigt opretholde grænsekontrol ved de indre grænser.
9. maj – Ny køreplan for Øresundstog på strækningen Hyllie – Malmö C introduceres, hvilket giver de togrejsende et bedre overblik over deres rejse, da forsinkelserne i Hyllie på grund af grænsekontrollen og ventetiden i Malmö C på næste ordinære afgang nu er køreplanlagt.
12. maj – Rådet henstiller til Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østrig at opretholde forholdsmæssig midlertidig grænsekontrol i en periode på højst seks måneder.

Juni 2016
2. juni – Den svenske grænsekontrol forlænges med seks måneder til og med den 11. november og den danske frem til den 12. november.
8. juni – Den svenske Riksdag vedtager lovændring af loven 2015:1073 särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (om ID kontrol) som indebærer at karenstiden på to uger borttages således at regeringen kan forlænge forskrifter om ID-kontroller. Ændringen træder i kraft 1. juli.
9. juni – Den svenske Riksdag vedtager forlængelse af ID-kontrollerne, til og med den 3. november. I den mellemliggende periode skal der gennemføres en bred evaluering af ID-kontrollerne, der skal tjene som grundlag for regeringens beslutning om der fortsat er behov for ID-kontroller.

September 2016

22 september – DSB och Skånetrafiken testar för första gången en ny lösning av id-kontrollen på Kastrup. Passagerarna på ett tåg som ankommer till flygplatsen runt midnatt släpps av på spår 1, samma spår som tåget mot Sverige också avgår från.

23 september – Den svenska regeringen får svar från de myndigheter som fått i uppdrag att utvärdera effekterna av id-kontrollerna.

Oktober 2016

Med hjælpe fra Sydsvenska Industri og Handelskammaren sagsøger 565 Øresundspendlere den svenske stat for at have fået indskrænket deres rettigheder, samt for de meromkostninger som de mener ID-kontrollerne har medført. Cirka 100 af de 565 krav om erstatning kommer fra danske pendlere.

November 2016

 

Den svenske regering forlænger ID-kontrollerne til den 4. februar 2017.

Den svensk-danske samarbejdsorganisation Greater Copenhagen & Skåne Committee forsøger at indbyde de svenske og danske justitsministre og nordiske samarbejdsministre til en diskussion om hvordan grænse- og ID-kontrollerne kan afskaffes. Også de skånske miljöpartister og Liberalerna i Skåne meddeler at grænse- og ID-kontrollerne bør fjernes.

EU-parlamentarikeren Frederick Federley (C) anmelder ID-kontrollerne til EU-kommissionen eftersom han mener at de er i strid mod unionsretten.

Den svenske regering forlænger grænsekontrollen mod Danmark til den 12. februar 2017.

Den danske regering forlænger g grænsekontrollen mod Tyskland til den 12. februar 2017.

December 2016

Den svenske regering meddeler at tranportører mellem Danmark og Sverige kan søge erstatning for deres udgifter i forbindelse med ID-kontrollerne. det omfatter også udenlandske transportører. Det totale max beløb for erstatning i 2016 sættes til 139 millioner svenske kroner.

DSB meddeler at en forenklet ID-kontrol indføres 30. januar 2017 ved stationen på Københavns lufthavn for passagerer til Sverige. Forenklingen indebærer at kontrollen udføres ved samme perron så passagererne slipper for at gå op i lufthavnsterminalen for at skifte perron. Samtidigt bliver det muligt for DSB’s tog IC Bornholm at stoppe på i lufthavne på vej mod Ystad og færgen til Bornholm. Den nye udformning af ID-kontrollen skal dog ikke forkorte rejsetiden med tog over Øresund.

Februar 2017

Den svenske regering forlænger ID-kontrollerna til den 4. maj 2017.

Den svenske regering forlænger grænsekontrollerne mod Danmark til den 10. maj 2017.

Den danske regering forlænger grænsekontrollen mod Tyskland til den 12. maj 2017.

Marts 2017

Regionsstyrelsen i Skåne beslutter at kræve erstatning af staten på tabte togrejser over Øresund.

Danmark og Sverige bliver enige om at svensk politi skal have lov til at udføre grænsekontrol ombord på Øresundstogene fra Københavns lufthavn mod Sverige. målet er at lette pendlingen for arbejdspendlerne.

April 2017

Den dansk-svenske aftale om at svenske politi må gå ombord på Øresundstogene på i Københavns lufthavn for at udføre grænsekontrollen på vej til Sverige underskrives. polities igangsætter en undersøgelse for at afdøkke hvad dert vil kræve.

Maj 2017

Den svenske regering meddeler at ID-kontrollerne ikke forlænges efter at de udløber den 3. maj, da antallet af asylsøgende er mindsket med 80 procent siden 2015 og regeringen i stedet vælger at intensivere grænsekontrollen, så den bliver nærmest total.

De svenske grænsekontroller forlænges mod Danmark til den 11. november 2017 og de danske grænsekontroller forlænges til den 12. november 2017. det sker efter at en forlængelse på seks måneder er godkendt af EU-kommissionen, som dog opfordrer medlemslandene med grænsekontroller til at udfase dem, eftersom kommissionen vil tilbagegår til bevægeligheden i Schengenområdet. Det er sidste gang EU kan forlænge de midlertidige grænsekontroller under de forudsætninger som råder i dag, eftersom risiciene der begrundede grænsekontrollerne ikke længere er til stede på samme måde.

Beskeden om de skærpede grænsekontroller gør at svensk politi ikke længere anser det mulighed for at gennemgøre kontrollen ombord på togene over Øresund. For at klare den udvidede grænsekontrol regner politiet med at rekruttere 100 civilansatte paskontrollanter.

Juni 2017

De Konservative og Dansk Folkeparti kræver at Danmark indfører grænsekontrol mod Sverige efter at Säpo har oplyst at antallet af ekstreme islamister i Sverige er øget fra hundreder til tusinder i de seneste år.

Juli 2017

Skånetrafiken og DSB meddeler at antallet af togafgange over Øresund vil blive øget i myldretiden fra og med den 4. september. Fire ekstra tog vil afgå fra Malmö C til København H om morgenen og om eftermiddagen kører tre ekstra tog i den modsatte retning. Samtidig forkortes opholdene på Københavns Lufthavn , Hyllie og Malmö C så rejsetiden mindskes.

August 2017

Fra og med den 7. august er det igen muligt at tage toget til Jylland og Fyn direkte fra Københavns Lufthavn – og fra den 4. september kan man også tage turen den modsatte vej uden at bytte tog.

Lovgivning om midlertidig grænsekontrol i Sverige og Danmark og den svenske (nu afsluttede) ID-kontrol

Siden introduktionen af den nordiske pasunion i 1954 har det været muligt at krydse grænsen mellem Danmark og Sverige uden at vise pas. Begge lande er desuden med i Schengen samarbejdet, men Danmark er på grund af sit forbehold for samarbejdet om retslige og indre anliggender ikke med til at vedtage nye Schengenregler, men kan efter de andre lande har vedtaget nye regler, vælge at implementere dem i dansk lovgivning.

På grund af den store tilstrømning af asylansøgere indførte Sverige midlertidig grænsekontrol den 12. november 2015. Beslutningen gjaldt først i ti dage og er efterfølgende blevet forlænget, senest til 12. november 2017.

Den seneste forlængelse af grænsekontrollerne med seks måneder, er godkendt af EU-kommisionen, som dog opfordrer landene til i mellemtiden at udfase grænsekontrollerne da kommisionen vil vende tilbage til den frie bevægelighed i Schengenområdet. Kontrollerne bør istedet erstattes med øgede politiindsatser, øget politisamarbejde mellem landene i grænsezonerne, samt kamera- og køretøjsovervågning, mener EU-kommisionen. Desuden er det sidste gang EU kan forlænge de midlertidige grænsekontroller under de forudsætninger der råder i dag, eftersom de risici der lå bag grænsekontrollernes indførsel ikke længere er til stede i samme grad.

Fra den 4. januar 2016 indførte den svenske regering også transportøransvar på ID-kontrol, der skulle udføres på passagerer med bus, tog og færger. Det vil sige at transportørerne skal udføre ID-kontrol på passagerer med tog, busser og færger fra Danmark til Sverige. Kontrollen skal finde sted inden de rejsende kommer ind i Sverige. Hvis en transportør ikke har gennemført en kontrol af gyldig legitimation, kunne virksomheden få en bøde på 50.000 svenske kroner. ID-kontrollen er løb til og med den 3. maj 2017, hvor den svenske regering valgte ikke at forlænge den. Afskaffelsen blev begrundet med at antallet af asylansøgende var mindsket med 80 procent siden 2015 og at regeringen istedet valgte at intensivere grænsekontrollen.

4. januar 2016 indførte Danmark midlertidig grænsekontrol ved grænsen mellem Tyskland og Danmark som konsekvens af de svenske ID-kontroller præcis 12 timer efter at dette trådte i kraft. Grænsekontrollen blev 2. juni 2016 forlænget med seks måneder til den 12. november.

Allerede den 11. december 2015 vedtog Folketinget gennem en hastebehandling en lovændring (L74) der gør det muligt for regeringen at indføre transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol. Men den mulighed er endnu ikke blevet udnyttet.

 

Sådan gennemføres den midlertidige grænse- og ID-kontrol

ID-kontrollen for rejsende fra Danmark til Sverige gennemføres inden passagererne stiger ombord på tog eller færge i Danmark. Forordningen regulerer ikke hvordan ID-kontrollen skal foregå, så det har været op til transportørerne at afgøre hvordan de vil foretage kontrollen.

• For Øresundstog på Øresundsbron bliver kontrollen gennemført på Københavns Lufthavns station.
• For SJ’s X2000 fra København til Stockholm og for DSB’s tog til Bornholm (Ystad) gennemføres kontrollen på Københavns Hovedbanegård ved påstigning.
• For busser, der passerer den dansk-svenske grænse foretager busselskabet ID-kontrol, når passagererne stiger på bussen. Det varierer fra det ene selskab til det andet om det er chaufføren, der tjekker de påstigende passagers ID eller om det er et eksternt vagtselskab, der varetager opgaven for transportørens regning.
• I Helsingør bliver passagerer til færgen kontrolleret i forbindelse med billetkontrol.
• Selskabet Færgen har indført ID-kontrol af påstigende passagerer i Rønne på ruten til Ystad.
• Øresundsbro Konsortiet er ikke en transportørvirksomhed og skal ikke gennemføre ID-kontrol.

Den svenske grænsekontrol gennemføres flere steder:
• På togstationen Hyllie uden for Malmø, som er den første station når toget kommer fra Danmark, gennemfører politiet en kontrol af samtlige passagerer ombord på toget.
• Busser, biler og lastbiler som passerer Øresundsbron i retning mod Sverige skal fremvise gyldig legitimation ved betalingsanlægget.
• Rejsende med færgerne mellem Helsingør og Helsingborg bliver kontrolleret ved landgang og når der køres fra borde i Helsingborg
• I Skåne bliver der tillige udført grænsekontrol i havnene i Malmø, Trelleborg, mens der ikke er grænsekontrol i Ystad havn.
Flytrafikken fra Danmark til Sverige påvirkes hverken af grænsekontrollen og ID-kontrollen og det er derfor fortsat muligt at rejse fra Københavns Lufthavn i Kastrup til eksempelvis Arlanda uden at vise pas eller anden ID.

Fra maj 2016 bliver 72 civilansatte paskontrollanter sat ind, som skal erstatte de betjente man har indkaldt fra det øvrige Sverige. Da den svenske regering beslutter at intensivere så den bliver tæt på hundred procent, arbejder grænsepolitiet i foråret og sommeren 2017 med at rekruttere yderligere ca. 100 paskontrollanter.

Den danske midlertidige grænsekontrol er indført på den dansk-tyske landegrænse og ved færgelejerne i Gedser, Rødby og Rønne:

• I Rødby laves der stikprøvekontroller af rejsende som kommer med færgen, uanset om det er i bil, bus eller gående.
• De togrejsende med færgen til Rødby bliver kontrolleret ombord på toget
• I Gedser gennemføres stikprøvekontroller af de rejsende
• I Rønne gennemføres stikprøvekontroller af de rejsende med færgen, der ankommer fra Sassnitz
• Dansk midlertidig grænsekontrol uden for Greater Copenhagen/Øresundsregionen sker på den dansk-tyske landegrænse, hvor politiet laver stikprøvekontroller baseret på overvågning på de tre største grænseovergange ved Padborg, Kruså og Frøslev samt toget fra Flensborg til Padborg. På øvrige grænseovergange udføres stikprøvekontrol flere gange i døgnet af såkaldte sektorpatruljer

Kontrollen gennemførtes af politiet frem til juni 2016, hvorefter 120 hjemmeværnsfolk (omregnet til årsværk og udregnet i 2017) bistod politiet med opgaven.

Hvilken legitimation er gyldig?

I den svenske grænsekontrol er pas, kørekørt og nationalt ID-kort gyldig legitimation for nordiske statsborgere. Personer med opholdstilladelse i et Schengenland skal fremvise opholdstilladelsen samt pas. Statsborgere fra øvrige lande skal fremvise pas eller nationalt ID-kort. I Sverige er det politiet, der udsteder de nationale ID-kort.

Især i den første tid har der været en vis usikkerhed om hvilken ID, der var gældende. Forvirringen skyldtes primært, at der er flere myndigheder i Sverige, der udsteder ID-kort, men det er altså kun ID-kort udstedt af svensk politi, der betragtes som nationalt ID-kort og dermed er gyldig legitimation i grænsekontrollen.

I den danske grænsekontrol er pas og nationalt ID, der er gyldig legitimation. Da man i Danmark ikke har et nationalt ID-kort, er det alene pas, der gyldig legitimation for danskere.